Siirry suoraan sisältöön

Liikeilmaisu 4 (2 op)

Toteutuksen tunnus: 2011283-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka

Ryhmät

 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
 • 07.09.2023 13:15 - 14:45, Liikeilmaisu 4
 • 14.09.2023 13:15 - 14:45, Liikeilmaisu 4
 • 05.10.2023 13:15 - 14:45, Liikeilmaisu 4
 • 26.10.2023 13:15 - 14:45, Liike 4: sirkusteatteri-impropaja
 • 16.11.2023 13:15 - 14:45, Liikeilmaisu 4
 • 23.11.2023 13:15 - 14:45, Liikeilmaisu 4
 • 30.11.2023 13:15 - 14:45, Liikeilmaisu 4
 • 14.12.2023 13:15 - 14:45, Liikeilmaisu 4

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- baletin ja nykytanssin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- suunnitella, luoda ja muokata liikemateriaalia ja kehittää liikefraaseja
- analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan ilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu baletin ja nykytanssin tekniikkaopinnoista, liikeimprovisaatiosta ja komposition sekä koreografian opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan liikkeellisen luovan kyvykkyyden ja liikeanalysoinnin taidon kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia yksin ja ryhmässä. Opiskelijoiden tulee myös valmistaa demo- esitys. Opetuksessa hyödynnetään mallioppimista, tutkivaa oppimista, vertaisoppimista sekä oppimista jatkuvaa palautteen annon kautta. Itsereflektion eli oman toiminnan itsearvioinnin ja tarkastelun taidon kehittyminen on tärkeä osa opintojaksoa.

Kansainvälisyys

Lähiopetus ryhmässä sisältäen yksilö- ja ryhmätyöskentelyä käytännönharjoitteiden ja demojen kautta.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Opiskelija osaa suunnitella, luoda ja muokata itselleen ominaista liikemateriaalia ja kokeilla rohkeasti eri tapoja ja tyylejä liikkua ja ilmaista itseään. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia. Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään sekä pyrkii kulkemaan tavoitteellisesti kohti opinnäytetyötä liikeilmaisullisissa taidoissa.

Opiskelija luo aikataulusuunnitelman opinnäytetyön etenemisestä keväälle 2024, jonka lisäksi jakson aikana tehdään alustava suunnitelma koko ryhmän taiteellisten opinnäytteiden toteuttamisesta yhteistoiminnallisesti ja jaetaan tuotantoon liittyvät vastuut.


Sisällöt
Opintojaksolla kehitetään opiskelijan liikeilmaisullisia taitoja oman sirkusvälineen kanssa ja sen ympärillä. Keskeistä on opiskelijan oman, luonnollisen ilmaisutyylin löytäminen, jonka lisäksi jaksolla kannustetaan kokeilemaan eri tapoja ilmaista itseään. Opintojaksolla keskitytään luomaan pohja taiteelliselle opinnäytetyölle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet
Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, opiskelijan omiin tavoitteisiin, lähtötasoon sekä vertaisryhmään. Lisäksi tapahtuu arviointi suhteessa kansalliseen ja kansainväliseen tasoon ja se perustuu Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviointikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1) läsnäolo (vähintään 80%)
2) opiskelijan aktiivisuus ja osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin sekä opiskelijan ryhmätyötaidot
3) jatkuvan arvioinnin todettu tekninen taito ja kehittyminen
4) demo omasta päälajista

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet, on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta. Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä harjoitella itsenäisesti. Opiskelija saavuttaa opintojakson keskeiset tavoitteet hyvin, on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osaa soveltaa oppimaansa luovasti loppudemossa. Opiskelija ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä harjoitella itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opiskelija saavuttaa opintojakson keskeiset tavoitteet erinomaisesti sekä osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osaa soveltaa oppimaansa luovasti ja monipuolisesti loppudemossa. Opiskelija tunnistaa omat oppimistapansa ja osaa lisäksi tarkastella ja arvioida sekä omaa että ryhmänsä oppimista. Opiskelija ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteisestä oppimisilmapiiriä.