Siirry suoraan sisältöön

Työyhteisöviestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3011364-3043

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 26.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus

Opettaja

 • Krista Holopainen

Ryhmät

 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)
 • 26.10.2023 13:00 - 16:00, Työyhteisöviestintä 3011364-3043
 • 07.12.2023 09:00 - 12:00, Työyhteisöviestintä 3011364-3043
 • 11.01.2024 09:00 - 12:00, Työyhteisöviestintä 3011364-3043
 • 14.03.2024 09:15 - 12:00, Työyhteisöviestintä 3011364-3043
 • 18.04.2024 13:00 - 16:00, Työyhteisöviestintä 3011364-3043

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa  analysoida oman alansa ammattitekstejä ja käyttää saatua tietoa hyväkseen uusissa tilanteissa
- osaa tuottaa asiatyylisen ja johdonmukaisen kirjallisen ja suullisen esityksen hyödyntäen hankkimaansa lähdeaineistoa
- osaa  käyttää kielenhuollon oppaita oman viestintänsä tukena
- tunnistaa erilaiset puheenvuorolajit ja argumentoinnin keinot
- osaa  arvioida omia viestintätaitojaan
- osaa  kehittää viestintäänsä saamansa palautteen perusteella ja antaa rakentavaa palautetta
- osaa  arvioida viestinnällisiä taitojaan osana tulevaa ammattitaitoaan
- tunnistaa yhteisöviestintään liittyvät tyylilliset näkökulmat
- tuntee yhteisöjen sisäisen ja ulkoisen viestinnän periaatteet.

Sisältö

1. Yksilön viestintä
- oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
- asiatyyliset tekstit ja hyvän yleiskielen hallinta
- työelämän puheviestintätilanteet ja argumentointitilanteet
- suullisen esityksen rakentaminen ja havainnollistaminen
- omien viestintätaitojen arviointi
- palautteen anto ja vastaanotto
 
2. Yhteisöviestintä
- sidosryhmäviestintä
- sisäinen ja ulkoinen viestintä

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja kirjallisuus- ja nettivinkit jaetaan kurssin työtilassa. Lisäksi opiskelija hyödyntää itse etsimäänsä materiaalia.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitukset ja pohdinnat, ennakkotehtävät ja luentoteemojen kertaustehtävät, oppimispäiväkirja, itse- ja vertaisarvioinnit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viiden opintopisteen kurssin laskennallinen kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia. Työmäärä koostuu luento-opetuskerroista, ennakko- ja luennolla annettujen tehtävien tekemisestä ja itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
- työyhteisöviestinnän käsite ja lähtökohdat
- asiatyyliset tekstit ja hyvän yleiskielen hallinta
- asiatekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
- hyvä tieteellinen käytäntö ja tekijänoikeudet viestinnässä
- työelämän puheviestintä- ja argumentointitilanteet
- suullisen esityksen rakentaminen ja havainnollistaminen
- omien viestintätaitojen arviointi
- palautteenanto ja vastaanotto.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opiskelijan palauttamiin harjoitustöihin, osaamistesteihin, harjoitustehtäville annettujen aikataulujen ja tavoitteenasettelun noudattamiseen, itse- ja vertaisarviointeihin, ja osallistumiseen.
Arvosana muodostuu painotetusta keskiarvosta seuraavasti:
- Osallistuminen luentokerroille 15 %
- Osaamistestit 15 %
- Harjoitustehtävät 30 %
- Essee 40 %
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää myös
- osallistumista vähintään 60 % luentokerroista
- harjoitustehtävistä ja osaamistesteistä väh. 60 % suorittamista hyväksytysti.
- esseen ja esiintymisharjoituksen suorittamista hyväksytysti.