Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002355-3179

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

03.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 15

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Mervi Rankila-Källström

Ryhmät

  • PTEATS23
    Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Opetusmenetelmät

Ryhmäkeskustelut, hops-keskustelut, vertaisoppiminen, ryhmätyötaitojen kehittäminen itsenäisesti ja ryhmässä.

Kansainvälisyys

Ryhmäkeskustelut, hops-keskustelut, vertaisoppiminen, ryhmätyötaitojen kehittäminen itsenäisesti ja ryhmässä.

Sisällön jaksotus

Ammatillisen kasvun tukeminen, osallistuminen AMK:n lukuvuoden avajaisiin, sektorin (Taideakatemian) lukukauden avajaisiin ja yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen, opiskelijabarometriin vastaaminen, HOPS-keskustelut,
Lähiopetuksen teemoina korkeakouluopiskelu ja ammatillisuus.

Korkeakouluopiskelu:
- oman osaamisen arviointi
- ajankäytön hallinta
- oman oppimistyylin tunnistaminen
- itseohjautuvuus ammattikorkeakouluopinnoissa
- ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
- puheeksi ottaminen ja avun hakeminen eri ohjaustahoilta
- turvallinen opiskeluympäristö, Turun AMK:n järjestyssäännöt
- opiskeluryhmän pelisäännöt, työ- ja opiskeluyhteisössä toimiminen, työroolissa toimiminen
- opiskelijan palauteväylät
Ammatillisuus:
- työelämän pelisäännöt
- oman alan sijoittumismahdollisuudet ja niissä tarvittava osaaminen
- omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
- kansainvälistyminen
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ryhmän omiin sekä kaikkien saapumisryhmien yhteisiin ryhmätapaamisiin. Osallistuminen HOPS-keskusteluihin. Aktiivinen osallistuminen ja ryhmätyötaidot.
Arviointi HYVÄKSYTTY tai HYLÄTTY