Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Musiikin koulutus > Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2021, musiikin perusteiden opettaja

Musiikkipedagogi, monimuoto, syksy 2021, Musiikin perusteiden opettaja

Syksy 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 160                                
Musiikin yleisopinnot
                               
Musiikin hahmottaminen 1. vk 10
 
   
         
Musiikin hahmottaminen 2. vk 10  
   
         
Musiikkiteknologia 5
 
     
               
Musiikkialan työelämätietous ja yrittäjyys 3                                
Taiteidenväliset projektipäivät 1 1
 
   
         
Taiteidenväliset projektipäivät 2 1  
   
         
Projektin suunnittelu 5
 
     
               
Opettajan ammattitaidon perusteet AOKK 10                                
Suomen kieli ja viestintä 3
 
   
         
English Professional Skills, B2 3
 
   
         
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
   
         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
   
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
 
   
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
 
   
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
   
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1                                
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1                                
291518.610.4699.39.33.53.53.533333
musiikin hahmotusaineiden opettaja
                               
Musiikin hahmotusaineiden pedagogiikka
                               
Musiikin hahmotusaineiden pedagogiikka 1 5
 
   
         
Musiikin hahmotusaineiden pedagogiikka 2 5  
   
         
Musiikin hahmotusaineiden pedagogiikka 3 5                                
Musiikin hahmotusaineiden pedagogiikka 4 5                                
Musiikin perusteiden opinnot
                               
Vapaan säestyksen perusteet 5
 
   
         
Vapaa säestys D 5  
   
         
Soitinnus C 5
 
   
         
Musiikin kirjoittaminen B 5                                
Musiikkianalyysi B 5                                
Musiikkiteknologia B 5                                
Säveltapailu B 5  
   
         
Säveltapailu A 5                                
Soitin-/lauluopinnot 1 10
 
   
         
Soitin-/lauluopinnot 2 10  
   
         
Soitin-/lauluopinnot 3 10                                
Soitin-/lauluopinnot 4 11                                
25251114111410.510.59.79.79.710.510.59.79.79.7
LAAJENTAVA OSAAMINEN 80                                
Opinnäytetyö
                               
Tutkiva ja kehittävä opettaja (AOKK) 5                                
Opinnäytetyöseminaari 5                                
Opinnäytetyön kirjallinen osio 10                                
Opinnäytetyön taiteellinen osio 5                                
Pääinstrumentin B-tasosuoritus 5                                
0000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 54 40 29.6 24.4 17 23 19.8 19.8 13.2 13.2 13.2 13.5 13.5 12.7 12.7 12.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Musiikin perusteiden opettaja

-

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoite
Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia soiton-/ laulunopettajia tai musiikin perusteiden opettajia. Opinnot antavat myös valmiudet toimia erilaisissa muusikon tehtävissä, esimerkiksi orkesterimuusikkona, säestäjänä, kuorolaulajana tai solistina. Valmistuneilla on monipuoliset musiikin alan tiedot ja taidot sekä kyky soveltaa osaamistaan. Valmistuneet kykenevät edistämään ja kehittämään omaa taiteenalaansa.

Osaamisen saavuttamiseksi opiskelijan kanssa laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen laajentaminen ja kehittäminen. Aiemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta hyväksi luetaan vähintään 120 opintopistettä. Henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (HOPS) sisällytetään opintoja Taideakatemian ja/tai AMK:n muusta tarjonnasta.

Rakenne
Opinnot jakautuvat ydinosaamiseen ja laajentavaan osaamiseen . Osaamistavoitteiltaan toisiinsa liittyvät opintojaksot muodostavat laajempia opintomoduleita. Opinnot sisältävät oman alan perus- ja ammattiopintoja, 30 op työharjoittelua, 30 op vapaasti valittavia opintoja sekä 25 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön.

Musiikillisen ilmaisun opinnot muodostavat suurimman osan tutkinnosta. Ne kattavat koko opiskeluajan. Niihin kuuluu sekä opiskelijan oman pääinstrumentin sekä erilaisissa kokoonpanoissa suoritettavien yhtyesoiton ja -laulun opinnot.

