Siirry suoraan sisältöön

Ryhmän ohjaaminen ja pedagogiikka 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2011405-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

31.08.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

8 - 16

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Anna Hellstén

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa teatterilähtöisen opintokokonaisuuden opettajan valitsemille osallistujille. Opiskelija osaa ohjata ryhmää osallistavien ja eettisten periaatteiden mukaan. Opiskelija osaa käsitteellistää teatteri-ilmaisun ohjaajan työtä osana kulttuurihyvinvoinnin kontekstia.

Sisältö

Teatteriopetuksen suunnittelu ja toteutus tiimissä. Luennot, työpajat, harjoitteet, harjoitustyöt ja itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

- Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 2022: Anttila, Eeva (toim.) Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, https://disco.teak.fi/anttila/

- https://lastenkulttuuri.fi/materiaalit/menetelmaoppaat/

- https://taikusydan.turkuamk.fi/

- https://taikusydan.turkuamk.fi/uploads/2021/10/d2ca3c95-tietokortti_1_2021_taide-nuorten-tulevaisuustaitojen-tukena.pdf

- https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksiin/

- https://oppaat.finfami.fi/wp-content/uploads/sites/36/Omakuva_NYT_Ryhm%C3%A4nohjaajan_luonnoskirja_17012019_P%C3%84IVITETTY.pdf

- https://hyvinvoinnin-valitystoimisto.humak.fi//wp-content/uploads/sites/19/2015/08/Osallistavaa-taidetta-nuorten-parissa-PDF.pdf

Opetusmenetelmät

- Ryhmäkeskustelut teoria-alustusten pohjalta
- Pienryhmätyöskentely annettujen tehtävien mukaisesti
- Vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Itsenäinen työskentely loppuraportin, itsearvion ja opintojakson palautteen osalta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Opintojaksolla painottuvat dialogipedagogiikka, vertaisoppiminen pienryhmätyöskentelyssä sekä jaettu yhteisreflektio koko ryhmän kesken.

Pedagogiset mallit: yhteistoiminnallinen oppiminen, tutkiva oppiminen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson toteutus perustuu läsnäoloa vaativaan ryhmätyöskentelyyn. Yksittäisiä poissaoloja voi korvata erikseen pyydettävällä korvaavalla tehtävällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
- osallistuminen opintojakson toteutukseen
- työpajakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus pienryhmässä
- taiteilijahaastattelun tekeminen ja sen esittely muulle ryhmälle
- vertaisarviointiin - ja itsearviointin osallistuminen
- reflektiivinen loppuraportti
- opintojaksopalautteen antaminen


Opintojakson rakenne on suunniteltu tukemaan opiskelijan työn jakautumista mahdollisimman tasaisesti. Teorian alustukset sekä pienryhmän ja itsenäisen työskentelyn ajoitukset vaihtelevat vuorotellen. Vertais- ja itsearviointi tukevat opiskelijan omaa oppimista. Reflektiivinen loppuraportti ja kurssipalautteen antaminen tukevat opiskelijan oppimisprosessin hallitua päätöstä.

Sisällön jaksotus

2.10.-27.10.2023

Opintojaksolla perehdytään ihmis- ja oppimiskäsityksiin erityisesti taidepedagogiikan näkökulmasta. Lisäksi opintojaksolla toteutetaan työpajakokonaisuus Turun ammatti-instituutin opiskelijoille ja tutustutaan kentällä toimiviin taiteilijapedagogeihin haastatteluiden avulla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

It´s learning -alusta
sähköposti: anna.hellsten@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
- läsnäolo ja osallistuminen
- taiteilijahaastattelun toteuttaminen
- ammattimainen työote työpajoihin liittyvässä tehtäväkokonaisuudessa
- oman ajattelun ja reflektion osoittaminen dialogisissa oppimistilanteissa

Arviointi perustuu opettajan arvioinnin lisäksi vertais- sekä itsearviointiin. Vertaisarviointi toteutetaan työpajakokonaisuuden päätteeksi. Itsearviointia suoritetaan loppuraportin yhteydessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson lähiopetukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä palauttaa annetut tehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneilla käytävään keskusteluun, kantaa ammattimaisesti vastuuta pienryhmän työskentelystä edistämällä ja kannattelemalla sitä suunnittelutyön sekä työpajojen aikana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osoittaa reflektiivistä ajattelua ja omaan toimintaan liittyvää kriittistä tarkastelua kurssin dialogisissa tilanteissa sekä loppuraportissaan.