Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen ja vuorovaikutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5031229-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

10.12.2022 - 10.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Konetekniikan koulutus

Opettaja

 • Anne Antero

Vastuuopettaja

Anne Antero

Ryhmät

 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto
 • 10.01.2023 08:00 - 12:00, Johtaminen ja vuorovaikutus 5031229-3004
 • 19.01.2023 18:00 - 20:00, Johtaminen ja vuorovaikutus 5031229-3004
 • 09.02.2023 18:00 - 20:00, Johtaminen ja vuorovaikutus 5031229-3004
 • 13.02.2023 09:00 - 12:00, Johtaminen ja vuorovaikutus 5031229-3004
 • 06.03.2023 18:00 - 20:00, Johtaminen ja vuorovaikutus 5031229-3004
 • 20.03.2023 09:00 - 12:00, Johtaminen ja vuorovaikutus 5031229-3004

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Ymmärtää johtamisen ja esimiestyön merkityksen yritykselle ja yrityksen talouteen
- Tuntee esimiestyn vaatimukset ja kykenee soveltamaan oppimaansa käytännössä
- Tutustuu toiminnohjauksen filosofioihin
- Ymmärtää johtajuuden (leadership) ja johtamisen (management) eron
- Hallitsee johtamisen ja esimiestyön perustoiminnan

Sisältö

Johtaminen osana liiketoimintaa:
- Johtaminen ja johtamisjärjestelmät
- Organisaatioteoriat
- Henkilöstöjohtaminen
- Johdon ja henkilöstön kehittäminen
- Työhyvinvointi
- Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot
- Itsensä johtaminen
- Motivointi, palautteen antaminen, konfliktin ratkaiseminen, neuvottelu
- Henkilöstön johtamisen käytännöt
- Rekrytointi
- Perehdyttäminen
- Palkkaus ja palkitseminen
- Liiketoiminnan taloudellinen ohjaus
- Raportoinnit ja mittarit
- Työoikeuden perusasiat
- Työmarkkinajärjestelmä
- Sopiminen
- Vastuut
- Johtamisjärjestelmät ja filosofiat

Oppimateriaalit

Tehtäväkohtainen oppimismateriaali ja seminaarin virikemateriaali on saatavilla ITSistä.
Opiskelijan valitsema oma lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen
Palautteen avulla kehittyminen
Reflektointi
Kokemuksen, teorian ja käytännön yhdistäminen
Keskustelu-, esiintymis- ja vuorovaikutusharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.
Hyväksyttyjä tehtäviä voi ja kannattaakin uusia, koska kurssin tavoitteena on kehittää vuorovaikutustaitoja. Jo hyväksyttyä tehtävää ei kuitenkaan palauteta toista kertaa vaan otetaan huomioon, kun laaditaan kehitysportfolio.
Hyväksyttyä kurssia ei voi uusia eikä kurssiarvosanaa voi korottaa.
Hylättyä kurssia on oikeus täydentää 6 kk:n ajan kurssin päättymisestä. Kurssin täydennysoikeus päättyy 30.9.2023.

Kansainvälisyys

Yksilötehtäviä ja tiimitehtäviä.
Kurssi on hybridikurssi. Lähitunnit ja verkkotunnit toteutetaan ryhmän suunnitelman mukaisesti.
Kurssia ei ole mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot-suoritus. Ota yhteyttä opettajaan ennen ahot-suorituksen aloittamista.
Ahot-suorituksen voi tehdä vain kerran, ja ahot-hakemus tulee toimittaa opettajalle hyvissä ajoin ennen kurssia tai heti kurssin alkamisen jälkeen.
Ahot-portfolion käsittelyaika on 2 viikkoa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssiin sisältyy harjoituspainotteisia verkko- ja lähitunteja. Kurssilla on seitsemän tehtävää ja loppuseminaari. Tehtävät palautetaan määräaikoina, ja tehtävien ja seminaarin pohjalta kootaan kurssin aikana reflektoiva kehitysportfolio (e-portfolio).

Harjoitustehtävät sisältävät vuorovaikutusharjoituksia, esimerkkitilanteiden pohdintaa, luetun viemistä käytäntöön, palautteen antamista ja hyödyntämistä ja vuorovaikutteisia esiintymistilanteita. Kurssin aikana tiimit perehtyvät tarkemmin valitsemaansa erikoistumisalueeseen ja laativat aiheesta aktivoivan ja vuorovaikutteisen esityksen kurssin loppuseminaariin.

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkko- ja lähitunneille sekä kaikkien tehtävien (ja portfolion) palauttamista kurssin aikana.

Sisällön jaksotus

Sisältö
Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot
Motivointi ja motivaatioteoriat
Palautteen avulla kehittäminen ja kehittyminen
Konfliktin ratkaiseminen
Neuvottelu- ja keskustelutaidot
Esiintymistaidot ja vuorovaikutuksen johtaminen

Tavoitteet
Suoritettuaan opintojakson opiskelija
tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esihenkilöltä ja organisaatiolta
saa valmiuksia toimia esihenkilön roolissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
tunnistaa puhetapojen ja vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisössä
oivaltaa toimivan vuorovaikutuksen merkityksen esihenkilötyössä
kykenee kehittämään ja kehittymään palautteen avulla
kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa vuorovaikutusosaamistaan

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssilla viestitään tunneilla tai ITSissä. Opiskelijat voivat myös tarpeen mukaan varata opettajalta ohjausaikoja Outlookin kalenterikutsua käyttäen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin tehtävät arvioidaan kurssin kuluessa asteikolla hyväksytty/hylätty.
Tehtävä on hyväksytty, kun siinä on noudatettu tehtäväohjetta.
Kurssin lopussa opiskelija koostaa tehtävistä kehittymisportfolion, joka arvioidaan asteikolla 0-5. Portfolion arvosanasta muodostuu kurssin arvosana.
Kurssin hyväksymisen edellytyksenä on, että kurssin 8 tehtävää on tehty hyväksytysti ja portfolio on hyväksytty.

Hylätty (0)

Portfoliota tai kurssin kaikkia (8) palautustehtäviä ei ole tehty määräaikana.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Portfoliossa on hyödynnetty digitaalisen ympäristön työkaluja. Portfolio on rakenteellisesti ja kielellisesti heikkotasoinen ja johdanto kattaa vain osin portfolion tai puuttuu kokonaan. Portfolioon on sisällytetty kaikkien (8) palautustehtävien reflektointi.
Portfolio on puutteellinen, ja opiskelija osoittaa portfoliossaan heikkoa ymmärrystä aiheesta. Portfoliosta ei ilmene tavoitteellinen työskentely tai merkityksellisiä oppimiskokemuksia kurssin aikana. Opiskelija osoittaa vain vähän tai ei lainkaan kehittämistarpeita tai kykyä kehittyä edelleen.
Oppimismateriaalin hyödyntämistä ei ole tuotu esille. Portfoliosta ei ilmene teorian yhdistämistä käytäntöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3
Portfoliossa on hyödynnetty digitaalisen ympäristön työkaluja. Portfolio on rakenteellisesti, kielellisesti ja visuaalisesti selkeä.
Opiskelija tuo johdannossa esille osaamistavoitteensa, merkityksellisimmät oppimiskokemuksensa ja oivalluksensa. Portfolioon on sisällytetty kaikkien (8) palautustehtävien reflektointi.
Opiskelija osoittaa kokonaisuutena saavuttaneensa osan kurssille asetetuista tavoitteista, mutta on jättänyt joitakin tavoitteita saavuttamatta tai saavuttanut ne vain osittain. Opiskelija on osoittanut kohtuullista tasoa vuorovaikutus- ja esihenkilötyöskentelytaitojen kehittämisessä, mikä näkyy portfolioon kerättyjen reflektioiden kohtalaisessa laadussa ja/tai näytön vähäisyytenä tai puutteena. Reflektioissa on tuotu esille joitakin merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Opiskelija osoittaa reflektioissa tunnistaneensa joitakin kehittämistarpeitaan ja kykyä kehittyä edelleen. Opiskelija on myös hyödyntänyt jonkin verran kurssin oppimismateriaalia ja osoittaa osin vieneen oppimansa käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Portfoliossa on hyödynnetty digitaalisen ympäristön työkaluja. Portfolio on rakenteellisesti ja kielellisesti selkeä ja visuaalisesti kiinnostava kokonaisuus. Opiskelija tuo johdannossa esille osaamistavoitteensa, merkityksellisimmät oppimiskokemuksensa ja oivalluksensa. Portfolioon on sisällytetty kaikkien (8) palautustehtävien reflektointi.
Opiskelija osoittaa kokonaisuutena erinomaisen osaamisen kehittymisen ja tavoitteellisen työskentelyn kurssille asetettuihin tavoitteisiin nähden ja syvällisen ymmärryksen, mikä näkyy tehtäväkohtaisten reflektioiden korkeana laatuna. Reflektioissa on tuotu esille merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja oivalluksia. Opiskelija osoittaa reflektioissa tunnistaneensa kehittämistarpeitaan ja kykyä kehittyä edelleen. Opiskelija on todentanut osaamisen kehittymistä keräämällä näyttöä, esim. palautetta, osaamisestaan. Opiskelija on myös hyödyntänyt monipuolisesti kurssin oppimismateriaalia ja muuta lähdemateriaalia ja osoittaa reflektioissaan yhdistäneensä teorian ja käytännön tilanteet.