Siirry suoraan sisältöön

Tasapainoilu 1a (2 op)

Toteutuksen tunnus: 2011432-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 10

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka

Ryhmät

 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023
 • 06.09.2023 10:45 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 13.09.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 20.09.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 27.09.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 04.10.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 11.10.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 25.10.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 01.11.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 08.11.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 15.11.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 22.11.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 29.11.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 07.12.2023 13:15 - 14:45, Tasapainoilu 1a
 • 13.12.2023 09:00 - 12:15, Tasapainoilu 1a
 • 14.12.2023 15:00 - 16:30, Tasapainoilu 1a

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tasapainoilutekniikan ammatilliset perustekniikat seuraavilla välineillä: tiukka nuora, löysä nuora, tasapainoilupallo, tikkaat, rola-bola ja yksipyöräinen
- tasapainoilutekniikanammattisanaston
- käyttää tasapainoilun välineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- tasapainoilun tekniikoiden kehittelyn ja variaatiot sekä taidot tekniikan soveltamiseen taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen tasapainoilutekniikoissa. Opintojaksolla opiskelija oppii tasapainottelemaan seuraavilla välineillä: tiukkanuora, löysänuora, tasapainoilupallo, tikkaat, rola-bola ja yksipyöräinen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia yksin, pareina ja ryhmässä. Opiskelijoiden tulee myös valmistaa demo- esitys yksin ja parin kanssa. Opetuksessa hyödynnetään mallioppimista, tutkivaa oppimista, vertaisoppimista sekä jatkuvaa palautteen antoa.
Käytännön harjoittelun lisäksi kurssilla käytetään kirjallista materiaalia, videoita ja keskustellaan ryhmässä.
Oppilas pitää oppimispäiväkirjaa oman osaamisensa edistymisestä.

Kansainvälisyys

Lähiopetus ryhmässä sisältäen yksilö, -pari- ja ryhmätyöskentelyä

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Opiskelija osaa tasapainoilutekniikan ammatilliset perustekniikat seuraavilla välineillä: tiukka nuora, löysä nuora, tasapainoilupallo, rola-bola ja yksipyöräinen.
Opiskelija tuntee tasapainolajeja tukevia voima- ja liikkuvuusharjoitteita ja osaa tehdä kyseisiä harjoitteita itsenäisesti.
Oppilas osaa harjoitella käsilläseisonnan perustekniikoita turvallisesti
Opiskelija osaa käyttää tasapainoilun välineistöä turvallisesti.
Opiskelija hallitsee tasapainoilutekniikan ammattisanastoa ja ja osaa huoltaa välineistöä.
Oppilas osaa soveltaa tasapainoilun tekniikoita taiteellisen kommunikaation välineenä.

Sisällöt
-harjoitellaan tavoitteellisesti tasapainotekniikoita seuraavilla välineillä: tiukka nuora, löysänuora, tasapainoilupallo, rola-bola ja yksipyöräinen.
-tasapainotekniikat sisältävät muun muassa:
tiukka nuora: kävely eteen ja taakse, käännökset, kyykky, istuminen ja makaaminen nuoralla, pieni hyppy
löysä nuora: seisominen yhdellä ja kahdella jalalla, askel eteen ja taakse, istuminen ja makaaminen nuoralla, välineen käyttö nuoralla, kieppi nuoran ympäri
tasapainoilupallo: pallolle nousu, kävely pallolla eri suuntiin, hyppy, välineen käyttö pallon päällä
rola-bola: rola-bolalle nousu, seisominen ja sivuttain seisominen, kyykky, välineen käyttö rola-bolan päällä
yksipyöräinen: nousu pyörälle, hallittu salin ympäri ajaminen eteenpäin

-tutustutaan tikkaisiin, puujalkoihin ja rulliin tasapainovälineinä
-harjoitellaan liikkeiden liittämistä toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
-opitaan harjoittelemaan turvallisesti ja opetellaan eri tasapainovälineiden turvalliset kiinnitykset sekä välineiden huolto
-kiinnitetään huomiota ryhtiin ja puhtaaseen harjoitteluun sekä tehdään tasapainoilua tukevia voima- ja liikkuvuusharjoitteita
-tehdään mini- demoja, joiden kautta opitaan luomaan taiteellisia kokonaisuuksia yksin, pareina ja ryhmässä

Lisäksi harjoitellaan käsilläseisontatekniikan perusteita ja tehdään käsilläseisontaa tukevia voima- ja liikkuvuusharjoitteita

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, lähtötasoon sekä vertaisryhmään ja kansalliseen tasoon ja perustuu Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviontikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1) läsnäolo (vähintään 80%) ja osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin
2) opiskelijan aktiivisuus ja opiskelijan ryhmätyötaidot
3) jatkuvan arvioinnin ja oppimispäiväkirjan kautta todettu tekninen taito ja kehittyminen
4) soolo- demo vapaasti valitsemasta tasapainolajista
5) pari- demo vapaasti valitusta tasapainolajista
6) kehittyminen käsilläseisontatekniikassa

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa välinekohtaiset perustekniikat. Oppilas käyttää osassa vaadituista perustekniikoissa apuvälineitä kuten apukättä ja spottausta. Oppilas tuntee käsilläseisontaa tukevia harjoitteita ja osaa harjoitella käsilläseisontatekniikan perusteita turvallisesti. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja osaa toimia ryhmässä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä harjoitella itsenäisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet, toimii niiden mukaisesti ja osaa yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä. Oppilas on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa vaaditut välinekohtaiset tekniikat hyvin, apuvälineen käyttö sallittua vain kolmessa liikkeessä. Oppilas osaa soveltaa tasapainotekniikoita luovasti soolo -ja paridemossa. Oppilas tuntee käsilläseisontaa tukevia harjoitteita ja osaa harjoitella käsilläseisontatekniikan perusteita turvallisesti. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä harjoitella itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Lisäksi opiskelija osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa vaaditut välinekohtaiset tekniikat erinomaisesti. Opiskelija osaa soveltaa tasapainotekniikoita luovasti ja monipuolisesti soolo -ja paridemossa. Oppilas tuntee käsilläseisontaa tukevia harjoitteita ja osaa harjoitella käsilläseisontatekniikan perusteita turvallisesti. Opiskelija tunnistaa omat oppimistapansa ja osaa lisäksi tarkastella ja arvioida sekä omaa että ryhmänsä oppimista. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteisestä oppimisilmapiiriä.