Siirry suoraan sisältöön

Projektinhallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3191058-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Opettaja

 • Tapani Kilpeläinen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)

Ryhmät

 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
 • YTEJOTS22
  Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 01.09.2023 09:00 - 16:15, Projektinhallinta 3191058-3010
 • 19.09.2023 16:00 - 17:30, Projektinhallinta 3191058-3010
 • 24.10.2023 16:00 - 17:30, Projektinhallinta 3191058-3010
 • 07.11.2023 16:00 - 17:30, Projektinhallinta 3191058-3010

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee
- erilaiset projektityypit ja niiden toimintaympäristöt
- projektin elinkaaren projektin valmistelusta suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja päättämiseen
- erilaisia projektin johtamis- ja toteutusmalleja
- projektitoiminnan yleisimmät viitekehykset, standardit ja sertifiointijärjestelmät
- ohjelmajohtamisen ja salkunhallinnan periaatteet
- projektitoimintaa liiketoiminnan näkökulmasta
- projektiosaamisen yleiset perusteet. Opintojaksolla opiskelija saa evästyksen Projektiyhdistyksen PMAF-sertifikaattikokeen suorittamiseen.

Sisältö

- Projektin vaiheet, valmistelu: sidosryhmät, tavoitteet, laajuus, rajaus, toteutettavuus ja projektin vaatimukset. Projektin suunnittelu: ositus ja työmäärät, aikataulu, resurssit, kustannukset, riskienhallinta, viestintä. Projektin toteuttaminen ja päättäminen: projektipäällikön rooli, seuranta, ohjaus, raportointi, muutoshallinta ja projektin päättäminen
- Projektitoiminnan viitekehykset: IPMA, PMI, ISO, sertifikaatit, kompetenssialueet
- Erilaiset projektien johtamis- ja toteutusmallit, ketterät menetelmät
- Ohjelmajohtaminen ja salkunhallinta, linkittyminen organisaation liiketoimintaan ja strategiaan

Oppimateriaalit

Turner, J. Rodney (2014), Gower Handbook of Project Management, Gower, ISBN 978-1-4724-2297-2 (epub)
Cynthia Stackpole Snyder (2013), A User's Manual to the PMBOK Guide, John Wiley & Sons, Inc.
Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2008. Projektiliiketoiminta. WSOY, Helsinki,
Risto Pelin (2020), Projektihallinnan käsikirja, ISBN 978-952-67201-2-8 nidottu
Kai Ruuska (2013), Pidä projekti hallinnassa, ISBN: 9789521419416
Lisää kirjallisuutta ja materiaaleja opintojakson oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu webinaareista ja online palavereista, yksilökohtaisista oppimistehtävistä, ryhmätehtävistä ja vertaisarvioinnista sekä projektiraportoinneista. PMAF Foundation projektiosaamisen hyväksytysti suoritettu sertifiointikoe.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksytysti suoritettu PMAF Foundation projektiosaamisen sertifiointikoe on opintojakson osasuoritus.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka ja kontruktivistinen oppimismenetelmä. Ongelmanratkaisu soveltamalla uusia teorioita ja käytäntöjä yksilöiden aiempaan tietoon. Lähiopetuksessa, verkkoseminaarien aikana ja proaktiivisen itseoppimisen avulla käsitellään ja keskustellaan nykyaikaisen projektinhallinnan teorioita ja käytäntöjä opiskelijaryhmissä. Opiskelija soveltaa omaa ammatillista kokemustaan laajentaakseen ja soveltamalla teorioita reaalimaailman ongelmien ja tehtävien ratkaisemiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 16h,
Yksilötehtävät, 47h
Ryhmätehtävät ja vertaisarvioinnit 72h
Yhteensä 135 h
Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena ItsLearning oppimisalustalla.

