Siirry suoraan sisältöön

Kehonhuolto 1a (1 op)

Toteutuksen tunnus: 2011443-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka

Ryhmät

 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023
 • 08.09.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 15.09.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 22.09.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 29.09.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 06.10.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 13.10.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 27.10.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 03.11.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 10.11.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 14.11.2023 09:00 - 10:30, Kehonhuolto
 • 21.11.2023 09:00 - 10:30, Kehonhuolto
 • 24.11.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 01.12.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 08.12.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 15.12.2023 15:00 - 16:30, Kehonhuolto 1a
 • 19.12.2023 09:00 - 10:30, Kehonhuolto 1a

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- huoltaa omaa kehoaan ja sen toimintakykyä itsenäisesti
- kehittää omankehonsa toimintakykyä
- ehkäistä liikuntavammoja
- suunnitella ja toteuttaa kehonhuollollisia menetelmiä itsenäisesti

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata opiskelijaa huoltamaan omaa kehoaan ja ylläpitämään kehon toimintakykyä elinikäisesti. Opinnot sisältävät erilaisia kehonhuoltomenetelmiä, jotka auttavat opiskelijaa rakentamaan oman kehonhuolto-ohjelman. Opinnot koostuvat teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista ja harjoitustöistä. Lisäksi opinnot sisältävät kehonhuolto-ohjelman kirjallisen toteutussuunnitelman, itsenäisen toteutuksen ja siitä raportoinnin.

Oppimateriaalit

Fedec Manual: Theory, guidance and good practise.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen kokemuksellinen oppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen. Kehollinen oppiminen.

Kansainvälisyys

Lähiopetus ryhmässä, yksilö, pari ja pienryhmäharjoitukset, toisen oppijan liikkeen havainnointi ja analysoiminen sekä taktiilinen avustaminen. Teorian ymmärtämiseen käytännön kokemusten kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1) Analysoi oman kehosi rakennetta, kehosi ryhtiä ja linjauksia ja pohdi oman luisen rakenteen ja lihaksiston välisiä suhteita sekä toimintamahdollisuuksia ja haasteita
2) Analysoi oman kehosi voimaa ja liikkuvuutta lonkkanivelissä, olkanivelissä sekä selkärangan alueella eri liikesuunnissa (voiman ja liikkuvuuden suhde, aktiivinen vs passiivinen liikkuvuus)

Tehtävien palautus Minnalle sähköpostin liitetiedostona 15.12.2023 mennessä pdf-muodossa.

