Siirry suoraan sisältöön

Kehittämistehtävä (10 op)

Toteutuksen tunnus: 3011380-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 24.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 09.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

7 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

30 % Lähiopetus, 70 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 50

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Anette Kairikko
 • Paula Savolainen

Ryhmät

 • MLIISK21
  Liiketalouden monimuotokoulutus Salo
 • 17.01.2023 09:00 - 16:00, Kehittämistehtävä+Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
 • 14.02.2023 09:00 - 16:00, Kehittämistehtävä+Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
 • 14.03.2023 09:00 - 16:00, Kehittämistehtävä+Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
 • 11.04.2023 09:00 - 16:00, Kehittämistehtävä+Tutkimus- ja kehittämismenetelmät

Tavoitteet

Opintojaksossa opiskelija tutustuu tutkimus-, kehittämis -ja innovaatioprojektiin. 
Opiskelija 
- osaa soveltaa olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä projektin tavotteiden saavuttamiseksi.
- kykenee luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja
- osaa raportoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään seuraavaa teosta (saatavilla Finnassa myös e-kirjana):
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2014). Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan (3.-6. painos). Sanoma Pro.
Muu opintojakson oppimateriaali kerrotaan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Pääosa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti oppimisympäristössä. Oppiminen perustuu tehtävien tekemiseen ja oman oppimisen arviointiin.
Lähipäivien aikana on opetuskeskusteluja, ryhmätöitä ja esityksiä, jotka kaikki tukevat oppimista.

Oppimisen tukea on tarjolla lähipäivinä sekä verkossa oppimisympäristössä.

Kansainvälisyys

Opintojakson pedagogiikka noudattaa innovaatiopedagogiikan viitekehystä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 10 op eli 270 h (1 op = 27 h). Opiskelijan tarvitsema aika riippuu muun muassa opiskelijan aiemmasta osaamisesta

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan integroidusti Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson kanssa.
Ilmoittaudu myös sille opintojaksolle!

Opintojakson osat ovat lähipäivät sekä oppimisalustalla pääosin yksilötyönä suoritettavat tehtävät.

Lähipäivät
I
Aloitusinfo: opintojakson sisältö, oppimistavoitteet, opintojakson suorittaminen ja arviointi, itslearning-ympäristö, ryhmätyöskentelyä

II
Etäjakson tehtävien läpikäynti, esitykset, viitteidenhallinnan klinikka, alustus menetelmiin, ryhmätyöskentelyä

III
Etäjakson tehtävien läpikäynti, menetelmäsparraus, viiteidenhallinnan klinikka, vastuullinen opinnäytetyö, verkkojulkaisu, ryhmätyöskentelyä, tuutorointi.

IV
Etäjakson tehtävien läpikäynti, esitykset, miten jatkaa aiheesta opinnäytetyöksi

V
Evästystä opinnäytetyön tekemiseen

Opintojakson sisältö:
- Orientaatio kurssin sisältöön
- Aiheen valinta, määrittely ja rajaus
- Kirjallisuuden haku, lukeminen ja tiivistäminen
- Viitetietojen hallinta ja käyttö
- Menetelmät
- Vastuullinen opinnäytetyö
- Raportointi
- Palaute koko kurssista

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelu opintojaksolla perustuu omaan aiheeseen, jonka kautta peilataan kutakin opiskeltavaa teemaa.
Samaa aihetta käytetään Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojaksolla.

Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan oma aihe omalta työnantajalta tai joltain muulta yritykseltä, julkisen sektorin organisaatiolta tai kolmannelta sektorilta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Tehtäviä tehdään ja palautetaan oppimisympäristössä annettujen aikataulujen mukaisesti. Opettajat arvioivat tehtäviä ja antavat palautetta.
Tehtäväkohtaiset arviointikriteerit on kuvattu oppimisympäristössä.

Tehtävän palauttaminen myöhässä voi pienentää Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson kokonaisarvosanaa.
Lähipäiviin osallistuminen voi korottaa Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojakson kokonaisarvosanaa.

Kaikki oppimisympäristössä olevat tehtävät ovat pakollisia. Jos Hyväksytty/Hylätty-arvioitavat tehtävät on palautettu annetuun päivämäärän mennessä sekä pisteytettyjen tehtävien arvosana on vähintään 1, Kehittämistehtävä-opintojakson arvosana on Hyväksytty, muuten Hylätty.