Opintojakso alkaa 21.8.2023, jolloin ennakkotehtävä on saatavissa itsLearning (ITS) alustalla hyväksytysti opintojaksolle ilmoittautuneille. Ennakkotehtävä on tärkeää palauttaa oppimisalustalle viimeistään 30.8.

Webinaarien / online tapaamisten aikataulu on seuraava:
pe 1.9. 9.00-16.15
ti 19.9. 16.00-17.30
ti 3.10. 16.00-17.30
ti 24.10. 16.00-17.30
ti 7.11. 16.00-17.30

PMAF Foundation projektiosaamisen hyväksytysti suoritettu sertifiointikoe on osa opintojakson vaatimuksia, koe järjestetään marras- joulukuun vaihteessa. Webinaarien (verkko-opetus) luento-osuudet tallennetaan oppimisalustalle myöhempää katselua varten.

Opintojakso koostuu erilaista projektinhallinnan aihealueista ja niihin liittyvistä yksilö-, ryhmä- ja vertaisarviotehtävistä, jotka on aikataulutettu. Opintojaksolla on tärkeää noudattaa annettuja aikatauluja yksilö- ja ryhmätehtävissä sekä vertaisarvioissa.

Opintojaksolla keskitytään projektinhallintaan liittyviin aiheisiin, jotka ovat yhteisiä kaikille projekteille riippumatta projektin toimialasta, tyypistä tai koosta.

Opintojakson sisältö: Projektinhallinnan perusteet, peruskäsitteet, terminologia ja käytännöt. Projektin elinkaari. Projektin valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheet sekä projektin johtaminen, kontrolli-, valvonta- ja päätösvaiheet. Sidosryhmien tunnistaminen, analyysi ja johtaminen, sekä erilaiset roolit projekteissa, roolit erityisesti projektipäällikön kannalta korostaen tietoja, taitoja, velvollisuuksia ja vastuita projektin elinkaaren eri vaiheissa.
Opintojaksolla esitellään ja keskustellaan kansainvälisistä projektinhallintakehyksistä, mukaan lukien ISO-standardit, PMI, PMBoK ja IPMA. Muutamia esimerkkejä erityisistä nykyaikaisista projektinhallintamenetelmistä käsitellään parhaina käytäntöinä tietyille projektityypeille. Opitaan myös projektiohjelmien ja salkunhallinnan perusteet ja miten projektitoiminta liittyy organisaation strategiaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n opiskelijoiden kiintiö: 3 opiskelijaa.

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena ja siinä tarvitaan verkkotyökaluja, esim. Zoom/Teams.
Varmista, että käytössäsi on
- riittävä laajakaistan yhteysnopeus ja laatu
- rauhallinen työskentely-ympäristö, laadukas äänentoisto / headset sekä web kamera

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllinen oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 0-5. Samaa asteikko käytetään myös arvioitaessa ryhmätehtäviä, joissa vertaispalautteita ja -arvioita käytetään suuntaa antavina arvioina. Hyväksytysti suoritettu PMAF foundation sertifiointikoe.
Lopullinen arvosana muodostuu yksilötehtävän ja ryhmätehtävien keskiarvona.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä hyväksyttävästi annetussa ajassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa projektinhallinnan peruskäsitteitä ja teorioita ja on palauttanut ja suorittanut annetut tehtävät hyväksytysti ja ajallaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa projektijohtamisen teorioita ja konsepteja hyvin ja soveltaa tietoa organisaation ja muiden sidosryhmien hyödyksi. Opiskelija käyttää hyvin annettua kirjallisuutta ja soveltaa tietoa annettuihin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektijohtamisen teorioita ja konsepteja erinomaisesti ja soveltaa tietoa organisaation ja muiden sidosryhmien hyödyksi. Opiskelija käyttää annettua ja itsenäisesti löydettyä ammatillista ja tieteellistä kirjallisuutta erinomaisella tavalla ja soveltaa uutta opittua tietoa ja tieteellisiä tietolähteitä luomalla uusia arvokkaita näkökulmia.