Siirry suoraan sisältöön

Polttomoottoritekniikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5031270-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Toomas Karhu

Vastuuopettaja

Toomas Karhu

Ryhmät

  • KMMMODEnergiaJaPolttomoottoritekniikka
    KMM Energia- ja polttomoottoritekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- omaa perustiedot moottorien laskentasuureista, rakenteesta ja toiminnasta
- tuntee moottoreiden käyttösovelluksia
- ymmärtää moottorin keskeisten apujärjestelmien toiminnan ja merkityksen.

Sisältö

- Historiallinen katsaus
- Polttomoottorien luokittelu
- Perussuureet
- Teoreettiset työkierrot ja kaasunvaihto
- Ahtaminen
- Jäähdytysjärjestelmä, voitelujärjestelmä ja laakerit
- Moottorin pääkomponentit ja niiden materiaalit.

Oppimateriaalit

Luentomonisteet. Osa materiaalista on englannin kielellä.
ItsLearningista löytyvä kirjallisuusluettelo.
DieselNet soveltuvin osin (Finna tunnuksilla kirjautuminen)

Opetusmenetelmät

Luennot ja ryhmätehtävät. Osa luennoista voidaan järjestää etä-opetuksena verkossa. Luennoilla opiskelijat suorittavat tiedonhakutehtäviä BYOD-periaatteella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi on tentti, jonka ajankohta ilmoitetaan ensimmäisen kontaktitunnin aikana.

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty tentti kahdesti ja korottaa suoritusta kerran vuoden sisällä toteutuksen aloituksesta.

Syksyn 2022 kurssin osalta uusintatenttipäivät ovat seuraavia:
• 1. uusinta keväällä 2023 ke 11.1. klo 16->
• 2. uusinta keväällä 2023 ke 1.2. klo 16->

Kansainvälisyys

Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ryhmätyötehtävät ja esityksen tekeminen ovat kaikille pakollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, vastaten n. 135 h opiskelijan työtä. Lähi- ja verkko-opetustunteja on tästä n. 50 h, loput ovat itsenäistä työskentelyä ja ryhmässä työskentelyä varten.

Opiskelijat tekevät kaksi ryhmätyötä opetettaviin aiheisiin liittyen, sekä laativat ja esittävät yhden esityksen muille ryhmille.

Sisällön jaksotus

- Historiallinen katsaus
- Polttomoottorien luokittelu
- Moottorin pääkomponentit ja niiden materiaalit
- Perussuureet
- Ahtaminen
- Teoreettiset työkierrot ja kaasunvaihto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisyyn vaaditaan vähintään 30 % maksimipistemäärästä.
Arviointi koostuu kahdesta osasuorituksesta:
- projektityöt ryhmässä (2 kpl), sekä esitys ryhmässä: 30 %
- lopputentti, itsenäisesti: 70 %.

Hylätty (0)

Opiskelija tulee hylätyksi jos hän ei ole osallistunut vaadittuihin osasuorituksiin tai hänen tenttituloksensa jää alle vaaditun 30 % pisteistä tason.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän osaamisen taso (1 - 2): Opiskelija ymmärtää keskeisimmät opintojaksolla esitetyt termit ja käsitteet, sekä on osallistunut vaadittuihin ryhmätöihin, sekä saanut hyväksyttävän pistemäärän tentistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän osaamisen taso (3 - 4): Opiskelija ymmärtää keskeiset opintojaksolla käydyt aiheet. Opiskelijalla on hyvä käsitys polttomoottoreiden tekniikasta ja niiden toiminnasta. Opiskelija osaa toimia projektityöryhmässä ja kykenee pitämään ymmärrettäviä esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän osaamisen taso (5): Opiskelija ymmärtää laajasti polttomoottoreiden tekniikkaa, sekä ymmärtää hyvin erilaisten polttomoottoreiden ominaispiirteitä. Opiskelija osaa hakea luotettavaa tietoa opiskeltavista aiheista. Opiskelija osaa toimia tehokkaasti projektityöryhmässä ja kykenee pitämään selkeitä ja johdonmukaisia esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.