Pedagogisiin opintoihin (60 op) kuuluu koko opintoajan kestävät instrumenttipedagogiikkaopinnot tai musiikin perusteiden pedagogiikkaopinnot. Niihin sisältyy didaktiikkaopintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua, jossa opiskelijat soveltavat hankkimiaan tietoja käytäntöön. Yleispedagogiset opinnot ajoittuvat kolmanteen opintovuoteen antaen opiskelijalle laajemman perspektiivin pedagogisiin kysymyksiin. Pedagogisissa opinnoissa opiskelija suorittaa opetusnäytteen toisen ja neljännen opiskeluvuoden lopulla sekä tekee opinnäytetyön viimeisenä opiskeluvuotenaan.

Perusopintoihin kuuluu mm. musiikin yleisopintoja ja kieliopintoja. Musiikin hahmottamisen ja kielien pakolliset opinnot ajoittuvat kahteen ensimmäiseen opintovuoteen ja muut opintojaksot opintojen loppuvaiheeseen.

Harjoittelu (30 op) sisältää ohjatun opetusharjoittelun lisäksi toimimista erilaisissa musiikkipedagogin ja muusikon tehtävissä.

Vapaasti valittavissa opinnoissa (30 op) opiskelija voi valita haluamiaan sisältöjä tukemaan omaa ammatillista kehittymistään.

Sisältö
Opintojen pääsisältö koostuu opiskelijan oman taiteenalan tietojen ja taitojen opiskelusta sekä oman taiteenalan pedagogiikasta. Pääaineen opinnot ovat musiikin opiskelun ydin. Viikoittaiset soitto-/laulutunnit, itsenäinen työskentely ja säännölliset arvioidut esiintymiset auttavat opiskelijaa kehittämään instrumentaalista taitoaan ja syventämään tulkinnallista näkemystään. Erilaiset yhteissoitto- ja lauluopinnot (esim. kamarimusiikki, orkesteri, lied, ensemble-laulu, ooppera) jatkuvat pääaineen opintojen ohella koko opiskeluajan. Musiikillisen ilmaisun rinnalla kulkevat musiikkipedagogiset opinnot. Pedagogisten opintojen tavoitteena on saada valmiudet soiton-/laulunopettajana tai musiikin perusteiden opettajana toimimiseen. Opettajuuden perusteena ovat oma musiikkisuhde, soittotaito, persoonallisuus sekä laaja-alainen pedagoginen käsitys.

Pääaineen opinnot painottuvat länsimaisen taidemusiikin esittämisessä välttämättömien muusikon taitojen hankkimiseen ja niiden itsenäiseen edelleen kehittämiseen tarvittavien valmiuksien hankkimiseen. Tätä päämäärää tukevat muut opinnot jaksotetaan niin, että opiskelijalla on mahdollisimman paljon aikaa päivittäiseen työskentelyyn oman instrumenttinsa parissa. Säännöllisesti viikoittain etenevän opiskelun lisäksi osa opinnoista toteutuu erilaisissa produktioissa ja hankkeissa, jotka painottuvat intensiiviperiodeihin. Produktioiden tavoite on kehittää ammattimainen, tinkimätön ja eri aikakausien musiikkityylien vaatimukset huomioiva työtapa, jonka avulla päästään korkeatasoiseen lopputulokseen. Oman aikamme musiikkia esitettäessä toimitaan kiinteässä yhteistyössä sekä kotimaisten että ulkomaisten säveltäjien kanssa.

Taideakatemian monitaiteinen ympäristö antaa opiskelijoille ainutlaatuiset mahdollisuudet osallistua erilaisiin yhteisproduktioihin. Opintojen edetessä opiskelijalla on enemmän mahdollisuuksia valita ja painottaa opintojensa sisältöä haluamallaan tavalla ja myös taiteidenvälisiin produktioihin osallistumisen mahdollisuudet lisääntyvät.
Merkittävän lisän opintoihin tuovat lukuisat esiintymistilaisuudet. Opintojen aikana opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuuksia solistiesiintymisiin sekä Turun musiikkiakatemian oman orkesterin solistina että vuosittain Turun filharmonisen orkesterin kanssa yhteistyössä järjestettävässä Nuorten solistien konsertissa.

Kansainvälisyys on olennainen osa musiikin opiskelua. Turun AMK:n taideakatemialla on vaihtosopimuksia useiden eurooppalaisten musiikkikorkeakoulujen. Opiskelu ulkomailla opintojen aikana, Turussa opiskelevat ulkomaiset opiskelijat sekä mestarikurssien opettajat tuovat opiskeluun tärkeän ulottuvuuden. Opiskelijalle on opintojen aikana tarjolla vähintään 60 opintopistettä kansainvälisyyttä tukevia englanninkielisiä opintoja

Osaamispolut
Opintojen ytimessä on opiskelijan oman taiteenalan taitojen ja tietojen jatkuva kartuttaminen. Opiskelija voi valinnoillaan painottaa opintojaan erilaisille opintopoluille (mm. vapaasti valittavien opintojen sisällöt, projektien tehtäväsisällöt, työharjoittelujen tehtäväsisältöjen valinta, opinnäytetyön aiheen valinta). Opintojen ohjauksessa tuetaan jokaisen opiskelijan omaa ammatillista kehittymistä vahvistamalla edelleen opiskelijan vahvuusalueita ja auttamalla kehittämään heikompia osaamisalueita. Opinnoissa on mahdollista kokeilla sisältöjä omien vahvuusalueiden ulkopuolelta ja hakea omaa ammatillista profiiliaan.

Kaikille Turun ammattikorkeakoulussa opiskeleville tarjotaan opintojen alkupuolella yrittäjyyden perusopinnot sekä mahdollistetaan tiimiyrittäjyys projekteissa. Opiskelijan oma yritystoiminta hyväksi luetaan opintoihin ja sitä tuetaan monialaisella mentorointitoiminnalla (yrityskiihdyttämöt eli Business Club, BC). Taideakatemiassa toimii opiskelijoiden Kulttuuriosuuskunta Karisma, jossa toimimalla opiskelija oppii käytännössä kulttuurialan yrittäjyystaitoja. Yrittäjyystaitojen ja –asenteen kehittämistä tapahtuu opiskelijan itse valitsemissaan projektien sisällöissä ja työtehtävissä, vapaasti valittavissa opinnoissa ja harjoittelussa.

Orkesteri-instrumenttien opiskelijat voivat painottaa orkesterimuusikon taitoja kehittäviä opintoja ja sisältöjä seuraavasti:
Orkesterimuusikon opintopolku
• Yhteissoitto-opinnoissa kamarimusiikin ja orkesterisoiton painottaminen
• Vapaasti valittaviin opintoihin kamarimusiikkia ja orkesterisoittoa
• Vaativampiin äänenjohtajatehtäviin hakeutuminen opintojen edistyessä
• Harjoittelussa ammattiorkesterien työharjoitteluihin osallistuminen (sekä AMK:n järjestämät TFO-työharjoittelut että opiskelijan itsenäisesti hankkimat)
• Opinnäytetyön aiheenvalinta
erikoisalat ja pätevyydet

Musiikkipedagogin tutkinto antaa kelpoisuuden musiikkioppilaitosten soiton- ja laulunopettajan tai musiikin perusteiden opettajan virkoihin tai toimiin. Opintoihin sisältyvät 60 op:n laajuiset pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle yleisen opettajan kelpoisuuden.

Palautejärjestelmä
Opiskelijan rooli toiminnan kehittämisessä määrittyy Turun AMK:n laatujärjestelmän Excellence-polun mukaisesti . Musiikin opiskelussa korostuu tiivis opettaja-opiskelija-suhde, jossa palautetta annetaan ja saadaan välittömästi. Opiskelijapalautetta kerätään mm. henkilökohtaisissa tapaamisissa, opintojaksopalautteilla sekä Turun AMK:n opiskelijakyselyllä. Opiskelijoiden valitsemat johtoryhmäedustajat osallistuvat Taideakatemian johtoryhmän toimintaan. Kaikki palautetieto kootaan yhteen joka lukuvuosi järjestettävillä koulutuksen palautepäivillä. Palautepäivillä käsitellyistä ja esiin nousseista kysymyksistä koostetaan kehittämissuunnitelma, joka annetaan tiedoksi opiskelijoille ja henkilökunnalle ja jonka edistymistä seurataan säännöllisesti mm. johtoryhmävastaavien kanssa.

