Siirry suoraan sisältöön

Luovat konseptit (10 op)

Toteutuksen tunnus: 3221020-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

21.09.2022 - 14.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Mediatuotannon koulutus

Opettaja

  • Milla Järvipetäjä

Vastuuopettaja

Milla Järvipetäjä

Ryhmät

  • MMEDTK21V
    Mediatuotanto, verkko, kevät 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata konseptisuunnittelun prosessin
- kehittää luovan idean esiteltäväksi konseptiksi asiakaslähtöisesti
- tuottaa ja rakentaa tuote- ja palvelukonsepteja
- perehtyy luoviin ideointimenetelmiin ja ideoiden tunnistamiseen

Sisältö

Ideointimenetelmät, konseptisuunnittelun prosessi, konseptin rakentaminen eri tyyppisten työvälineiden avulla sekä projektin esittely.

Oppimateriaalit

Itsin työtilassa olevat materiaalit, kirjallisuuskatsauksen materiaalit (lista itsissä) ja oppijoiden omat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Its-alustan materiaali, oppimistehtävät sekä verkkoluennot

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, oppimistehtävät, työelämäyhteistyö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OPINTOJAKSON SUORITTAMINEN OMATOIMISESTI
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös omatoimisesti. Omatoimisuus tarkoittaa, että et osallistu verkkotapaamisiin, et ole oikeutettu palautteeseen ja noudatat omaa aikataulua tehtäväpalautuksissa siten, että koko opintokokonaisuus on tehtävien osalta suoritettu 3.12.2022 mennessä. Suoritustapaan sisältyy lisätehtävä, joka korvaavaa osallistumiset verkkotapaamisiin.
Ilmoitathan 20.9.2021 mennessä osoitteeseen milla.jarvipetaja@turkuamk.fi, mikäli suoritat opintojakson omatoimisesti.

AHOTOINTI
Voit myös ahotoida opintojakson osittain tai kokonaan riippuen näytöstäsi. Perustele ahottisi suhteessa opintojakson tavoitteisiin: ehdota miten näytät osaamisesi kunkin opintojakson osaamistavoitteen osalta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan kokonaan etänä. Tapaamiset ovat verkkotapaamisia.

Verkkotapaamiset ja tehtävät:

AIKATAULU – verkkotapaamiset
Ke 21.9. 16.00-18.00 Mitä konseptisuunnittelu on?
Ke 12.10. 16.00-18.00 Luovan konseptin kehittäminen
Ke 16.11. 16.00-18.00 Tehtäväsparraus
Ke 14.12. 16.00-18.00 Luovan konseptin esittely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohde: oppimistehtävät

Arvioinnissa hyödynnetään media-alan arviointikehikkoa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtävä/yksittäinen tehtävä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on työskennellyt aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä opintojakson teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.