Siirry suoraan sisältöön

Projektiopinnot 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2011402-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 26.09.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 15

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Mervi Rankila-Källström

Ryhmät

  • PTEATS23
    Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa teatterilähtöisiä sisältöjä lapsille tai nuorille. Opiskelija osaa projektinhallinnan perusteet. Opiskelija osaa reflektoida taidekasvatuksellista toimintaansa ja antaa vertaispalautetta. Opiskelu tapahtuu osin työelämäyhteistyössä ala- tai yläkoulussa.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu teatteri-ilmaisun työpajojen suunnittelu, toteutus ja arviointiprosessina. Luennot, työpajat, harjoitteet, harjoitustyöt ja itsenäinen työ.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen yhteisiin seminaaritilaisuuksiin, pienryhmätapaamisiin sekä ohjaustyöhön esiintyjänä. Prosessissa tapahtuvan oppimisen reflektointi yhdessä pienryhmässä sekä raportissa. Osallistuminen ohjaajan palautetilaisuuteen esitysten jälkeen.

Sisällön jaksotus

Projektiohjausten esittelyt, projektiohjausten työryhmiin jako.
Tilaisuudessa kuullaan esittelyt ja päästään oman työryhmän kesken keskustelemaan, mukana myös mediapuolen opiskelijat, jotka ovat mukana työryhmissä.TAPAAMINEN KOKO PTEATS23- ryhmän kanssa yhteisissä tapaamisissa:

1)Jokainen hahmottaa paperille oman kevään aikataulun liittyen projektiohjauksiin. Kukin laatii työskentelyynsä oman aikajanansa ja hahmottaa prosessin kulun niin kuin sen tietää olevan (eli milloin on harjoitukset, esitykset, purku jne).

2)Määrittelee omat tavoitteensa?esiintyjänä/assistenttina. Määrittelyssä on hyvä ottaa huomioon, mitä työryhmässä on jo sovittu ja mitä tietää esim. tyylilajista, ilmaisusta, jota haetaan, työtavoista jne. Ilmaise nämä paperille, jossa on myös aikajanasi.

3)Selkiyttää itselleen tämänhetkisen työvaiheen ja pohtii, millaisia asioita voi ottaa huomioon kehittääkseen omaa työrooliaan.?Millä tavoin voi valmistautua harjoituksiin, millä tavoilla voi orientoitua, mitä konkreettisia asioita voi edistää? Mihin ehkä tarvitsee tukea ja selkiytymistä ja keneltä sitä tarvitsee (ohjaaja, muu työryhmä, ohjaavat opettajat)

KYSYMYKSET:
1.Työprosessin vaihe
– mitä olette tehneet, mitä olette tekemässä

2. Minkälaisia havaintoja/ajatuksia/kysymyksiä/kokemuksia tähän mennessä:
esiintymisen harjoittelusta
-miten harjoitellaan, millainen esiintymisen tyylilaji tai laatu, jota haetaan
työryhmässä toimimisesta
-minkälaista on toimia työryhmässä
ohjaajuudesta projektissa
-minkälaista ohjaajuutta, minkälaisia ohjeita, miten ne toimivat itselle esiintyjänä

KOKO prosessin purku koko ryhmän kanssa keväällä 2024 (ja raportissa)

Lisäksi jokainen ajaa valotekniikkaa projektiohjauksissa/opinnäytetöissä osana audiovisuaalinen suunnittelu-opintoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen, omien tavoitteiden sanoittaminen ja jäsentäminen. Työskentely osana työryhmää kolmannen vuosikurssin ohjauksessa. Prosessin reflektoimisen taidot sekä esiintyjän että ohjaustyöhön osallistumisen kannalta.
Itsereflektiotaidot keskusteluissa ja raportissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset ammattikäsitteet ja toimintatavat ja soveltaa niitä työryhmän jäsenenä. Opiskelija on läsnä ja osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija osaa soveltaa ja kehittää opintojaksolla keskeisiä sisältöjä hyvin oppimistehtävissä. Opiskelija osaa reflektoida ohjausprosessia osallistujan näkökulmasta ja yhdistää tarvittavan teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Opiskelija osoittaa prosessissa omaa taiteellispedagista näkemystään/työtapaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opiskelija osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa kiitettävällä tavalla. Opiskelija tunnistaa ohjaustyön prosessia moninäkökulmaisesti ja pystyy erottelemaan erilaisia lähtökohtia taiteellis-pedagogisesti ohjaustyöhön osallistumisessa. Opiskelija pystyy myös toimimaan kiitettävästi yhteistyössä työryhmän jäsenenä ja oppimistilanteissa.