Siirry suoraan sisältöön

Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2011404-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 15

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Mervi Rankila-Källström

Ryhmät

  • PTEATS23
    Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa ryhmän ohjaamisen perusteet. Opiskelija osaa ohjata teatteri-ilmaisun harjoitteita. Opiskelija osaa ryhmäilmiöiden perusteet. Opiskelija osaa sanallistaa ryhmän ohjaajan tehtävät, vastuut ja eettiset periaatteet. Opiskelija osaa sijoittaa teatteri-ilmaisun ohjaajan työn taidekasvatuksellisen ja osallistavan taiteen kontekstiin ja jatkumoon.

Sisältö

Luennot, työpajat, harjoitteet,harjoitustyöt ja itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Otteita mm. Seuraavista teoksista:
Ekoluoma ja Hyttinen (toim): Samassa tilassa. Yhteisöteatteri osallisuuden mahdollistajana.(2016)
Heikkinen: Ajattele toimien: kohti draamakasvatuksen syvempää ymmärtämistä (2017)
Jääskeläinen Laura: Ryhmä toimivaksi. Helppoja harjoituksia ryhmäyttämiseen. (2022)
Korhonen, Ostern (toim.): Katarsis. Draama, teatteri ja kasvatus. (2001)
Korhonen ja Airaksinen (toim.): Hyvä hankaus 2.0. (2014)
Maeve, Conolly & Prendergast: Applied Theatre: International Case Studies and Challenges for Practice (2009)
Monni ja Törmi (toim.): Yhteisö ja taide. Teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään. (2019)
Ventola ja Renlund (toim.): Draamaa ja teatteria yhteisöissä. (2005)

Opetusmenetelmät

Harjoitteiden ohjaamista opitaan käytännön harjoittelun kautta sekä toisten ohjaaminen harjoitteisiin osallistuen että itse ohjaten.
Pienryhmätyöskentely. Itsenäinen työ.

Kansainvälisyys

Ryhmässä oppiminen: ryhmän ohjaamisen taitojen harjoittelu käytännössä.
Opettajan fasilitoimat pienryhmätehtävät.
Opettajajohtoiset luennot ja keskustelut.
Itsenäisesti kirjallisuuteen perehtyminen, oppimispäiväkirjan pitäminen ja harjoitepankin kasaaminen sekä oppimispäiväkirjatiivistelmän kirjoittaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetuksessa harjoitteiden suunnitteleminen ja ohjaaminen. Oppimispäiväkirjan pitäminen, harjoitepankin kerääminen, työpajasuunnitelman tekeminen (pareittain tai pienryhmissä), työpajan toteutus, suullinen tentti, oppimispäiväkirjatiivistelmän palautus. Opintojaksolla on sekä kontaktiopetuksen aikana, että omalla ajalla tehtäviä oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää perusteet ryhmän ohjaamisesta sekä ryhmäilmiöistä.
Opiskelija osaa ohjata teatteri-ilmaisun harjoitteita. Opiskelija osaa ryhmäilmiöiden perusteet. Opiskelija osaa sanallistaa ryhmän ohjaajan tehtävät, vastuut ja eettiset periaatteet. Opiskelija osaa sijoittaa teatteri-ilmaisun ohjaajan työn taidekasvatuksellisen ja osallistavan taiteen kontekstiin ja jatkumoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa arvioidaan:
1) läsnäolo ja osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin
2) pareittain tai pienryhmissä pidettävät pienet työpajat
3) suullinen tentti
4) oppimispäiväkirjatiivistelmä
Englanniksi

Hylätty (0)

Opiskelija osallistuu puutteellisesti lähiopetukseen, oppimistehtäviä jää tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaan. Osaa tunnistaa opintojakson keskeiset ammattikäsitteet. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija osaa käyttää opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä ja ryhmän ohjaamisen taitoja. Osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija tunnistaa ryhmäprosessin perusteet osallistujana ja vaikuttaa ryhmään rakentavasti ja vastuullisesti