Siirry suoraan sisältöön

Tuotedokumentaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5031282-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.08.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 22.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Antti Meriö

Vastuuopettaja

Antti Meriö

Ryhmät

  • MKONTS22
    Konetekniikan koulutus, monimuoto
  • 08.12.2022 13:00 - 17:00, Tuotedokumentaatio 5031282-3016

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa luoda 2D-mallista yksikäsitteisen ja selkeän kuvan, käyttäen tekniset piirustukset standardien määritelmiä projektiosta ja leikkauskuvannoista
- osaa luoda tuotedokumentaatiot yksikäsitteiseksi, käyttäen teknisen piirustuksen standardien mukaisia merkintöjä ja viivalajeja
- osaa standardien mukaisesti mitoittaa ja määrittää toleranssit ottaen huomioon toiminnallisuus, valmistettavuus sekä vaikutuksen kappaleen valmistuskustannuksiin
- tuntee teknisen tuotetiedon hallinnan standardisoinnit, johon kuuluu tekniset tuoteasiakirjat, sekä geometrinen tuotemäärittely
- osaa geometrisen tuotemäärittelyn (GPS) Käsitteet, periaatteet ja säännöt
- osaa PDM-järjestelmien periaatteet tuotetietojen hallinnointiin

Sisältö

- tuotteen projisointimenetelmät
- tekniset piirustukset yleiset esittämisperiaatteet
- 2D-piirtäminen
- mittojen ja toleranssien esittäminen
- geometrinen tuotemäärittely (GPS)
- tekninen tuotedokumentaatio
- tuotetiedonhallinta (PDM)

Oppimateriaalit

Aimo Pere: Koneenpiirustus 1 & 2. HUOM! Uusin painos 2021! (Kimppatilausmahdollisuus kirjaan vko 37 loppuun mennessä)
Luentokalvot, jotka ovat kurssin aikana saatavilla It´s learningstä, kurssin työtilasta.
Tuotedokumentaation standardit, jotka ovat saatavilla SFS Online -verkkokaupassa (Maksuton käyttöoikeus Finnan kautta).
AutoCAD Mechanical ja sen mukana toimitettava ohjeistus sekä ohjelmiston ohjevideot, jotka ovat saatavilla kurssin It´s learning-työtilan kautta.
Opiskelijoilla on mahdollisuus ladata AutoCAD Mechanicalin ilmainen opiskelijaversio käyttöönsä, tarkemmat ohjeet saatavana It´s learningissa, kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan hybridiopetuksena. Kurssiin sisältyy lähiopetusta tukeva itsenäisesti perehdyttävä luentomateriaali, harjoitukset, etätehtävät ja lopputyö. Harjoitukset, lopputyö ja etätehtävät tehdään itsenäisesti. Itsenäistä opiskelua vaatii myös kurssilla käytettävän ohjelmiston, AutoCAD Mechanicalin toimintoihin ja käyttöön tutustuminen, ennen harjoituksia sekä ohjelman käytön osaamisen syventäminen kurssin edetessä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi sisältää yhden tentin, joka järjestetään viimeisellä lähiopetuskerralla. Tentin hyväksytty suoritus on kurssin läpäisyn ehto.

Uusintatentti järjestetään tarvittaessa kurssin päätyttyä. Lisätietoja It´s learningissa, kurssin työtilassa.

Kansainvälisyys

Kurssi toteutetaan hybridiopetuksena. Kurssilla pyritään yhdistämään työelämälähtöisyys: luennoilla otetaan esiin esimerkkejä työelämästä ja siitä miten tuotedokumentaatio työelämässä toteutuu ja mitkä ovat mahdollisia kulmakiviä. Opiskelijoita myös valmennetaan suunnittelutehtäviin, antamalla perusvalmiudet/teoriat suunnittelutöihin, ja tuetaan omatoimista osaamisen kehittämistä.

Tuotedokumentaatioon liittyy olennaisesti myös valmistus- ja tuotantotekninen näkökulma, joka huomioidaan luennoilla aiheesta riippuen. Opiskelija lisäksi soveltaa muiden kurssien tietoutta lopputyötä tehdessä.

Jotta uudistuva opettajuus ja uudistuva opiskelukyky toteutuisivat, opiskelijalta edellytetään itseohjautuvuutta, aktiivista ja osallistuvaa otetta sekä vastuunottoa omista opinnoistaan. Opettaja toimii kurssin aikana mentorina ja ohjaa opiskelijaa kohti oikeita ratkaisuja ja ahaa-ilmiöitä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, joka tuntimääräisesti jakautuu seuraavasti:
Lähiopetus 12 h (sisältäen tentin)
Omatoiminen perehtyminen luentomateriaaliin ja kurssin kirjallisuuteen 16 h
Harjoitukset 24 h (sis. tarvittava perehtyminen käytettävään ohjelmistoon)
Etätehtävät 38 h (palautus, arvioidaan)
Lopputyö 45 h

Sisällön jaksotus

Kurssiin sisältyy kolme lähiopetuskertaa, joiden aikana käydään läpi kurssin sisällön runko. Opiskelijat perehtyvät omatoimisesti lähiopetuksen sisältöä laajentavaan luentomateriaaliin ja kurssin kirjalliseen materiaaliin (Peren kirja ja standardit).

Itsenäistä opiskelua tuetaan neljällä etäohjaustunnilla (Teams-tapaamisia), joissa käydään ensisijaisesti läpi opiskelijoiden esille tuomia kurssin sisältöön liittyviä aiheita.

Viestintäkanava ja lisätietoja

-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:
- Tentti 25 %
- Etätehtävät 25 %
- Lopputyö 50 %
Jokainen osa-alue tulee olla suoritettuna hyväksytysti, jotta loppuarvosanan saaminen on mahdollista.

Hylätty (0)

Jos opiskelija ei ole suorittanut määräaikaan mennessä annettuja etätehtäviä tai palauttanut lopputyötä ja/tai palautetut tehtävät eivät vastaa tehtävänantoa.
Jos opiskelija ei ole suorittanut kurssin tenttiä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee suunnittelujärjestelmien keskeiset ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä suunnittelutyössä.
Opiskelija osaa lukea ja piirtää yksinkertaisten koneenosien työ- ja kokoonpanopiirustukset AutoCAD-ohjelmalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee suunnittelujärjestelmien keskeiset ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet ja pystyy/osaa soveltaa niitä suunnittelutyössä.
Opiskelija pystyy lukemaan ja tuottamaan sekä mitoittamaan piirustuksia, jotka on piirretty keskeisten suunnittelustandardien mukaisesti.
Opiskelija osaa soveltaa toleransseja, sekä hitsaus- ja pintamerkkejä AutoCAD-piirustukseen. Lisäksi suunnitelmia piirrettäessä opiskelija osaa ottaa huomioon tuotteen valmistettavuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee suunnittelujärjestelmien keskeiset ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet ja pystyy/osaa soveltaa niitä tehokkaasti suunnittelutyössä.
Opiskelija osaa lukea, tuottaa ja mitoittaa piirustuksia, sekä sijoittaa niihin pintamerkit, toleranssit sekä hitsausmerkit.
Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.
Opiskelija osaa soveltaa opintojakson tietoja ja taitoja, jonka lisäksi opiskelija osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.