Siirry suoraan sisältöön

Puu kuvanveiston materiaalina (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021146-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

4 - 10

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Eero Merimaa

Ryhmät

  • PKUVAS22
    Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- hahmottaa kuvanveiston menetelmien historiaa ja nykykäytäntöjä
- hyödyntää puukuvanveiston menetelmiä ja materiaaleja omassa työskentelyssään sekä kehittää laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti omaa kolmiulotteista ilmaisuaan
- pohtia ja verrata tekniikka- ja materiaalivalintojensa sekä erilaisten materiaaliyhdistelmien sisällöllisiä merkityksiä
- toimia työsuojelulliset ja ympäristölliset näkökulmat huomioiden
- suunnitella ja mitoittaa työnsä annetun ajan puitteisiin
- työskennellä aktiivisesti ryhmässä ja kehittää sen toimintaa

Sisältö

Sisältö

Työpajan aikana opiskelija tutustuu puun ominaisuuksiin kuvanveiston materiaalina. Painotusalueita ovat puun työstämisen työvälineet ja työturvallisuus, puukuvanveiston teoria ja käytäntö sekä oman taiteellisen ilmaisun kehittäminen käsiteltyjen menetelmien ja materiaalien puitteissa. Työpaja voidaan toteuttaa itsenäisenä kokonaisuutena tai sen sisältöä voidaan sitouttaa muihin kuvanveiston työpajoissa aloitettuihin projekteihin.
Opinnot suoritetaan toteutussuunnitelman mukaisesti työpajatyöskentelynä. Harjoitustehtävien kautta opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia menetelmiä, materiaaleja ja niiden yhdistelmiä osana ilmaisuaan. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ohjaukseen ja palautekeskusteluun.

Oppimateriaalit

Salonen, Pohjola, Priha. Kuvataiteilijan työsuojeluopas. Jyväskylä: Taide 1994. – soveltuvin osin
Siukonen, Jyrki. Vasara ja hiljaisuus – Lyhyt johdatus työkalujen historiaan. Helsinki: Kuvataideakatemia 2011.
Wohlleben, Peter. Puiden salattu elämä. Gummerus 2016.
www.puuproffa.fi

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmissä korostuvat tehtäväperusteisuus, projektioppiminen ja lähiopetus. Opiskelija määrittelee kurssin alussa ohjaavan opettajan kanssa työskentelylleen päämäärän, jota lähestytään henkilökohtaisen työskentelyn, ryhmä- ja yksilötapaamisten sekä itsereflektion kautta.

Sisällön jaksotus

Aikataulu tarkentuu!
Yhteiset tapaamiset sijoittuvat pääsääntöisesti tiistaille ja torstaille.
Jari Uusitalo ohjaa keskiviikkoisin puurakentamiseen keskittyvää osatoteutusta klo 9:30-16.

Puu kuvanveiston materiaalina, on nimensä mukaisesti materiaalilähtöinen kurssi. Puu materiaalina ympäröi meitä rakennusten, huonekalujen, tarve-esineiden ja joskus myös taide-esineiden muodossa. Ikean lastulevykaapit ovat puuta samoin kuin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi nostetut barokkikaapit. Puut kasvavat metsissä, joskus myös asfaltin läpi jalkakäytävän aurinkoisella puolella ja niistä putoaa maahan oksia ja lehtiä. Puilla on elämänkaari ja tutkimustiedon mukaan ne kykenevät myös keskinäiseen viestintään (ks. Puiden salattu elämä). Opiskelija pohtii kriittisesti materiaalin suhdetta työsuunnitelmaansa ja valitsemiinsa työskentelytapoihin. Miten materiaalin luonne paljastuu opiskelijan työssä ja miten se yhdistyy nykytaiteen kentällä käytäviin keskusteluihin. Opiskelija valmistaa annetun rajauksen puitteissa oman itsenäisen teoksen tai materiaalin ominaisuuksia tutkivan prosessin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä muodostaa arvioinnin perustan, jonka yhteydessä kiinnitetään huomiota työn tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen, työprosessin hallintaan sekä taiteelliseen ilmaisuun. Kaikki kurssin aikana annetut tehtävät tulee suorittaa ja ne vaikuttavat arviointiin. Kurssin päätteeksi järjestetään joko kaikille yhteinen tai vaihtoehtoisesti opiskelijan ja opettajan välinen henkilökohtainen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa korostuvat itsearviointi, vertais- ja opettaja-arviointi.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja työskentelymetodeja ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa valitsemiensa materiaalien, työskentelymetodien ja sisältöjen kriittisen limittymisen nykytaiteen diskursseihin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja