Siirry suoraan sisältöön

Innovaatiojohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3191040-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Opettaja

 • Markku Lindell

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)

Ryhmät

 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
 • YTEJOTS22
  Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 31.08.2023 09:00 - 16:00, Innovaatiojohtaminen 3191040-3008
 • 27.09.2023 17:00 - 17:45, Innovaatiojohtaminen 3191040-3008
 • 03.11.2023 09:00 - 16:00, Innovaatiojohtaminen 3191040-3008

Tavoitteet

Innovaatiojohtamisen opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää luovuuden ja ennakoivan kehittämisen tärkeyden organisaatiossa
- tunnistaa organisaation innovaatiokyvykkyyden eri osa-alueet ja osaa kehittää niitä edelleen
- osaa soveltaa uusimpia liiketoiminnan kehittämistyökaluja organisaation eri osa-alueiden ja liiketoiminnan kehittämisessä
- pystyy luomaan ja kehittämään uusia liiketoimintakonsepteja sekä suunnittelemaan näiden kaupallistamisen ja markkinoille lanseerauksen
- osaa arvioida markkinan kehitystä ja asiakaskunnan tarpeita ennakoivasti uusien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta

Sisältö

- uuden tuotteen kehittämis/innovaatioprosessi
- viimeisimmät innovaatiomallit
- innovaatioita eri konteksteissa

Oppimateriaalit

* Paul Trott (2021), Innovation Management and New Product Development, 7th edition, Hoboken : Pearson.
* Ries, Eric (kirjoittaja); Rautanen, Anu, (kääntäjä) ; Markula, Jussi, (kääntäjä), 2016. Lean startup : kokeilukulttuurin käsikirja : kuinka jatkuvan innovoinnin avulla luodaan merkittävästi onnistuneempaa liiketoimintaa, LavasDesign Oy
* Langdon Morris (2011), The Innovation Master Plan - the CEOs guide to innovation, www.innovationlabs.com, erityisesti Chapters 1, 4, 5 ja 6.
* Pentti Sydänmaanlakka (2009), Jatkuva uudistuminen - Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen, Talentum Media Oy
* Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, (1962-) Fifth Edition 2003.
Lisäksi oppimisalustalla ja lähipäivissä annettava kirjallisuus, artikkelimateriaalit ja julkaisut.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta sekä yksilökohtaisia oppimistehtäviä, ryhmätehtävä, vertaisarviointia. Suullista, kirjallista ja visuaalista raportointia. Itsearviointia.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään konstruktivistista oppimista, jossa uusia opittuja teorioita ja käytäntöjä sovelletaan yksilön aiempaan tietoon ja kokemukseen. Luennoilla käsitellään nykyaikaista innovaatiotoimintaa, sen teorioita, malleja ja niiden soveltamista organisaatioissa. Lähiopetus pyrkii olemaan keskustelevaa ja opiskelijoita osallistavaa. Opiskelijat soveltavat omia ammatillisia kokemuksiaan ja uuden oppimistaan opintojaksolla annettavien erilaisten tehtävien ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta 2x 8 h, Oppimistehtäviä 47 h, ryhmä-/projektitehtävä 70 h, yhteensä 133 h.
Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson ennakkotehtävä on ladattavissa oppimisalustalta (itsLearning) 15.8.2023. Ennakkotehtävä palautetaan oppimisalustalle ennen ensimmäistä lähipäivää.

Lähipäivät:
torstaina 31.8.2023, klo 9.00-16.15
perjantaina 3.11.2023, klo 9.00-16.15
Kts tarkemmat tiedot https://lukkari.turkuamk.fi

Sisältö:
Innovaatioiden yhteiskunnallinen merkitys "big picture" ja makrotalous.
Innovaatioiden s-käyrä. Innovaatiotyypit, -mallit, -prosessit ja niihin vaikuttavat organisaatiokulttuurit. Innovaatioiden mahdollistajat, uudet teknologiat ja trendit. Avoimet ja suljetut innovaatioympäristöt. Startup kulttuuri.
Tuotekehitystoiminta, projektitoiminta, portfoliohallinta, innovaatioiden linkitys organisaation strategiaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta ja viestintäkanava on itsLearning.
Tarjotaan YAMK-avoimeen 3 opiskelupaikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää hyväksytysti suoritetettuja ennakkotehtävää, vertaisarviointeja sekä yksilöoppimistehtäviä ja ryhmätehtävää. Oppimis- ja ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla 0-5, jossa 0 on hylätty. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tehtävien arvioiden keskisarvona. Tarkemmin oppimisalustalla ja lähipäivässä.
Jos opiskelija ei pääse osallistumaan lähipäivään hänen tulee tehdä annettu kirjallinen korvaava tehtävä päivän aiheista hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut ennakkotehtäviä, oppimistehtäviä, vertaisarviointeja, tai projekti-/ryhmätyön osuuttaan hyväksyttävästi annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa innovaatioiden johtamisen peruskäsitteitä, konsepteja ja teorioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa innovaatioiden johtamisen peruskäsitteitä, konsepteja ja teorioita sekä osaa soveltaa tietoa organisaationsa ja muiden sidosryhmien hyödyksi. Opiskelija käyttää hyvin annettua kirjallisuutta ja soveltaa sitä annettuihin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti innovaatioiden johtamisen teorioita ja konsepteja ja soveltaa tietoa organisaation ja muiden sidosryhmien hyödyksi. Opiskelija osaa käyttää annettua kirjallisuutta erinomaisella tavalla ja osaa löytää ja soveltaa asiaankuuluvia ammatillisia ja tieteellisiä tietolähteitä luomalla uusia arvokkaita näkökulmia. Opiskelija osoittaa merkittävää aloitteellisuutta, tuo esille perusteltuja uusia ideaoita ja innostaa muita innovaatiojohtamisellaan.