Siirry suoraan sisältöön

Rahoitussuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3101110-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Jukka Rantala

Ryhmät

 • MLILOK22
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus
 • 04.09.2023 17:00 - 20:00, Rahoitussuunnittelu 3101110-3006
 • 11.09.2023 17:00 - 20:00, Rahoitussuunnittelu 3101110-3006
 • 18.09.2023 17:00 - 20:00, Rahoitussuunnittelu 3101110-3006
 • 25.09.2023 17:00 - 20:00, Rahoitussuunnittelu 3101110-3006
 • 02.10.2023 17:00 - 20:00, Rahoitussuunnittelu 3101110-3006
 • 09.10.2023 17:00 - 20:00, Rahoitussuunnittelu 3101110-3006

Tavoitteet

Opiskelija oppii tekemään johtopäätöksiä yrityksen pääomarakenteesta, sekä kykenee vertailemaan pääomarakenteen muutosten vaikutusta yritystoimintaan.  Opiskelija osaa laatia investoinnin kannattavuuteen liittyviä laskelmia ja kykenee arvioimaan investoinnin vaikutuksia myös kokonaisuuden näkökulmasta. Opiskelija löytää investoinnille erilaisia rahoituslähteitä ja kykenee arvioimaan niiden soveltuvuutta tapauskohtaisesti. Opiskelija oppii analysoimaan yrityksen toimintaa sekä tunnuslukujen että toiminnan näkökulmista. Opiskelija oppii valmistelemaan aineiston, jonka avulla yritys kykenee aloittamaan tarvitsemansa rahoituksen hankkimisen ja osaa soveltaa osaamistaan luottoneuvottelussa.

Sisältö

- Yritystoiminnan pääomarakenteet
- Yrityksen toiminnan analysointi
- Investointien kannattavuus ja päätöksenteko investointitilanteessa
- Rahoituslähteet
- Lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitussuunnittelu ja rahoitusratkaisut
- Luottoneuvottelut
- Ulkomaan toimintojen rajoitus

Aika ja paikka

Sepänkatu, syksy 2019

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin: Principles of corporate finance. Brearley et. al. McGraw-Hill.
Sähköinen aineisto koostuu artikkelista, erilaisita teksteistä, videoista jne.
Muu aineisto ilmoitetaan toteutuksen alussa. Yritysrahoitus, Niskanen ym.

Opetusmenetelmät

Sovellettu PBL, case oppiminen ja simulaatioon liittyvänä mahdollinen draamapedagogiikka. Mahdolliset yritystoimeksiannot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan toteutuksen alussa.

Kansainvälisyys

Luennot, vierailuluennot, harjoitukset ja harjoitteet ja Case yhdistettynä simulaatioon. Mahdolliset yritystoimeksiannot.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset, esseet, raportit ja Case. Toteutuksen lopussa simuloitu luottoneuvottelu, sekä mahdolliset yritystoimeksiannot.

Sisällön jaksotus

Kontaktituntien rakenne pääpiirteittäin.
Yrityksen toimintaan ja arviointiin liittyvä laskenta ja matematiikka
Yrityksen toiminnan ja rahoituksen analyysi
Rahoituksen ja luotuksen riskit, vakuus ja takausjärjestelyt
Yrityksen rahoituksen suunnittelu, luotonanto ja rahoitusprosessi yrityksen ja rahoituslaitoksen näkökulmista
Yleisen taloustilanteen ja toimialojen arviointi
Muut tehtävät
Toteutus voi sisältää yritystoimeksiantoja

Viestintäkanava ja lisätietoja

Mahdollinen tuttustumismatka helsinkiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu seuraavasti:
Harjoitukset 30 %.
Essee, tentti 40 %
Case 30 %.
Mahdolliset painotusmuutokset sovitaan ensimmäisellä luentokerralla tai toteutuksen aikana yhdessä sovituin perustein.
Arvioitavat harjoitukset ja case voidaan antaa suullisina toimeksinatoina luentojen aikana. Harjoitukset ja case voivat edellyttää tutustumista harjoituksen tai casen tehtävänannon yhteydessä erikseen määriteltyyn kirjalliseen aineistoon. Harjoitukset ja Casenaineisto ovat pääsääntöisesesti sähköisessä muodossa.Tehtävien ja Casen tehtävänantoja ja sisältöä voidaan myös tarvittaessa muuttaa tai täsmentää havaitun tarpeen mukaan. Tehtävänantoja myös suullisesti, kuten todellisessa asikasrajapinnassa.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole palautettu hyväksytysti tai ei osallistuttu simulaatioharjoitukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki tehtävät palautettu hyväksytysti. Kokonaispitemäärä kaikista harjoituksista 50 % - 65 % maksimista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät palautettu hyväksytysti. Kokonaispitemäärä kaikista harjoituksista 66% - 85 % maksimista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät palautettu hyväksytysti. Kokonaispitemäärä kaikista harjoituksista yli 86 % maksimista.