Siirry suoraan sisältöön

Taiteen historia ja filosofia (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021098-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.09.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 42

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Ulla Seppälä-Kaven
 • Ismo Luukkonen

Ryhmät

 • PKANIS23
  Animaatio
 • PKUVAS23
  Kuvataiteen koulutus S23
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23
 • 02.10.2023 09:00 - 12:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 09.10.2023 09:00 - 12:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 23.10.2023 09:00 - 12:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 30.10.2023 09:00 - 12:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 06.11.2023 09:00 - 12:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 13.11.2023 09:00 - 12:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 20.11.2023 09:00 - 12:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 04.12.2023 09:00 - 12:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 11.12.2023 09:00 - 12:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 08.04.2024 13:00 - 16:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 15.04.2024 13:00 - 16:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 22.04.2024 13:00 - 16:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 29.04.2024 13:00 - 16:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 06.05.2024 13:00 - 16:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006
 • 13.05.2024 13:00 - 16:00, Taiteen historia ja filosofia 2021098-3006

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa muodostaa käsityksen länsimaisen kuvataiteen historiasta, sen tutkimuksesta ja tulkinnasta.
- osaa työskentelyssään huomioida kuvataiteen historian perinteitä, teemoja ja ilmiöitä.
- tuntee ja osaa käyttää taiteen filosofian peruskäsitteitä.
- osaa soveltaa erilaisia taiteesta keskustelun tapoja omassa työssään.

Sisältö

- Länsimaisen taiteen historia. Opiskelija tutustuu länsimaisen taiteen kehitykseen, sen teemoihin ja ilmiöihin.
- Taiteen filosofian perusteet. Opiskelija tutustuu filosofian tapoihin keskustella taiteesta ja sen tulkinnasta.

Oppimateriaalit

Honour-Fleming: Taiteen historia tai muut alan julkaisut, artikkelit,
Oppimisalustassa julkaistu materiaali.

Opetusmenetelmät

Taidehistoria: luennot, yksilö- ja ryhmätyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti tai essee

Kansainvälisyys

Taidehistoria: itseoppiminen, itsereflektointi, vertaisarviointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Taidehistoria: essee 20 sivua + kuvat, museo- tai galleriakäynti ja siitä tehtävä raportti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Taidehistoria:

1. Ryhmätyö:PP-esitys 15-20min. (työskentely 2-3 opisk. / ryhmä) valitusta aiheesta
- esitykset kontaktitunneilla
2. a.Tentti tai
b. essee
- omavalintainen aihe
- vähintään 4-5 sivua tekstiä + kuvat (kuvat ovat pakollisia ja tukevat tekstiä), fontti 12, riviväli 1,5, vähintään 4 eri lähdettä, joista oltava 2 kirjaa
- johdanto - käsittelyosa - yhteenveto (omia mielipiteitä mukaan) - lähdeluettelo
- tekstissä ja kuvien kohdalla oltava lähdeviitteet

Sisällön jaksotus

Kurssi koostuu kahdesta osasta: Kuvataiteen historia sekä taiteen filosofia.
- - -
Taiteen historia / Opettaja: Ulla Seppälä-Kavén

Maanantaisin 2.10.-11.12.2023 klo 9-12
Luennot etänä Zoomissa:

Ryhmätehtävä ja essee tai tentti
11.12.2023 tentti Taideakatemian tiloissa
- - -
Johdanto, esihistoria, Egypti, Mesopotamia
Aigeia, Kreikka, Rooma, Bysantti
Keskiaika, renessanssi
Renessanssi, barokki
1700- ja 1800-luvut
1800-luvulta eteenpäin
1900-luvulta eteenpäin
Opiskelijoiden esitykset
Tentti / essee
- - -

Taidefilosofia:
Kevätlukukaudella, aika ja paikka tarkentuvat
Opettaja:

Kurssilla valotetaan länsimaista, erityisesti toisen maailmansodan jälkeistä eurooppalaista taideteoriaa filosofisten ja käsitteellisten kysymysten ja esimerkkien kautta, asettaen ne osaksi laajempaa historiallista ja poliittista aikajatkumoa. Mitä on taide tai miten taide on? Onko taide luonteeltaan ajattelua, milloin taide on toiminnallista ja poliittista? Missä määrin käsityksemme taiteesta määrittyy ympäröivän yhteiskunnan aatteiden ja arvojen kanssa?

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskäsitystä länsimaisen 1900-luvun taidefilosofian aikajanasta ja ymmärtää taiteen kysymyksen asettelua osana muuta yhteiskuntaa valittujen ajattelijoiden kautta.
Kurssilla pyritään mys herättelemään opiskelijan kriittistä ajattelua länsimaisen taidefilosofiaan mm. riitasointujen ja länsimaista hegemoniaa heilauttavien feminististen ja dekolonialististen ajattelijoiden kautta.

Toiveena on, että kurssin jälkeen opiskelija kiinnostuu valitsemastaan kysymyksestä ja jatkaa työskentelyä oman kiinnostuksensa mukaan.

Kurssi koostuu luennoista, tunneilla tehtävistä ryhmätehtävistä sekä yksilöesseestä.
Läsnäolo 80%

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Taidehistoria
- essee: informatiivisuus, monipuolinen lähteiden käyttö, perehtyminen aiheeseen
- tentti: kuvatunnistus sekä 2 esseekysymystä
- itse- ja vertaisarviointi

Hylätty (0)

Ei osallistumista kontaktitunneille, ei suorituksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taidehistoria:
Tuntee osittain aihealueeseen liittyviä keskeisimpiä aikakausia, taiteilijoita ja heidän töitään,
osallistuu osalle kontaktitunteja, suorittaa tehtävät osittain annettujen ohjeiden mukaan sekä palauttaa tehtävät palautusajan jälkeen, tenttisuoritus osoittaa aihealueeseen liittyvää tuntemusta, mutta ei hallitse kokonaisuuksia

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taidehistoria:
Hallitsee osittain aihealueeseen liittyviä kokonaisuuksia, hyvä tiedonhankinta.
Osallistuu kontaktitunneille, suorittaa tehtävät ohjeiden mukaan sekä palauttaa tehtävät ajoissa, tenttisuoritus osoittaa aihealueen osittaista hallitsemista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taidehistoria:
Hallitsee kokonaisuuksia, erinomainen tiedonhankinta ja erilaisten osa-alueiden yhdistely, omien mielipiteiden esittäminen.
Osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille, suorittaa tehtävät täysin ohjeiden mukaan käyttäen monipuolisesti lähteitä ja osaa esittää näkemyksiään sekä palauttaa tehtävät ajoissa, tenttisuoritus osoittaa aihealueen hallitsemista