Sisällön jaksotus

Kehonhuollon yleiset osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- huoltaa omaa kehoaan ja sen toimintakykyä itsenäisesti
- kehittää omankehonsa toimintakykyä
- ehkäistä liikuntavammoja
- suunnitella ja toteuttaa kehonhuollollisia menetelmiä itsenäisesti
Yleinen kuvaus:
Sirkuksen tekniikkaopintoja tukeva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata opiskelijaa huoltamaan omaa kehoaan ja ylläpitämään kehon toimintakykyä elinikäisesti. Opinnot sisältävät erilaisia kehonhuoltomenetelmiä, jotka auttavat opiskelijaa rakentamaan oman kehonhuolto-ohjelman. Opinnot koostuvat teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista ja harjoitustöistä. Lisäksi opinnot sisältävät kehonhuolto-ohjelman kirjallisen toteutussuunnitelman, itsenäisen toteutuksen ja siitä raportoinnin.
Laajuus: 1op, lähiopetusta 16 X1,5h, 24h (sisältää palautekeskustelun)
Aika: pe klo 15-16.30 (ja pari kertaa ti aamuisin)
Paikka: Kehonhuoltotila
Kehonhuolto 1a tavoitteet:
Oppia määrittelemään, ymmärtämään sekä perustelemaan:
- mitä tarkoitetaan kehonhuollolla ja minkälainen merkitys sillä on esittävän taiteen sirkuksen opiskelijan ja ammattilaisen hyvinvoinnille ja erityisesti liikuntavammojen ennalta ehkäisylle
- mitä sirkusopiskelijan kehonhuollon tulisi sisältää ja miten pysyä opinnoissa työkykyisenä sekä tulevassa työelämässä työkykyisenä
- minkälaista on sirkusalan työelämä ja miten se kuormittaa ammattilaista
Syyskauden osaamistavoitteet:
Opitaan teoriassa ja käytännössä:
- lämmittelemään sekä aktivoimaan mieltä ja kehoa
- mitä tarkoitetaan keskivartalon tuella, miksi se on tärkeää ja miten keskivartalon tukea voidaan kehittää ja ylläpitää
- mitä tarkoitetaan lapatuella, mihin lapatuki vaikuttaa ja miten lapatukea voidaan kehittää ja ylläpitää
- mikä on hengityksen merkitys liikkeelle ja ilmaisulle, mitä tarkoitetaan lateraalihengityksellä ja mitä pallea/ vatsahengityksellä? Miten hengitys toimii liikkeen polttoaineena?
- mitä tarkoitetaan optimaalisella linjauksella? Minkälaisilla harjoitteilla linjauksia voidaan kehittää ja vahvistaa? Miksi kehonlinjausten hahmottaminen on tärkeää?
- mitä tarkoitetaan hyvällä kunnolla?
- mitä tarkoitetaan voimalla? (kestävyys, nopeus, maksimi)
- mitä tarkoitetaan liikkuvuudella? (aktiivinen, passiivinen)
- minkälainen voiman ja liikkuvuuden suhde on optimaalinen ja tavoiteltava
Käytännön harjoitteet:
- lämmittävät rutiinit joissa perustana nykyinen tieto fascioista
- keskivartalon tuen ja lapatuen vahvistaminen
- lateraalihengityksen ja palleahengityksen harjoitukset ja käyttäminen liikkeen tukena liikettä rytmittämässä sekä polttoaineenan liikkeelle
- selkärangan ja lonkka- sekä olkanivelen voiman ja liikkuuvuuden vahvistaminen
- aktiivisen liikkuvuusharjoittelun perusteet, joissa keskitytään erityisesti lonkkanivelen ja olkanivelen sekä polvi – ja nilkkanivelen alueisiin, selkärangan liikeratoihin ja ranteisiin
- fasciaharjoittelun perusteet, joissa keskitytään hengityksen ja liikkeen yhteyteen sekä rullan ja pallon käyttämiseen apuvälineenä keskittyen lantion sekä rintarangan alueelle

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytyksi arvioiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kykyä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen kehonhuoltoon ja harjoitteluun, annettujen oppimistehtävien suorittaminen määräajassa, kykyä havainnoida ja analysoida omaa ja toisen ryhtiä, linjauksia, koordinaatiota, hengittämistä sekä voimaa ja liikkuvuutta rakentavasti.

Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan aktiivista läsnäoloa, tiedollista ja taidollista kehonhuolto-osaamista suhteessa omaan lähtötasoon ja vertaisryhmän tasoon sekä ammattimaista asennetta kehonhuollon opiskeluun.
Arviointi asteikolla 1 -5.
Arvioinnissa noudatetaan esittävän taiteen arviointikehikon raameja.

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavista tekijöistä:
- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen
- kehonhuoltoharjoitusten tekeminen omaa kehoa kuunnellen ja omaa kehollisuutta haastaen
- annettujen oppimistehtävien työstäminen ohjeistuksen mukaisesti
- ammattimainen asenne kehonhuollon opiskeluun

Hylätty (0)

Opiskelijalla on yli 20% poissaoloja lähiopetuksesta ja oppimistehtäviä ei ole palautettu määräajassa. Epäammattimainen asenne omaa ja toisen kehonhuollon opiskelua kohtaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi