Siirry suoraan sisältöön

Sähkötekniikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5100BI03-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

17.06.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Osmo Huhtala
 • Ville Lavonen

Ryhmät

 • PEYTES21B
  PEYTES21B
 • PEYTES21A
  PEYTES21A
 • 05.12.2022 10:00 - 13:00, Sähkötekniikan perusteet 5100BI03-3004
 • 07.12.2022 10:00 - 12:00, Sähkötekniikan perusteet 5100BI03-3004
 • 07.12.2022 12:00 - 14:00, Sähkötekniikan perusteet 5100BI03-3004
 • 15.12.2022 08:00 - 12:00, Sähkötekniikan perusteet 5100BI03-3004

Tavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija sähkötekniikan perusteisiin ja käytännön sovelluksiin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvata sähköjärjestelmän (tuotanto, verkko, sähkönkäyttö) toiminnan yleisellä tasolla
- tuntee kolmivaihejärjestelmän perusteet ja osaa laskea yksinkertaisia kolmivaihejärjestelmään liittyviä tehtäviä
- osaa kuvata tärkeimpien sähköteknisten komponenttien, laitteiden ja kytkentöjen toimintaa sekä tuntee niiden sovelluksia ja käyttökohteita
- tuntee tärkeimpiä tehoelektroniikan sovelluksia sekä niiden käyttökohteita
- on tutustunut sähköasennuksiin liittyviin sähköturvallisuusvaatimuksiin ja niiden soveltamiseen
- osaa suorittaa monipuolisesti mittauksia yleismittarilla ja oskilloskoopilla

Sisältö

- sähkötekniikan peruskäsitteet
- sähköjärjestelmän rakenne, kolmivaihejärjestelmä
- sähkökoneet
- tehoelektroniikan sovelluksia
- sähköasennukset, sähköturvallisuus
- sähkömittaukset

Oppimateriaalit

Oppimisalustalla julkaistava materiaali.

Oppikirjaksi soveltuu osittain sama kirja, joka on käytössä Sähköfysiikka kurssilla:
Ahoranta: Sähkötekniikka. SanomaPro.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset
Ohjelmistosimulaatiot
Laboratoriotyöt
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälisyys

Itsenäinen ja ryhmätyöskentely sekä tiedon hankkiminen on keskeinen osa oppimista, jota tuetaan myös oppimisalustalla jaettavan materiaalin, esimerkkien, simulointiharjoitusten sekä laboratoriotöiden avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaavat muualla suoritetut opinnot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on sekä laajempia ryhmässä tehtäviä harjoitustehtäviä että oppimisalustalla julkaistavia monivalintatehtäviä.
Laboratoriotöitä on kaksi kappaletta ja niihin liittyy sekä esitehtävät että palautettava työselostus.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tutustaan sähkötekniikan perusteisiin energia- ja ympäristötekniikan näkökulmasta, jolloin keskeisenä tavoitteena on ymmärtää sähköjärjestelmän ja sen keskeisimpien komponenttien toimintaa:
- sähköjärjestelmän rakenne
- sähkön tuotanto, voimalaitostyypit
- sähköverkot ja kolmivaihejärjestelmä
- sähkön käyttö
- sähköjärjestelmän keskeiset komponentit: muuntajat, pyörivät koneet, suuntaajat

Tavoitteena on saavuttaa hyvä kokonaiskuva sähköenergiaan liittyvästä tekniikasta sekä luoda pohjaa mahdollisille sähköenergiaan liittyville ammattiopinnoille.

Viestintäkanava ja lisätietoja

avoimen paikkoja 3

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu palautettaviin harjoitustöihin, laboratoriotöiden selostuksiin sekä tenttiin. Eri osien painotukset kokonaisarvioinnissa käydään läpi opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata sähköjärjestelmän rakennetta ja sen keskeisiä komponentteja.
Opiskelijan tuntemus sähköjärjestelmän komponenteista ja niiden toimintaperiaatteista on puutteellista.
Opiskelija ei osaa kunnolla ratkaista sähköjärjestelmään liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.
Opiskelija ei tunne sähköjärjestelmään liittyvää keskeistä terminologiaa eikä osaa käyttää sitä oikein sähköjärjestelmään liittyvässä viestinnässä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvata sähköjärjestelmän rakenteen ja sen keskeiset komponentit.
Opiskelija tuntee suurimman osan sähköjärjestelmän keskeisistä komponenteista sekä niiden toimintaperiaatteet.
Opiskelija osaa ratkaista sähköjärjestelmään liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.
Opiskelija tuntee sähköjärjestelmään liittyvää keskeistä terminologiaa ja osaa jossain määrin käyttää sitä sähköjärjestelmään liittyvässä viestinnässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kuvata sähköjärjestelmän rakenteen ja sen keskeiset komponentit.
Opiskelija tuntee sähköjärjestelmän keskeisten komponenttien toimintaperiaatteet ja niiden tärkeimmät tekniset ominaisuudet.
Opiskelija osaa ratkaista sähköjärjestelmään liittyviä perustason tehtäviä.
Opiskelija tuntee sähköjärjestelmään liittyvän keskeisen terminologian ja osaa käyttää sitä sähköjärjestelmään liittyvässä viestinnässä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata sähköjärjestelmän rakenteen ja sen keskeiset komponentit.
Opiskelija tuntee sähköjärjestelmän komponenttien toimintaperiaatteita laajasti sekä niiden tärkeimmät tunnusluvut.
Opiskelija osaa ratkaista sähköjärjestelmään liittyviä soveltavia tehtäviä.
Opiskelija tuntee sähköjärjestelmään liittyvän keskeisen terminologian laajasti ja osaa käyttää sitä sähköjärjestelmään liittyvässä viestinnässä ammattimaisesti.