Siirry suoraan sisältöön

Maalauksen ilmaisukeinot I (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021111-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

21.11.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

4 - 10

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Erika Adamsson

Ryhmät

  • PKUVAS22
    Kuvataiteen koulutus S22
  • 21.11.2023 09:00 - 10:00, Maalauksen ilmaisukeinot I 2021111-3007/liuotinvapaan maalinesteen valmistus pajalla

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- syventää nykymaalaustaiteen tuntemustaan
- sijoittaa oman ilmaisunsa nykymaalaustaiteen kentälle
- pohtia ilmaisullisia valintojaan esteettisesti ja eettisesti
- seurata aktiivisesti ja analysoida alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen maalaustaiteen ilmiöitä ja hankkia tietoa itsenäisesti sellaisista maalaustaiteen ilmiöistä ja taiteilijoista, jotka tukevat oppilaan pohdintaa omasta ilmaisustaan.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan nykymaalaustaiteen sisältöihin ja ilmaisukeinoihin. Mitä ja miten maalauksella voi ilmaista tämän hetken yhteiskunnassa? Ja millä materiaaleilla nykymaalari työskentelee ekologisesti? Opinnoissa pohditaan taidemaalarin sanoman ilmaisumahdollisuuksia ja toisaalta maalauksen katsojan ja kokijan tulkintaa. Opinnot voivat sisältää vierailuja nykymaalareiden työhuoneissa ja taiteilijaluentoja maalausprosesseista. Opiskelija toteuttaa maalaustehtävän lisäksi kuvallisen esityksen valitsemastaan nykymaalarista opettajan ohjeiden ja lähdemateriaalin avulla.

Oppimateriaalit

Veikko Kiljunen: Taidemaalarin materiaalioppi sekä opettajan ilmoittamat kirjalliset lähteet.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; tekniikkademonstraatiot, tehtäväperusteiset sisältökeskustelut ja ohjatut harjoitustyöt, kotitehtävät, luennot sekä ryhmäkeskustelut.

Kansainvälisyys

Opiskelija työskentelee taiteilijaopettajan kanssa, reflektoiden ja keskustellen ateljeekierrolla ja katselmuksissa. Ateljeekierto on kuvataiteen pedagoginen toimintatapa, jossa opettaja kiertää maalaussalissa ja ohjauskeskustelu tapahtuu opiskelijan työpisteellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Maalauksen ilmaisukeinot I
21.11-20.12. 2023
luokka: Iso maalaussali

Opintojakson sisällöt vastaavat, mutta aikataulu tarkentuu ja lähetetään osallistujille myös sähköpostitse ennen kurssin alkua. Luennot kuten edellisellä jaksolla: keskiviikkoisin 12-13:30.
Tiistai-aamuisin opiskelijat esittävät luokalle kotitehtävän, paitsi ensimmäisellä viikolla. To-aamuisin lyhyt yhteinen läpikäynti töistä/katselmus

Maalauksen ilmaisukeinot I –kurssi painottuu maalausilmaisun sisältöihin ja muotoihin, kuten maalausjälkeen ja –eleeseen, figuratiivisuuden ja non-figuratiivisen käsitteeseen, kerronnallisuuteen, maalauksen tilallisuuteen ja maalausinstallaatioon käsitteinä. Maalauspohjina edellisellä kurssilla valmistuneet kangaspohjat.
Kurssin tehtävänanto annetaan jo edeltävällä kurssilla mietittäväksi.

1.viikon teema: jälki
ti 21.11. klo 9 pajalle: "Mallan" maalineste/liuotinvapaa maalineste (demo) oma pullo mukana. Opettaja jakaa maalinesteen.
luento: Maalausele

2.viikon teema:Figuratiivisuus ja non-figuratiivisuus
ti 28.11. klo 9 kotitehtävä: esittele luokalle maalari, jonka maalausele, jälki puhuttelee sinua tällä hetkellä. Miksi se on sinusta kiinnostava? Mitä voisit oppia siitä omaan työskentelyysi?Tutki siveltimenjälkeä, suuntaa ja rakennetta. vrt. ed. viikon luennon aihe.
ke 29.11.luento: Figuratiivisuus ja non-figuratiivisuus maalauksessa
to 30.11.klo 9 katselmus

3. viikon teema: kerronnallinen maalaus
ti 5.12 klo 9 luento:kerronnallinen maalaus
ke 6.12. . itsenäisyyspäivä. Vapaa
to 7.12. katselmus

4.viikon teema: Maalaus tilassa ja tilana
ti 12.12. kotitehtävä: esittele luokalle maalari, jonka tematiikka, maailmankuva tai aihe kiinnostaa sinua tällä hetkellä ja perustele ajatuksiasi. Vrt. edellisen viikon luennon aihe
ke 13.12.luento: Maalaus tilassa
to 14.12. työskentelyä

5.viikko:
Loppukatselmus tällä viikolla myöhemmin ilmoitettavana aikana
Kurssilla tarjotaan vain aivan perustaso maalinesteitä, öljyvärejä ym. materiaaleja. Näitä kaikkia kannattaa harkita hankittavaksi itse esim. maalinesteitä (Liquin), jos kiinnostus jatkuu öljymaalaukseen ja materiaalikäyttö on runsasta.

Sisällön jaksotus

21.11.-20.12.2023 Iso maalaussali, Taideakatemia.
Maalauksen ilmaisukeinot on jatkoa Öljyliukoiset menetelmät –opintojaksolle, eikä sitä voi valita yksistään. Opinnoissa syvennetään öljymaalaustekniikoita, kehitetään maalausilmaisua ja syvennytään maalauksen traditioon ja nykymaalaustaiteen sisältöihin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija saa opintojaksolla perusmateriaalit, kuten maalauksen pohjamateriaaleja sekä yhteiskäytössä olevia maalinesteitä ja öljyvärejä. Opiskelijan on kuitenkin varauduttava hankkimaan itse siveltimensä, palettiveitsen, paperilautasia paleteiksi, muovihansikkaita, mäntysuopaa siveltimien pesuun sekä liimaa ja gessoa pohjustukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
-osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle.
-osaa kuvaesityksessään analysoida valitsemansa taiteilijan työtä ja verrata sitä omaan taiteelliseen prosessiinsa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja