Siirry suoraan sisältöön

Suomen kieli ja viestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: 1001006-3231

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

27.10.2022 - 08.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 33

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari

Opettaja

  • Jaana Kivivuori

Ryhmät

  • PRAKMS22
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari S22
  • 08.12.2022 11:00 - 14:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3231

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

kirjallisuuslista ja linkit itslearningin oppimisalustassa

Opetusmenetelmät

Kurssi järjestetään lähitoteutuksena. Tehtäväperustainen oppiminen perustuu lähitapaamisiin, itsenäisen opiskelun etäjaksoihin, verkko-oppimiseen ja toiminnallisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Työ edistyy olemalla läsnä ja kokemuksellisessa vuorovaikutuksessa tiimin kanssa. Opintojakso on tehtäväperusteinen eikä erillistä tenttiä järjestetä. Suoriudut opintojaksosta, kun kaikki sovitun aikataulun mukaisesti palautetut tehtäväsi on hyväksytty. Aseta tavoitteeksesi kunkin tehtävän palautuspäivä. Tehtävien palautuspäivät ovat itslearningin oppimisalustassa.

Kuten työelämässä, työt tehdään työaikana. Mikäli et ole ehtinyt palauttaa tehtäviäsi kurssin kuluessa, suorituksesi hylätään ja osallistut seuraavaan toteutukseen. Muista tässä tapauksessa ilmoittautua uuteen toteutukseen ja varata kalenterista toteutukseen tarvittava työaika.

Kansainvälisyys

Tehtävät liittyvät omien taitojen ja työelämän kehittämiseen. Tehtävien tekemisen lisäksi opiskelet lähitapaamisissa ja verkossa sekä itsenäisesti että pienryhmissä. Asiantuntijaraportointia tuotetaan sulautettuna ammattiopintoihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli toteat, että haluat osoittaa aiemmin hankitun osaamisen muutoin kuin osallistumalla lähitapaamisiin ja ryhmän työskentelyyn ja suorittamalla tehtävät hyväksytysti, voit suorittaa opintojakson näyttönä. Ilmoittaudu opintojaksolle ja ota yhteys kurssin opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksoon kuuluvat tehtävät on ohjeistettu itslearningissä.
Varaa tehtävien tekemiseen aikaa seuraavasti:
• omien tavoitteiden pohdinta 3 h
• raportoinnin valmistelu 16 h
• lähitapaamiset ja pieryhmätyöskentely 20 h
• aineistoon tutustuminen, keskusteluun osallistuminen ja oppimisen reflektointi 16 h
• vertaispalautetyöskentely 6 h
• perehtyminen viestinnän kirjallisuuteen 20 h
= 81 h, johon sisältyy lähitapaamisia 15 h

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Opintojakson suoritettuasi osaat
• toimia oman alasi vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan ammattikäytännöt
• arvioida ja kehittää omia viestintätaitojasi saamasi palautteen perusteella sekä antaa rakentavaa palautetta
• tuottaa asiatyylisen ja johdonmukaisen kirjallisen esityksen hyödyntämällä hankkimaasi lähdeaineistoa
• toimia työelämän puheviestintätilanteissa
• tunnistaa yhteisöviestintään liittyvät tyylilliset näkökulmat.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso edellyttää C-taitotason suomen kielen taitoa.

Vältä turhaa sähköpostiviestittelyä. Opettaja toimittaa kurssin aloitusviestin s-postitse, ja se on kirjattuna myös oppimisalustan yleiskatsaussivulla ilmoituksiin.

Viestittele kurssiin liittyvistä asioista pääsääntöisesti lähitapaamisissa ja oppimisalustan itslearningin työtilan etusivulla = yleiskatsaussivulla tai oppimisalustan oikean yläkulman viestikentässä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu harjoitustehtävien, osallistumisaktiivisuuden, itsearvioinnin ja vertaispalautteen perusteella. Tehtävien arviointitaulukot ovat oppimisalustassa.

Opintojakson aikana harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan sekä opiskelussa että työelämässä. Opetus arvioidaan vuorovaikutustilanteina, joissa aktiivisuus luetaan opiskelijan eduksi.

Kiitettävään arvosanaan edellytetään tehtävien palauttamista ensimmäiseen sovittuun palautuspäivään mennessä. Kun tähtäät kiitettävään suoritukseen, jaa osaamisesi ryhmässä ja tue toisten oppimista.

Mikäli suorituksesi valmistuvat vasta kurssin päättymisen jälkeen, arvosanasi voi olla enintään tyydyttävä T2, koska rakennustyömaalla bonuksen voi saada vain valmistamalla työn aikataulussa. H vastaa hyvää suoritusta ja edellyttää aikataulun mukaista työsuoritusta.

Hylätty (0)

Opiskelijan suoritus puuttuu tai se ei vastaa tehtävänantoa. Jokainen osasuoritus on suoritettava hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1
Opiskelija osaa osallistua yhteisön vuorovaikutustilanteisiin, vastaanottaa ja antaa palautetta.
Opiskelija osaa laatia viestejä annettujen ohjeiden ja mallin mukaan.
Opiskelija osaa hankkia ohjatusti tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan.
Opiskelija osaa toimia annettujen ohjeiden ja toimintatapojen mukaisesti.

2
Hyvät osaamistavoitteet ovat täyttyneet, mutta opiskelijan työtahti ei ole edennyt urakka-aikataulun mukaisesti kurssin toteutusaikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3
Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida omaa viestintäosaamistaan ja muodostaa viestinnällisiä kehittämistavoitteita osana ammatillista toimintaansa.
Opiskelija osaa kuunnella ja reagoida viesteihin oman alan tavoitteiden mukaisesti.
Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti. Opiskelija osaa perustella näkemyksensä.
Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa ja käyttää sitä kriittisesti. Opiskelija osaa työstää tavoitteellisen kirjallisen, suullisen tai visuaalisen esityksen kohdeyleisölle. Opiskelija osaa hyödyntää tehtävässä tekstilajitietoutta kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Opiskelija osaa noudattaa viestinnän eettisiä periaatteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.
Opiskelija osaa ohjata, johtaa ja vaikuttaa kielellä. Opiskelija argumentoi taitavasti. Opiskelija osaa osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntemusta yhteisössä.
Opiskelija osaa hankkia tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uutta tietoa tai uusia näkökulmia. Opiskelija osaa käyttää kieltä omaperäisesti sekä alansa käytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Opiskelija osaa tukea muita viestintätilanteen osapuolia ja luoda rohkaisevan, luottamusta herättävän ja kannustavan viestinnän ilmapiirin.
Opiskelija osaa laatia tilanteenmukaisen kirjallisen, suullisen tai visuaalisen esityksen kohdeyleisölle harkitusti ja tavoitteellisesti aikataulun mukaisesti.