Siirry suoraan sisältöön

Kuvanveiston ilmaisukeinot I (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021106-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

4 - 10

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Eero Merimaa

Ryhmät

  • PKUVAS22
    Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- hyödyntää nykykuvanveiston menetelmiä ja ilmaisukeinoja omassa työskentelyssään
- pohtia ilmaisullisia valintojaan esteettisesti ja eettisesti
- tarkastella kriittisesti ja kehittää omaa kolmiulotteista ilmaisuaan
- seurata aktiivisesti ja analysoiden alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen kuvanveistotaiteen ilmiöitä

Sisältö

Opiskelija tutustuu nykykuvanveiston sisältöihin ja ilmaisukeinoihin. Mitä ja miten kolmiulotteisella teoksella voi ilmaista tämän hetken yhteiskunnassa? Millä materiaaleilla nykyveistäjä työskentelee ekologisesti? Opinnoissa tutustutaan nykykuvanveiston ajankohtaisiin ilmiöihin, esimerkiksi erilaisiin tilallisiin, moniaistisiin ja poikkitaiteellisiin ilmaisumahdollisuuksiin sekä teoksen ja sen kokijan väliseen vuorovaikutukseen.
Opinnot suoritetaan toteutussuunnitelman mukaisesti työpajatyöskentelynä. Opintojen aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kolmiulotteisen teoksen tai teoskokonaisuuden. Lisäksi opiskelija toteuttaa kuvallisen esityksen valitsemastaan nykyveistäjästä opettajan ohjeiden ja lähdemateriaalin avulla. Opinnot voivat sisältää myös näyttely- ja työhuonevierailuja, taiteilijaluentoja sekä opintomatkoja.

Oppimateriaalit

Krauss, Rosalind. Kuvanveiston laajentunut kenttä.
Seppä, Anita. Kuvien tulkinta. 2012. Gaudeamus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimismenetelmissä korostuvat tehtäväperusteisuus, projektioppiminen ja lähiopetus. Opiskelija määrittelee kurssin alussa ohjaavan opettajan kanssa työskentelylleen päämäärän, jota lähestytään henkilökohtaisen työskentelyn, ryhmä- ja yksilötapaamisten sekä itsereflektion kautta.

Sisällön jaksotus

Aikataulu tarkentuu! Yhteiset tapaamiset sijoittuvat pääsääntöisesti tiistaille ja torstaille.

Millä tavoilla kuvanveistossa ilmaistaan? Vastaus: kaikilla mahdollisilla tavoilla! Kuvanveiston laajentunut kenttä (Krauss) on sulauttanut kehoonsa valtavan joukon erilaisia ilmaisun tapoja aina videotaiteesta performanssiin. Esimerkiksi tilallisuus, ruumiillisuus ja materiaalisuus, tai toisaalta niiden vastakohdat, ovat nykytaiteen kannalta olennaisia käsitteitä jotka muokkaavat teoksen sisällöllistä kehitystä. Veistoksen, kuten kaikkien muidenkin taideobjektien, paikka on samassa fyysisessä todellisuudessa tekijänsä ja yleisönsä kanssa. Fyysisen ja materiaalisen ulottuvuuden lisäksi teoksen tekeytymiseen vaikuttaa myös taiteilijan valitsema ”kirjoitus- ja lukusuunta”. Mitä sisällöllistä mahdollisuutta tekijä haluaa työssään korostaa?

Kurssin aikana opiskelija valitsee itseään kiinnostavan nykykuvanveistoon liittyvän käsitteen ja valmistaa teoksen tai teoskokonaisuuden sen innoittamana. Samalla hän tutustuu syvällisemmin valitsemiensa käsitteiden teoriaan ja esittelee löydöksensä ryhmälle ”käsitetaideseminaarissa”.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä muodostaa arvioinnin perustan, jonka yhteydessä kiinnitetään huomiota työn tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen, työprosessin hallintaan sekä taiteelliseen ilmaisuun. Kaikki kurssin aikana annetut tehtävät tulee suorittaa ja ne vaikuttavat arviointiin. Kurssin päätteeksi järjestetään joko kaikille yhteinen tai vaihtoehtoisesti opiskelijan ja opettajan välinen henkilökohtainen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa korostuvat itsearviointi, vertais- ja opettaja-arviointi.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa valitsemiensa materiaalien, työskentelymetodien ja sisältöjen kriittisen limittymisen nykytaiteen diskursseihin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja