Siirry suoraan sisältöön

Markkinatutkimus (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3011662-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Jarmo Ahonen

Ryhmät

  • PLIITS20mar
    PLIITS20mar

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella markkinatutkimuksen
- valita soveltuvat tutkimusmenetelmät ja soveltaa niitä
- valita soveltuvat tiedonhankkimistavat
- tulkita hankittua markkinatietoa, analysoida sitä ja tulkita analyysin tuloksia.

Sisältö

Tutkimussuunnitelman tekeminen
Markkinatutkimuksen menetelmät ja tietolähteet
Markkinatiedon tulkinta ja analysointi sekä hyödyntäminen

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2018, Lemminkäisenkatu, Turku.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali kerrotaan kurssin kuluessa.

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä ovat luennot, harjoitukset ja koe. Lisäksi kurssilla toteutetaan todellinen markkinatutkimus ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta määritellään kurssin kuluessa. Tentillä on 1-2 uusintamahdollisuutta.

Kansainvälisyys

Luennot ja harjoitukset yhdistettynä projektimuotoiseen työskentelyyn.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Markkinatutkimuksen toteutus ulkopuoliselle taholle yhdistettynä harjoituksiin. Opiskelijan tekemän työn laajuus kokonaisuudessaan 5op.

Sisällön jaksotus

Markkinatutkimuksen perusmenetelmät.
- Markkinatutkimuksen rooli ja käyttötarkoitukset
- Markkinatutkimuksen prosessi
- Markkinatutkimuksen tyypit
- Kyselyiden laadinta ja analysointi
- Tavallisimmat markkinatutkimuksen ongelmat ja virhelähteet
- Tulosten käsittelyn ja analyysin perusteet
- Käytännön markkinatutkimuksen toteutus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssiaktiivisuus, harjoitukset, toimeksianto ja tentti. Tentti muodostaa 1/3, harjoitukset ja kurssiaktiivisuus 1/3 ja toimeksianto 1/3 arvostelusta. Kaikki osat tulee olla hyväksyttävästi suoritettuina kurssin läpäisemiseksi. Arvioinnissa huomioidaan tehtyjen tehtävien raportoinnin rakenne, kieliasu ja esitystapa.

Hylätty (0)

Puuttuvia osasuorituksia. Ei kykyä soveltaa kurssin tietosisältöä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kurssin harjoitusten, tentin ja projektin hyväksyttävä perustason suoritus.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kurssin arvoitavien osien perustasoa parempi suoritus. Kyky suunnitella toimintaa ja hyödyntää markkinatutkimuksen käsitteitä ja toimintatapoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osoitettu kyky markkinatutkimuksen menetelmien hallintaan ja hyödyntämiseen.