Siirry suoraan sisältöön

Taide nyt (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021159-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 06.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Eero Merimaa

Ryhmät

  • PKUVAS21
    Kuvataiteen koulutus S21

Tavoitteet

Opiskelija
- tutustuu ajankohtaisiin ilmiöihin ja suuntauksiin taiteen tai muun yhteiskunnallisen toiminnan piirissä.
- ottaa kantaa.
- kehittää kriittistä ajatteluaan.
- hahmottaa nykytaiteen toimintamalleja ja tunnistaa sieltä toimintatapoja, keskusteluja tai tekijöitä, jotka puhuttelevat suhteessa omaan tekemiseen.

Sisältö

Taiteellinen työskentely, nykytaiteen kenttä ja niihin liittyvä keskustelu.

Opetusmenetelmät

Kurssilla työskennellään pienryhmissä. Pienryhmät määrittelevät työskentelynsä intensiteetin - ryhmän jäsenet voivat toimia melko etäällä toisistaan tai muodosta hyvinkin tiiviin yhteisön. Pohditaan hetkellisen kollektiivin mahdollisuuksia. Kollektiivi voi toimia tuotannollisena rakenteena tai ideoita kommentoivana vertaisryhmänä.

Kutrssin aikana tuotetusta materiaalista toimitetaan Taide NYT –julkaisu. Zine-tyyppinen pienlehti, missä jokaisella ryhmällä on oma “lukunsa”. Teosdokumentaatio julkaistaan myös Seinä-galleriassa torstaina 5.10. Pienryhmät “pitchaavat projektinsa.

Kansainvälisyys

Luennot, pienryhmätyöskentely, ryhmätapaamiset, vertaispalaute

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Pienryhmät toteuttavat luentojen ja keskustelujen pohjalta taiteellisia projekteja.

Sisällön jaksotus

TAIDE NYT

Okkultturisia hahmotelmia

Kurssilla tarkastellaan nykytaiteen esoteerisia kytköksiä. Eläinten ja mineraalien kanssa käytävät keskustelut, salaseurat, tarot-luennat, meditaatio ja noituminen saattavat kuulostaa sekulaarissa yhteiskunnassa elävälle etäiseltä fantasialta. Kuitenkin edellä mainitut, esoterian perinteistä ammentavat käytänteet, esiintyvät varsin usein nykytaiteen kentällä. Mistä oikein on kyse? Taiteen merkitykseen on aina kuulunut pyrkimys kohti jotain. Kohti jumalaa, kauneutta, taidetta itseään... ajattelun laajentuminen on taiteen syvintä olemusta. Nykytaiteen kentällä vahvasti läsnä oleva uusmaterialistinen näkökulma korostaa materian toimijuutta. Tämän mukaan materia ei ole passiivista ainesta, mistä taiteilija muovaa taidollaan objektin, vaan sillä on oma luonteensa ja historiansa, joiden äärelle pääseminen vaatii dialogisen suhteen muodostamista. Materia on myös toimijoiden välistä vuorovaikutusta, hetkiä ajassa, paikkoja, luontoa, syvää läsnäoloa. Arkikielen ylittämiseksi tarvitaan poeettisia keinoja. Hahmottelemme niitä.

AIKATAULU - päivityksiä kahden viimeisen viikon osalta vielä luvassa

Ti 12.9. klo 9:30-16
Aloitusluennot
HUOM! PAIKKANA KUVATEATTERI!!!

9:30-11 Nina Kokkinen - okkulttuuri käsitteenä, esoteerisia yhteyksiä kultakauden taiteilijoiden ja nykytaiteen välillä
12-13:30 Elina Suoyrjö - Witching hour - kuraattorin näkökulma
14:15- 16 Lotta Petronella - Rituaali taideteoksena

Ke 13.9.
Pienryhmät itsenäisesti, ryhmien muodostaminen, luentojen reflektointi, kysymysten hahmottelua


To 14.9.
Eeron luento, Yhteinen tapaaminen, pienryhmät esittelevät omia näkökulmiaan, yhteistä keskustelua

Pe 15.9.
Pienryhmätyöskentelyä

Ti 19.9.
Ryhmät esittelevät alustavat ideansa

Ke 20.9.
Pienryhmätyöskentelyä

To 21.9.
Pienryhmien tapaamiset Eeron kanssa
19:30-21, Tuonpuolikabinetti, Ravintola Koulu - Arkeologinen näkökulma taikaesineisiin, 5€
https://www.facebook.com/events/s/sammakkoarkkuja-ja-kaarmeen-ka/1455058488622215/

Pe 22.9.
Pienryhmätyöskentelyä

Ti 26.9.

Ke 27.9.
Pienryhmätyöskentelyä

To 28.9.

Pe 29.9.
Pienryhmätyöskentelyä

Ti 3.10.

Ke 4.10.
Pienryhmätyöskentelyä

To 5.10.
Kurssipalaute, Seinä-gallerian avajaiset

Pe 6.10.
Lepopäivä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerisessa arvioinnissa kiinnitetään huomiota prosessiosaamiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Taideteosten laadullinen arviointi palautekeskustelun yhteydessä.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa. Opiskelija ei ole osallistunut ryhmänsä työskentelyyn. Ei osallistu luentoihin tai yhteisiin tapaamisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja työskentelymetodeja ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.
• osallistuu luentoihin ja tapaamisiin vain vähän.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• osaa hahmottaa oman aktiivisen roolinsa pienryhmätyöskentelyssä
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle
• osallistuu luentoihin ja tapaamisiin kiitettävästi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa valitsemiensa materiaalien, työskentelymetodien ja sisältöjen kriittisen limittymisen nykytaiteen diskursseihin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja
• osallistuu kaikkiin yhteisiin tapaamisiin