Siirry suoraan sisältöön

Osaamisen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3191048-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Opettaja

 • Nina Vainio
 • Mervi Varhelahti

Ryhmät

 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
 • YLIKES23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen
 • 09.10.2023 09:00 - 16:15, Osaamisen johtaminen 3191048-3005
 • 28.11.2023 09:00 - 16:15, Osaamisen johtaminen 3191048-3005

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida omaa osaamistaan ja tehdä kehittymissuunnitelman
- osaa kehittää henkilöstön osaamista visiosta ja strategiasta nousevat tulevaisuuden osaamistarpeen huomioiden
- osaa edistää työyhteisössään yhdessä oppimiseen perustuvia toimintakäytäntöjä
- osaa soveltaa oppivan organisaation teoriaa henkilöstön osaamisen kehittämisessä
- osaa arvioida yksilön, tiimin ja henkilöstön osaamista

Sisältö

- oma osaamisprofiili
- osaamiseen liittyvät käsitteet ja niiden väliset yhteydet
- kehittyvä yksilö, tiimi ja organisaatio
- osaamistarpeiden ennakointi, osaamisen tunnistaminen (osaamistavoitteet, osaamisen kartoittaminen)
- strategialähtöinen osaamisen kehittäminen, menetelmät ja järjestelmät
- osaamisen kehittämisen vaikuttavuus

Oppimateriaalit

eOSMO-työkirja
http://www.eosmo.fi/tyokirja/tyokirja-johdanto.html
Etäpäivien materiaalit
Jokainen etsii myös itse aktiivisesti aiheeseen liittyvää materiaalia sekä kirjallisuudesta että vertaisarvioiduista artikkeleista.
Blogit

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan 100% verkossa. Opintojaksoon kuuluu 2 etätapaamista 9.10. ja 28.11. Linkki tapaamisiin jaetaan ITSlearning-alustalla.

Oppimistehtävät liittyvät oman osaamisen kehittämisen suunnitteluun sekä oman työyhteisön
osaamisen arviointiin ja toimenpiteiden ehdottamiseen (jos ei ole omaa työyhteisöä, niin tehtävää voi soveltaa).
Kurssin aikana tehdään paljon erilaisia ryhmätöitä ja jaetaan näkemyksiä muiden kurssilaisten kanssa.
Opintojaksolla sovelletaan sekä yhteisöllisiä (LinkedIn ja etätapaamiset) että yksilölähtöisiä
oppimismenetelmiä. Oppimisnäkemyksenä flipped learning*, jossa opettaja ei luennoi, vaan
opiskelijat aktiivisesti etsivät, jakavat ja luovat tietoa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
Oppimistehtäviin perustuvan opintojakson annettua arvosanaa ei voi korottaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätöitä ja yksilötehtäviä

Sisällön jaksotus

Sisällön jaksotus
• oma osaamisprofiili
• osaamiseen liittyvät käsitteet ja niiden väliset yhteydet
• kehittyvä yksilö, tiimi ja organisaatio
• osaamistarpeiden ennakointi, osaamisen tunnistaminen (osaamistavoitteet, osaamisen kartoittaminen)
• strategialähtöinen osaamisen kehittäminen, menetelmät ja järjestelmät
• osaamisen kehittämisen vaikuttavuus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kouluttajan arviointi, itse- ja vertaisarviointi.
Vähintään toiseen etäpäivään pitää osallistua, poissaolo korvataan tehtävällä.
Arvion kohteena ovat tiimityötaidot, oppimisprosessi sekä tehtävät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ymmärtää tärkeimmät aiheeseen liittyvät teoriat.
Oppimistehtävien laadinnassa on hyödynnetty ennakkotehtävää, luentojen antia, eOsmon näkökulmia sekä oman työyhteisön panosta.
Osaa keskustella osaamisen johtamisen käsitteistä omasta näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Oppimistehtävien laadinnassa on hyödynnetty ennakkotehtävää, luentojen antia sekä monipuolisesti myös muita lähteitä (mm. vertaisarvioidut artikkelit, alan kirjallisuus) sekä ennen kaikkea oman työyhteisön panosta.
Lisäksi osaa pohtia omaa ja oman työyhteisön
osaamista analyyttisesti.
Osaa kommunikoida selkeästi myös omia ajatuksia sekä palautettavissa oppimistehtävissä että ryhmäkeskusteluissa.
Lisäksi kykenee selkeään ja johdonmukaiseen vuorovaikutukseen ryhmässä. Tuo esiin uusia ja
erilaisia näkökulmia. On aktiivinen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi osaa esittää omia innovatiivisiakin huomioita ja päätelmiä ja implementoida niitä omaan työyhteisöön toimenpide-ehdotusten myötä.
Lisäksi osaa soveltaa dialogin taitoja ja sääntöjä ryhmäkeskustelussa. Osaa tuoda ilmi osaamisen
johtamisen näkemyksiä implementoituna omaan toimintaympäristöönsä.

Esitietovaatimukset

Liiketalouden perusteet