Siirry suoraan sisältöön

Työturvallisuus (2 op)

Toteutuksen tunnus: 5031197-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 18.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Sirpa Erkkilä-Häkkinen

Ryhmät

  • MRAKIS23
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
  • 14.03.2024 09:00 - 11:00, Työturvallisuus 5031197-3008
  • 15.03.2024 13:00 - 15:00, Työturvallisuus 5031197-3008
  • 25.04.2024 09:00 - 13:00, Työturvallisuus 5031197-3008

Tavoitteet

Opiskelija tietää työturvallisuuslainsäädännön keskeiset periaatteet ja työterveyslainsäädännön rakennustyömaata koskevat määräykset. Hän osaa soveltaa työturvallisuuslainsäädäntöä ja ohjeistusta omassa työssään ja työkohteessaan. Hän tietää työsuojelun tarkoituksen ja käytännön toteutuksen työmaalla. Opiskelija osaa toteuttaa työmaan työturvallisuustarkastuksen / -mittauksen työkohteessa. Opintojaksoon sisältyy normaalin opintojaksotentin lisäksi työturvallissuskortin edellyttämä kirjallinen kuulustelu. Korttikuulustelun hyväksyttävän suorituksen jälkeen on opiskelijalla mahdollisuus työtyrvallisuuskorttiin.

Oppimateriaalit

ItsLearning-alustalla jaettu ja mainittu sekä korttikoulutukseen liittyvä materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäiset ja ryhmäharjoitukset, tehtävät ja korttikoulutukseen liittyvä tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Korttikoulutukseen liittyvä tentti suoritetaan koulutuksen päätteeksi.
Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa. Uusinta sovitaan erikseen.

Kansainvälisyys

Oppimisen ohjaaminen, palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen, itsearviointi, vertaisarvointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoon sisältyy Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuuskorttikoulutus.
Jos opiskelijalla on voimassa olevat Työturvallisuuskortti, liittämällä siitä kuvan ItsLearning-kurssialustalle, ei opiskelijan tarvitse osallistua korttikoulutukseen. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ItsLearning-oppimisaluatalla annetut tehtävät ja harjoitukset sekä korttikoulutukseen osallistuminen.

Yhteensä 54 tuntia työskentelyä, josta luento 4 h ja korttikoulutus 8 h.

Korttikoulutus edellyttää 100 % läsnäolon.

Sisällön jaksotus

Työturvallisuus -kurssi (2 op) toteutetaan ensimmäisen kouluvuoden aikana ja se koostuu:
- luennoista, tehtävistä ja harjoitustöistä, 1 op
- Työturvallisuuskorttikoulutuksesta, 1 op (itsenäinen verkko-osuus ja 1 x 4 h).

Korttikoulutukseen (18 €) ilmoittaudutaan erikseen ItsLearning-oppimisalustalta löytyvällä lomakkeella.
Voimassa olevasta kortista tallennetaan kuva ItsLearnin-aluetalle, jolloin ei tarvitse osallistua korttikoulutukseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja antaa ohjaava opettaja.
Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa. Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Korttikoulutusi arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Oppimistehtävät sekä harjoitustyöt asteikolla 0-5.
Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä.
Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona edellyttäen,
että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tai kurssisuoritukset tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.