Uramahdollisuudet ja jatko-opintomahdollisuudet
Valmistuneet opiskelijat sijoittuvat musiikkialan asiantuntijatehtäviin pedagogeina ja taiteilijoina. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat koti- ja ulkomaiset maisteriohjelmat sekä 3 vuoden työkokemuksen jälkeen YAMK-ohjelmat. Musiikkipedagogeiksi valmistuneet toimivat useimmiten musiikkioppilaitoksissa soiton- tai laulunopettajina tai musiikin perusteiden opettajina. Opinnot antavat myös valmiudet toimia erilaisissa muusikon tehtävissä, esimerkiksi orkesterimuusikkona, säestäjänä, kuorolaulajana tai solistina. Yrittäjänä toimiminen on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana musiikkipedagogien uramahdollisuuksissa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen osaamistavoitteet jakautuvat kolmeen eri tasoon:
• Erikoistumisalakohtaiset kompetenssit
• Esittävien taiteiden ja musiikin yhteiset kompetenssit
• Kaikille Turun AMK:n tutkinnoille yhteiset innovaatiokompetenssit

Musiikkipedagogin erikoistumisalan kompetenssit:

Pedagoginen osaaminen
- tuntee keskeiset oman instrumenttinsa tai musiikin perusteiden opetusmenetelmät sekä opetusmateriaalit
- Tuntee perustiedot taiteen perusopetuksen musiikin laajasta ja yleisestä oppimäärästä
Musiikilliset valmiudet, soiton- tai laulunopettaja
- osaa luoda oman taiteellisen näkemyksensä muusikkona hankkimiensa teknisten ja tulkinnallisten taitojen avulla
- tuntee instrumenttinsa keskeisen ohjelmiston ja on harjoittanut ja esittänyt edustavan otoksen siitä
- tuntee länsimaisen taidemusiikin eri tyylilajeja ja esityskäytäntöjä
- osaa soittaa erilaisissa kokoonpanoissa ja tuntee oman instrumenttinsa kannalta keskeisen ohjelmiston
- osaa tunnistaa ja tuottaa kuulonvaraisesti musiikin eri elementtejä sekä hahmottaa musiikillisia rakenteita analyyttisesti
- tuntee länsimaisen ja suomalaisen musiikin historian pääpiirteissään keskiajalta nykypäivään
- osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa
- tuntee musiikillisen improvisaation perusteet ja osaa hyödyntää niitä muusikkona ja pedagogina

Esittävien taiteiden ja musiikin asiantuntijuus ja ammattitaito:
Pedagogiset kompetenssit
• tuntee keskeiset oman taiteenalansa opetusmenetelmät sekä opetusmateriaalit
• osaa toimia joustavasti eritasoisten ja eri-ikäisten oppijoiden kanssa eri toimintaympäristöissä
• on perehtynyt opettamiseen ja opettajan työhön yhteiskunnallisessa, filosofisessa ja psykologisessa viitekehyksessä sekä opettajan ammattitaidon perusteisiin
• osaa kehittää omaa opettajuuttaan ja taidepedagogiikkaa luovan ja tutkimuksellisen työtavan avulla
• mieltää itsensä opettajaksi ja kasvattajaksi, joka työskentelee oppijoiden taidesuhteen rakentajana

Taiteidenvälisyyden kompetenssit
• tunnistaa muissa taiteissa ominaisuuksia ja laatuja, jotka mahdollistavat yhteistyön ja vuorovaikutuksen oman alan kanssa
• Osaa hahmottaa oman alansa osana laajempaa taidekenttää
• Tuntee perustiedot esittävien taiteiden toimintatavoista, historiasta ja kontekstista

Taiteilija-pedagogin työelämäkompetenssit
• Tuntee taiteilijan ja taiteilija-pedagogin eri ansaintamalleja ja työrooleja
• Osaa toimia taiteilijan ja taidepedagogin erilaisissa työrooleissa ja kehittää niitä

Esiintymisen ja esityskokonaisuuden rakentamisen kompetenssit
• Esiintyminen/ improvisaatio/ dramaturgia/ esityksen rytmi/ esitystekniikka

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelu perustuu tiiviiseen opettaja-opiskelija-suhteessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen sekä työelämälähtöiseen käytännön toimintaan. Kaiken oppimisen lähtökohtana on opiskelijan oma aktiivinen toiminta. Säännöllisesti koko opiskeluajan jatkuvassa instrumenttiopetuksessa kehitetään opiskelijan oman instrumenttiosaamisen lisäksi myös muusikkona toimimisen yleisiä kompetensseja.

Opiskelun lähtökohtana on aiemman musiikin opiskelun tuoma osaaminen. Aloittaessaan korkeakouluopinnot musiikin opiskelijat ovat jo osa alansa työelämää. Opiskelijat toimivat tiiviissä työelämäyhteydessä erityisesti opetusharjoittelussa ja taiteellisessa työharjoittelussa. Koko opintojen ajan kestävässä ohjatussa opetusharjoittelussa opiskelija hankkii käytännössä kokemusta opetustyöstä opettamalla harjoitusoppilasta ja valmistamalla häntä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen osaamisen kehittymiseen.

