Siirry suoraan sisältöön

Teatterihistoria (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2011506-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 25.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 25

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Anna Hellstén

Tavoitteet

Opiskelija osaa länsimaisen teatterihistorian eri tyylisuunnat ja eri historiallisien aikakausien erityispiirteet

Sisältö

Luennot, harjoitukset, työpajat, itsenäinen työ, kirjalliset työt

Oppimateriaalit

Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 55
Eurooppalaisen teatterin historiaa

https://disco.teak.fi/euteatteri/

Opetusmenetelmät

Teatterihistorian opintojakso toteutetaan lähiopiskeluna sekä itsenäisenä työskentelynä. Opetus koostuu kirjallisuuteen tutustumisesta, toiminnallisesta lukupiiriopiskelusta sekä essee tehtävästä. Opiskelija tutustuu useaan eri näytelmäkirjallisuuden klassikkoon, joita käsitellään kutakin historiallista aikakautta peilaten.

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu. Tiimioppiminen pienryhmässä sekä koko ryhmän kanssa jaetuissa tehtävissä ja keskusteluissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen perehtyminen oppimateriaaliin sekä näytelmäteksteihin.
Pienryhmässä yhden opetustuokion alustaminen annetusta aikakaudesta.
Toiminnallisen opintopiirin työskentelyyn osallistuminen lähiopetuksessa.
Yksi kirjallinen essee-tehtävä näytelmätekstistä sekä historiallisesta ajankohdasta, jolta kyseinen teksti on peräisin.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään eurooppalaisen teatterin historiaan antiikin Kreikasta aina 1800-luvun lopun teatteriin saakka. Opiskelija perehtyy opintojaksolla teatterin traditioon ja oppii suhteuttamaan oppimaansa nykyhetkeen.

Tavoitteet
• Opintojakson tavoiteena on vahvistaa opiskelijan kiinnostusta teatterihistoriasta tiedonalana sekä omaa ammatti-identiteettiä rakentavana oppiaineena.
• Tavoitteena on ohjata opiskelijaa arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla ja liittämään oman teatteritoimintansa osaksi historiallista jatkumoa.

Opintojakso sijoittuu koko luovuodelle 23-24. Lähiopetus noin kerran kuukaudessa lukujärjestyksen mukaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

It´s learning, teatterihistoria

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo, osallistuminen, oppimistehtävien palauttaminen ja laadukkuus.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojaksolle eikä suorita annettavia oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Läsnäolo tunneilla ja osallistuminen vuorovaikutustilanteisiin sekä annettujen tehtävien tekeminen määräaikaan mennessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opintojakson sisällön yhdistäminen aiemmin opittuun sekä kyky analysoida opittua. Edellisten lisäksi oman pohdinnan ja kiinnostuksen kohteiden sekä näkökulmien esiin tuominen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi kyky itsereflektioon sekä analysoida oman taiteenalan kehitystä.