Siirry suoraan sisältöön

Fysikaaliset mittaukset (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5051115-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

40 - 70

Koulutus

 • Degree Programme in Information and Communications Technology

Opettaja

 • Jaakko Lamminpää
 • Antti Haarto

Ryhmät

 • PIOTK22
  Degree Programme in Information Technology, Cyber Security and IoT
 • PINFOS22A
  PINFOS22A
 • 07.12.2022 10:00 - 12:00, Measurements in Physics 5051115-3020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- mallintaa fysikaalista ympäristöä ja soveltaa mallia tekniikan maailmaan
- tunnistaa insinöörin työssä fysiikan taholta tulevat mahdollisuudet ja rajoitukset
- toteuttaa ongelmaan sopivan mittausjärjestelyn ja suorittaa mittaukset
- käyttää perusmittalaitteita
- arvioida mittausten epävarmuuden ja yksinkertaisissa tapauksissa määrittää mittaushavainnoista johdetuille tuloksille luotettavuusrajat
- tehdä ja tulkita graafisia esityksiä
- pitää tutkijan työkirjaa ja raportoida tuloksista sekä kirjallisesti että suullisesti
- toimia laboratorioissa turvallisesti
- toimia turvallisesti erilaisten radioaktiivisen säteilyn lajien kanssa
- toimittaa laboratoriossa syntyneet jätteet oikeisiin käsittelypisteisiin.

Sisältö

- työturvallisuus laboratoriossa
- fysikaalinen mallintaminen
- radioaktiivinen säteily
- mittaaminen, luotettavuusarviointi, mittaustulosten käsittely ja tulkinta
- graafiset esitykset, raportointi
- laboratoriojätteiden käsittely

Aika ja paikka

syyskuu – joulukuu 2018
ICT-city

Oppimateriaalit

Opettajan laatimaa materiaalia, joka jaetaan ItsLearning työtilan kautta.
Melkein mikä tahansa insinööreille tarkoitettu fysiikan oppikirja.

Opetusmenetelmät

lähiopetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppukoe viikolla 49 tai 50.
Uusintakoe suoritetaan seuraavan toteutuksen kokeen yhteydessä.
Muista opintojakson täydennyksistä sovitaan opettajan kanssa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskellaan fysiikan mittaamisen ja tulosten analysoinnin perustaitoja, jotka ovat insinöörityön perusta. Tehtävät sisältävät alakohtaisia sovellusesimerkkejä. Opintojaksolla käytetään kansainvälisiä fysiikan merkintätapoja ja terminologiaa, mikä antaa opiskelijoille valmiuksia ymmärtää kansainvälistä insinöörialan kirjallisuutta, standardeja yms. Tehtävien ratkomisessa opiskelijoita kannustetaan tiimityöskentelyyn. Opintojaksolla käytetään sähköistä oppimisympäristöä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit ja kokeet 30 h.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustöihin valmistautuminen, raportointi ja loppukokeeseen valmistautuminen 100 h.

Sisällön jaksotus

• 9/2022: Turvallisuus ja laboratoriokäytänteet
• 9/2022: Graafinen esitys ja kulmakerroin
• 9/2022 - 11/2022: Laboratorioharjoitustöitä (11 kpl)
• 11/2022: Rästivuoro
• 12/2022: Loppukoe

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ohjattu harjoitustyö (1 kpl) arvioidaan asteikolla (0, kun työ on kokonaan suorittamatta, 0,5, kun mittaukset on tehty ja 1-2, kun myös raportti on hyväksytty)
Muiden harjoitustöiden (10 kpl) suoritus ja raportointi arvioidaan asteikolla 0-5 (0, kun työ on kokonaan suorittamatta).
Virtapiirit-työstä on laajempi ennakkotehtävä, joka arvioidaan asteikolla 0-2.
Harjoitustöitä on 11 kappaletta ja niistä arvioidaan 1 kappale asteikolla 0-2, 9 kappletta asteikolla 0-5 ja 1 kappale asteikolla 0-7, joten harjoitustöiden suorituksista saa korkeintaan 54 pistettä (1 x 2 + 9 x 5 + 1 x 7 pistettä).
Loppukokeesta korkeintaan 26 pistettä.
Siten yhteensä voi saada korkeintaan 80 pistettä.

Hylätty (0)

Alle 32 pistettä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Vähintään 32 pistettä ja alle 50 pistettä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Vähintään 50 pistettä ja alle 68 pistettä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Vähintään 68 pistettä.