Siirry suoraan sisältöön

Näyttelijäntyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2011464-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

05.09.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 26.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 15

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Mervi Rankila-Källström

Vastuuopettaja

Mervi Rankila-Källström

Ryhmät

  • PTEATS22
    Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa näyttämöilmaisun perusteet.

Sisältö

Luennot, työpajat, harjoitteet, harjoitustyöt ja itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Miia Pätsi: Näyttelijän tekniikoita

Elina Kilkku: Teatterin tyylilajit

Tiina Markkanen: Älä näyttele

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla syvennytään näyttelijäntyöhön erilaisten näyttämöllisten harjoitteiden, pelien ja leikkien kautta. Näyttelijäntyöllisessä fokuksessa kurssilla ovat mm. läsnäolo, kontakti, reagointi sekä draamatekstin analysointi näyttelijän näkökulmasta.
Käytännön harjoitteiden lisäksi kurssilla käytetään kirjallista materiaalia ja keskustellaan opettajan johdolla näyttelijäntyön teoreettisista lähtökohdista.
Kurssilla työskennellään myös tekstin kanssa ja mahdollisuuksien mukaan valmistetaan myös demo-esitykset kurssin päätteeksi.
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta sekä kirjallisesta loppuraportista. Opiskelija pitää opintojakson aikana oppimispäiväkirjaa, jossa opiskelija reflektoi omaa oppimisprosessiaan näyttelijäntyön näkökulmasta opintojakson ajan.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla painotetaan sitä, millaisia näyttelijäntyöllisiä valmiuksia opiskelija tarvitsee siirtyessään työelämään, ja miten hän osaa hyödyntää oppimaansa ohjatessaan ryhmiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus tapahtuu lähiopetuksena. Kirjallinen raportti palautetaan opettajalle opintojakson päätteeksi.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tutustuu näyttelijäntyön perusteisiin teorian ja käytännön harjoitteiden kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, aktiiviseen tuntityöskentelyyn sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Kurssilla arvioidaan opiskelijan henkilökohtaista kehitystä kurssin aikana sekä opiskelijan halua haastaa itseään oppimisprosessissa. Arviointiin vaikuttaa myös ryhmätyötaidot: halukkuus ja kyky työskennellä ryhmässä sekä toisten opiskelijoiden kannustaminen.
Opintojaksossa arvioidaan:

1) läsnäolo sekä osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin

2) aktiivinen osallistuminen reflektiokeskusteluihin ja ”laboratoriotyöskentelyyn”

3) tehtävien soveltaminen ja linkittäminen omaan tulevaan ammattiin

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen. Oppimistehtävät puuttuvat ja/tai ovat vajavaisia. Opiskelija ei osoita aktiivisuutta oppimistilanteissa, eikä oppimistehtävien suorittamisessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Hän osaa tunnistaa opintojakson keskeiset käsitteet. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ajallaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää opintojaksolla käytettyjä käsitteitä kirjallisesti sekä suullisesti. Hän osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Opiskelija on vaikuttanut myönteisesti kurssin ilmapiiriin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Hän osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun, ”laboratoriotyöskentelyyn” sekä analyysiin. Opiskelija osaa kehittää oppimaansa eteenpäin pyrkien luomaan uusia toimintamalleja tulevaan työhönsä teatteri-ilmaisun ohjaajana. Opiskelija haastaa itseään rohkeasti pyrkien syventämään omaa ammatillista osaamistaan.

Opiskelija on vaikuttanut myönteisesti työskentelyilmapiiriin ja koko opintojakson onnistumiseen.