Koko musiikin oppimisympäristö on hyvin kansainvälinen. Suuri osa yhteissoiton opinnoista toteutetaan englanniksi, koska kokoonpanoissa soittavat sekä ulkomaiset tutkinto-opiskelijat että vaihto-opiskelijat. Erasmus- ja Nordplus-vaihto-ohjelmien kautta toteutetaan kansainvälistä opetusta Turussa ja opiskelijoilla on mahdollisuus hakea 3-9 kk kestävään vaihto-opiskeluun.

Monialaisuutta edistävät taiteidenväliset pedagogiset ja taiteelliset projektit, joita tukee opintojen rytmittäminen säännöllisen viikoittaisen lukujärjestyksen katkaiseminen yhteisiksi projektiviikoiksi. Näissä projekteissa opiskelijat pääsevät tuomaan oman musiikillisen osaamisensa mukaan laajempaan kontekstiin. Erityisesti taiteidenvälisissä produktioissa vertaisoppiminen eri taidealojen opiskelijoiden välillä on aktiivista.

Opiskelijoilla on mahdollisuus edistää opintojaan myös kesäkuukausien aikana itsenäisen instrumenttiharjoittelun lisäksi monissa projekteissa. Taideakatemian opiskelijoiden Kulttuuriosuuskunta Karisman toiminta ulottuu myös kesäkuukausille.

Arviointi

Musiikissa arviointi ja palaute toimivat jatkuvasti ja kahdensuuntaisesti opettajien ja opiskelijoiden välisessä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa. Arviointi perustuu oppimissuunnitelman osaamistavoitteisiin. Jatkuva, rakentava arviointi on keskeistä kaikessa koulutuksessa. Opiskelijoita ohjataan rakentavaan itsensä arviointiin ja kykyyn toimia vertaisarvioijana.

Opintoihin kuuluvissa esiintymistilanteissa opiskelijan osaaminen asettuu myös julkisen yleisön ja median arvioinnin kohteeksi. Julkisen arvioinnin hallitseminen ja kokeminen voimavarana on keskeistä esiintyvän taiteilijan työssä.

Instrumenttiopinnot arvioidaan instrumenttikohtaisten kriteerien pohjalta vuosittaisten näyttöjen ja opinnäytetyöhön sisältyvän B-tasosuorituksen kautta. Arvioinnin suorittaa asiantuntijoista koostuva arviointilautakunta. Instrumenttisuoritusten lisäksi opiskelijoiden edistymistä arvioidaan säännöllisissä esiintymistilanteissa. Arviointilautakunta antaa opiskelijalle suullisen palautteen suorituksen yhteydessä.

Opetusharjoitteluun kuuluu kaksi opetusnäytettä. Arvioinnin suorittaa asiantuntijoista koostuva arviointilautakunta, joka antaa suullisen palautteen suorituksen yhteydessä.

Opinnäytetyön eri osiot arvioidaan erikseen ja kokonaisuuden arvioi arviointiraati, joka antaa kirjallisen palautteen opinnäytetyön tekijälle. Tarkempi kuvaus opinnäytetyön arviointiperusteista on opinnäytetyön toteutussuunnitelman sisältökuvauksessa.

Osa opintosuorituksesta arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Osaamisen arvioinnin tukena käytetään arviointikehikkoa:

OPINTOJEN PERUSVAIHE (1.-2.OPINTOVUOSI)
Arvosana 1. Opiskelija:
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä
Arvosana 3. Opiskelija:
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet
Arvosana 5. Opiskelija:
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi

OPINTOJEN SYVENTÄVÄ VAIHE (3.-4.OPINTOVUOSI)
Arvosana 1. Opiskelija:
o soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
o käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä sujuvasti taiteellisessa toiminnassa
o osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita ja välineistöä
Arvosana 3. Opiskelija:
o tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
o itsearvioi perustellusti taidollista ja taiteellista ammatillista osaamistaan
o yhdistää ja soveltaa aiemmin opittuja luovasti työskentelyssään
o kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
o analysoi ja kehittää taiteellista ja taidekasvatuksellista toimintaansa
Arvosana 5.Opiskelija:
o hallitsee laajat esittävän taiteen taidot ja tiedot ja soveltaa niitä luovasti
o analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
o analysoi ja edistää taiteenalansa kehitystä
o työskentelee ammatillisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä