Siirry suoraan sisältöön

Suomen kieli ja viestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: 1001006-3263

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 35

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Jaana Kivivuori

Ryhmät

  • MRAKIS22
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22
  • 24.10.2023 10:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3263
  • 09.11.2023 18:00 - 19:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3263
  • 23.11.2023 18:00 - 19:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3263
  • 14.12.2023 12:00 - 14:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3263

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

kirjallisuuslista oppimisalustassa

Opetusmenetelmät

Kurssi avautuu oppimisalustassa itslearningissä 6.9.2023. Kurssi järjestetään verkkototeutuksena, johon sisältyy kaksi lähitapaamista ja niiden välissä kaksi verkko-ohjauskertaa.

Tehtävien tekeminen aloitetaan oppimisalustassa. Tehtäväperustainen oppiminen perustuu kaikkiin kohtaamisiin, itsenäisen opiskelun etäjaksoihin, verkko-oppimiseen ja toiminnallisuuteen. Joitakin tehtäviä valmistelet lähitapaamisia varten, mikä edellyttää tehtävien aikataulunmukaista palautusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Työ edistyy olemalla läsnä ja vuorovaikutuksessa tiimin kanssa. Opintojakso on tehtäväperusteinen eikä erillistä tenttiä järjestetä. Suoriudut opintojaksosta, kun kaikki sovitun aikataulun mukaisesti palautetut tehtäväsi on hyväksytty. Aseta tavoitteeksesi kunkin tehtävän palautuspäivä. Tehtävien palautuspäivät ovat itslearningin oppimisalustassa.

Osaan tehtävistä kuuluu vertaispalautteen antaminen. Sen pystyy tekemään, kun kurssikaverikin on tehnyt tehtävänsä ajoissa. Huolehdi siis itsesi johtamisesta.

Kaikkien tehtävien on oltava palautettuna viimeistään kurssin loppuun mennessä.

Mikäli et ehdi suorittaa tehtäviäsi kurssin loppuun mennessä, suorituksesi hylätään ja osallistut seuraavaan toteutukseen. Muista tässä tapauksessa ilmoittautua uuteen toteutukseen ja varata kalenterista toteutukseen tarvittava työaika.

Kansainvälisyys

Tehtävät liittyvät omien taitojen ja työelämän kehittämiseen. Tehtävien tekemisen lisäksi opiskelet lähitapaamisissa ja verkossa sekä itsenäisesti että pienryhmissä. Asiantuntijaraportointia tuotetaan sulautettuna ammattiopintoihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli toteat, että haluat osoittaa aiemmin hankitun osaamisen muutoin kuin osallistumalla lähitapaamisiin ja ryhmän työskentelyyn ja suorittamalla tehtävät hyväksytysti, voit suorittaa opintojakson näyttönä. Ilmoittaudu opintojaksolle ja ota yhteys kurssin opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksoon kuuluvat tehtävät on ohjeistettu oppimisalustassa.
Varaa tehtävien tekemiseen aikaa seuraavasti:
• omien tavoitteiden pohdinta 3 h
• raportoinnin valmistelu 16 h
• kirjoituskumppanikeskustelut, verkko- ja pienryhmätyöskentely 20 h
• aineistoon tutustuminen, keskusteluun osallistuminen ja oppimisen reflektointi 16 h
• vertaispalautetyöskentely 6 h
• perehtyminen viestinnän kirjallisuuteen 20 h
= 81 h, johon sisältyy lähitapaamisia 4 h ja verkko-ohjausta 2 h

Lähitapaamiset ja verkko-ohjaukset Zoomissa. Linkki on oppimisalustassa.

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Opintojakson suoritettuasi osaat
• toimia oman alasi vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan ammattikäytännöt
• arvioida ja kehittää omia viestintätaitojasi saamasi palautteen perusteella sekä antaa rakentavaa palautetta
• tuottaa asiatyylisen ja johdonmukaisen kirjallisen esityksen hyödyntämällä hankkimaasi lähdeaineistoa
• toimia työelämän puheviestintätilanteissa
• tunnistaa yhteisöviestintään liittyvät tyylilliset näkökulmat.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso edellyttää C-taitotason suomen kielen taitoa.

Vältä turhaa sähköpostiviestittelyä. Opettaja toimittaa kurssin aloitusviestin s-postitse, ja se on kirjattuna myös oppimisalustan yleiskatsaussivulla. Viestittele kurssiin liittyvistä asioista pääsääntöisesti oppimisalustan työtilan etusivulla = yleiskatsaussivulla tai oppimisalustan oikean yläkulman viestikentässä. Kirjoituskumppaneiden ja ryhmän kesken voidaan käyttää muitakin viestintäkanavia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu harjoitustehtävien, osallistumisaktiivisuuden, itsearvioinnin ja vertaispalautteen perusteella. Tehtävien arviointitaulukot ovat oppimisalustassa.

Opintojakson aikana harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan sekä opiskelussa että työelämässä. Lähitapaamiset arvioidaan vuorovaikutustilanteina, joissa aktiivisuus luetaan opiskelijan eduksi.

Kiitettävään arvosanaan edellytetään tehtävien palauttamista ensimmäiseen sovittuun palautuspäivään mennessä. Kun tähtäät kiitettävään suoritukseen, jaa osaamisesi ryhmässä ja tue toisten oppimista.

Mikäli suorituksesi valmistuvat vasta kurssin päättymisen jälkeen, arvosanasi voi olla enintään T2, koska rakennustyömaalla hyvän työntekijän bonuksen voi saada vain valmistamalla työnsä aikataulussa. H vastaa hyvää suoritusta, ja sekin edellyttää aikataulun mukaista työsuoritusta.

Hylätty (0)

Opiskelijan suoritus puuttuu tai se ei vastaa tehtävänantoa. Jokainen osasuoritus on suoritettava hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1
Opiskelija osaa osallistua yhteisön vuorovaikutustilanteisiin, vastaanottaa ja antaa palautetta.
Opiskelija osaa laatia viestejä annettujen ohjeiden ja mallin mukaan.
Opiskelija osaa hankkia ohjatusti tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan.
Opiskelija osaa toimia annettujen ohjeiden ja toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3
Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida omaa viestintäosaamistaan ja muodostaa viestinnällisiä kehittämistavoitteita osana ammatillista toimintaansa.
Opiskelija osaa kuunnella ja reagoida viesteihin oman alan tavoitteiden mukaisesti.
Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti. Opiskelija osaa perustella näkemyksensä.
Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa ja käyttää sitä kriittisesti. Opiskelija osaa työstää tavoitteellisen kirjallisen, suullisen tai visuaalisen esityksen kohdeyleisölle. Opiskelija osaa hyödyntää tehtävässä tekstilajitietoutta kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Opiskelija osaa noudattaa viestinnän eettisiä periaatteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.
Opiskelija osaa ohjata, johtaa ja vaikuttaa kielellä. Opiskelija argumentoi taitavasti. Opiskelija osaa osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntemusta yhteisössä.
Opiskelija osaa hankkia tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uutta tietoa tai uusia näkökulmia. Opiskelija osaa käyttää kieltä omaperäisesti sekä alansa käytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
Opiskelija osaa tukea muita viestintätilanteen osapuolia ja luoda rohkaisevan, luottamusta herättävän ja kannustavan viestinnän ilmapiirin.
Opiskelija osaa laatia tilanteenmukaisen kirjallisen, suullisen tai visuaalisen esityksen kohdeyleisölle harkitusti ja tavoitteellisesti aikataulun mukaisesti.