Siirry suoraan sisältöön

Strateginen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3191042-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 12.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Opettaja

  • Keijo Varis

Ryhmät

  • YLIKES23
    Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen
  • 19.09.2023 09:00 - 16:15, Strateginen johtaminen 3191042-3005
  • 24.10.2023 09:00 - 16:15, Strateginen johtaminen 3191042-3005

Tavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa strategisen johtamisen eri näkemyksiä ja uusimpia trendejä
- osaa määritellä strategisen johtamisen ulottuvuudet ja niiden merkityksen liiketoiminnassa
- tunnistaa toimintaympäristön ja siinä tapahtuvien muutosten merkityksen (mm. globalisaatio ja digitalisaatio) sekä osaa analysoida ja ehdottaa uusia strategisia vaihtoehtoja johtamiseen
- osaa johtaa henkilöstöä strategian mukaisesti (SHRM)

Sisältö

- Muutokset liiketoimintaympäristöissä
- Strategisen päätöksenteon ja johtamisen mallit ja teoriat sekä uusimmat trendit
- Strategian luominen, toteuttaminen sekä arviointi ja muutosehdotusten tekeminen
- Strateginen henkilöstöjohtaminen

Oppimateriaalit

Lähdekirjallisuus:
J-E.Lindroos ja K.Lohivesi: Onnistu Strategiassa (2006 tai uudempi)
Kaikki muu materiaali, joka on ITSLEARNINGIN Resurssit -välilehden alla. Pääosa oppimateriaalista in ITSLEARNINGISSÄ.

Opetusmenetelmät

Lähiopetuspäivät koostuvat luennoista, videoista ja ryhmätöistä. Lähiopetuspäivien jälkeen opiskelijat tekevät 4-6 opiskelijan ryhmissä kaksi tai kolme ryhmäoppimistehtävää, jotka palautetaan tiedostoina ITSLEARNING -oppimisjärjestelmään siellä mainitussa aikataulussa niille varattuihin palautuslaatikoihin. Kukin ryhmä palauttaa yhden tiedoston kutakin oppimistehtävää. Jäsenet ryhmiin valitaan satunnaismenetelmää käyttäen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

INNOPEDA: monipuoliset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei Vaihtoehtoista tapaa suorittaa opintojakso.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viisi opintopistettä vastaa keskimäärin 133 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakso suoritetaan tekemällä hyväksytysti ITSLEARNINGISSÄ mainitut tehtävät ja STQ-testi.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on YLIKES23 opiskelijoille pakollinen (35 kpl), muita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 3 kpl.

Ti 19.9.2023 ja Ti 24.10.2023, klo 9 – 16
Luokka ilmoitetaan myöhemmin.

Opintojakson tavoitteet, sisältö ja rakenne:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• Tuntee strategiakäsitteen sisällön sekä strategisen suunnittelun lähestymistavat, mallit ja työkalut sekä osaa käyttää niitä
• Tuntee strategisen ajattelun sisällön ja sen, missä sitä tarvitaan
• Tuntee strategian toteutuksen haasteet ja menetelmät valitun strategian toteuttamiseksi

Opintojakson sisältö:
• Ympäristön muutosvoimien ja organisaation sisäisen osaamisen tunnistaminen
• Strategisen suunnittelun prosessi ja siinä käytettävät työkalut
• Strateginen ajattelu
• Strategian toteutus

Tämä opintojakso koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, yksilöllisestä STQ-testistä ja ryhmissä tehtävistä kahdesta tai kolmesta oppimistehtävästä, jotka palautetaan tiedostoina ITSLEARNIN-oppimisjärjesteömään siellä mainitussa aikataulussa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestinnässä opettajaan päin suositaan sähköpostia tällä opintojaksolla:
keijo.varis@turkuamk.fi

Opintojakso on YLIKES23 opiskelijoille pakollinen (35 kpl), muita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 3 kpl.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko on 0-5, jossa 5= kiitettävä, 3-4= hyvä ja 1-2= tyydyttää. Nolla (0) on hylätty.
Arvioinnin kohteena ovat ryhmissä tehtävien oppimistehtävien sisältö ja laatu. Lopullinen arvosana muodostuu ryhmätehtävien arvosanojen keskiarvosta. Myös STQ-testistä saa pisteitä, jotka vaikuttavat lopulliseen arvosanaan.