Siirry suoraan sisältöön

Jazztanssi IIIa (2 op)

Toteutuksen tunnus: 2011495-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

7 - 7

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja

Opettaja

 • Heidi Alppirinne
 • Katja Korpi

Ryhmät

 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20
 • 07.12.2022 09:00 - 10:30, Jazztanssi IIIa 2011495-3005
 • 14.12.2022 09:00 - 10:30, Jazztanssi IIIa 2011495-3005
 • 20.12.2022 10:45 - 12:15, Jazztanssi IIIa 2011495-3005, Jazztanssi IV 2011496-3004
 • 21.12.2022 09:00 - 10:30, Jazztanssi IIIa 2011495-3005

Tavoitteet

Opintokokonaisuus rakentaa opiskelijan teknistä ja taiteellista kyvykkyyttä kohti tanssialan ammattilaisuutta yhdessä muiden tanssin ammattiopintojen kanssa.
Opiskelija saavuttaa jazztanssille ominaiset tanssin tekniset ja ilmaisulliset ammatilliset perusvalmiudet.
Opiskelija pystyy ammatillisella perustasolla kehollisesti ilmaisemaan ja analyyttisesti selvittämään jazztanssin treenauksen liittyvät peruskäsitteet ja terminologian.
Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa jazztanssin viitekehyksessä.

Sisältö

Sisältö rakentuu ryhmäopetuksesta tanssistudiossa tekniikkaopettajan ja muusikon johdolla sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.
Tekniikkatunnit etenevät läpi opintojen yhteensä seitsemänä opintojaksona (I – IV opintovuosi) syys- (a) ja kevätlukukausittain (b): I a + b, II a + b, III a + b, IV a.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu opettajan antamasta liikemateriaalista, jazztanssin tekniikkaharjoitteista, jazztanssin repertuaarista, improvisaatioharjoituksista, kompositioista ja opiskelijoiden luomasta liikemateriaalista.

Opetusmenetelmät

Opetus on lähiopetusta.

Kansainvälisyys

Jazz IIIa -opintojakso järjestetään lähiopetuksena tanssisalissa, työelämää vastaavissa olosuhteissa. Lähiopetus tapahtuu yhteistyössä ja yhteisopettajuudessa muusikon kanssa. Opetus sisältää demonstraatioita, ongelmanratkaisua, yksilöllistä työskentelyä, pari- ja ryhmätyötä, oman liikemateriaalin tuottamista ja opettamista, vertaispalautetta, itsereflektointia ja itsearviointia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa muilla tavoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h opiskelijan työtä, joka koostuu kontaktiopetuksesta, henkilökohtaisesta työskentelystä ja itsearvioinnista.

Sisällön jaksotus

Syventävän vaiheen opinnoissa, kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena, syvennytään omaan työskentelyyn tutkimuksellisella ja ammattimaisella otteella ja etsitään omaa polkua taidetanssin tulevana opettajana. Tanssiteknisten asioiden erittely ja yksityiskohtainen opettaminen on koulutuksessa keskiössä. Opiskelijalta vaaditaan analyyttistä ja pitkäjänteistä otetta opiskelussa, jotta hän pystyy siirtämään oppimansa työelämään. Opiskelijaa ohjataan kohti ammattimaista ja vastuullista työskentelyä. Opiskelijan vastuulla on löytää oma sisäinen motivaatio opiskella, ottaa vastuu omasta oppimisestaan ja ryhmän työilmapiiristä, tutkia, analysoida ja syventää osaamistaan, sekä haastaa itseään niin henkisesti kuin fyysisestikin.

Jazztanssi IIIa-opintojakso koostuu erilaisista opetuskokonaisuuksista. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä jazztanssista, auttaa näkemään jazztanssin opetuksen eri mahdollisuuksia ja kehittää taitoja tulevana jazztanssin opettajana. Jazztanssin tekniikkaa, tyylilajia ja oppisisältöä lähestytään jazztanssille tyypillisten tanssitekniikka- ja tuntiharjoitteiden, improvisaatio- ja kompositiotyöskentelyn, sekä repertuaarin kautta opettajan ohjauksessa. Musikaalisuus, heittäytyminen ja oman ilmaisun sekä liikekielen kehittäminen kulkevat mukana myös kolmantena opiskeluvuotena. Analyyttinen työskentely ja itsereflektio läpi leikkaavat koko neljän vuoden opintokokonaisuudeen. Opintojen tavoitteena on kehittää taidetanssijuutta ja opettajuutta sekä omaa ammatti-identiteettiä.

Jazztanssin IIIa -opintojakso toteutetaan kolmannen vuoden syksyllä lähiopetuksena. Kontaktiopetus järjestetään työohjelmassa merkittyjen tuntien puitteissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on hyväksytyt suoritukset Jazztanssi Ia:sta, Ib:stä, IIa:sta ja IIb:stä.

Poikkeustapauksessa Jazz IIIa:n arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty.

Jazztanssitunneilla vaatetuksena on ihonmyötäiset ja joustavat, tanssiin soveltuvat vaatteet, sekä jazztossut.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5 mutta poikkeustapauksessa arviointi voidaan suorittaa asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnin tukena käytetään tanssinopettajakoulutuksen arviointikehikkoa, jossa on määritelty arvosanakriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.

Opettajan tekemä arviointi. Jatkuva arviointi.

Hylätty (0)

Hylätty
Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 20%. Ei tavoitteiden suuntaista edistymistä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija osallistuu puutteellisesti tuntitilanteeseen ja ryhmän vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit arvosanalle 1.
Opiskelija:
• soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
• hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita
• käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä ja –välineitä sujuvasti taiteellisessa ja pedagogisessa toiminnassaan
• tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
• asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimii niiden mukaisesti
• osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin
• osaa toimia vastuullisesti ammattikentän käytäntöjen mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit arvosanalle 3.
Opiskelija:
• kykenee itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
• osoittaa hallitsevansa alansa tieto- ja taitoperustan
• yhdistää ja soveltaa aiemmin opittua luovasti työskentelyssään
• analysoi, itsearvioi ja kehittää taidollista, taiteellista ja kasvatuksellista ammatillista osaamistaan
• kehittää omia ja muiden ideoita syvällisemmiksi ja etsii uusia näkökulmia tuttuihin asioihin
• kykenee ottamaan huomioon työryhmän jäsenten eri näkökulmat ja viemään työskentelyä kohti yhteistä päämäärää
• kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• tunnistaa työelämän nykyiset ja tulevat vaatimukset ja kehittää omaa osaamistaan niiden suuntaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit arvosanalle 5.
Opiskelija:
• hallitsee laajat esittävän taiteen tiedot ja taidot ja soveltaa niitä luovasti taiteellisessa ja taidekasvatuksellisessa toiminnassaan
• työskentelee ammattimaisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä
• analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
• analysoi työelämän käytäntöjä ja edistää taiteenalansa kehitystä
• toimii tavoitteellisesti ja rakentavasti erilaisista toimijoista koostuneessa moniammatillisessa ryhmässä
• toimii vastuullisesti ja kehittävästi toimintaympäristön edellytykset ja resurssit huomioon ottaen