Siirry suoraan sisältöön

Kunnossapito ja kunnossapitojärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5100BI37-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Tero Tuomarmäki

Ryhmät

  • PEYTES19
    Energia- ja ympäristötekniikka s19
  • 05.12.2022 12:00 - 14:00, Kunnossapito ja kunnossapitojärjestelmät 5100BI37-3001
  • 12.12.2022 12:00 - 14:00, TENTTI Kunnossapito ja kunnossapitojärjestelmät 5100BI37-3001

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-         Tuntee kaukolämpöjärjestelmän vaatimat huolto- ja kunnossapitotarpeet
-         Osaa talokohtaisten LVI –järjestelmien kunnossapidon perusteet
-         Ymmärtää kunnossapitojärjestelmien ja kunnossapidon dokumentoinnin tärkeyden
-         Ymmärtää älykkään talotekniikan ylläpidon vaatimukset

Oppimateriaalit

Its- Learning materiaali
Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot
Seminaarityö- / Ryhmätyö
Harjoituksia / tehtäviä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viimeisellä varatulla kerralla
Uusinnat EY-tekniikan uusintapäivinä
Opiskelijalla oikeus uusia tentti koulun ohjeistuksen mukaan

Kansainvälisyys

Luennot ja harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Arvioidaan erikseen ehdotusten mukaan

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintopisteen ohjeen mukainen opiskelijakuormitus
5 opintopistettä

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kunnossapidon käsitteistöä ja taloudellista merkitystä yritykselle
- tuntee erilaisten kunnossapitostrategioiden ja filosofioiden periaatteita
- osaa kunnossapidon ja kunnonvalvonnan suunnitteluprosessiin
- tunnistaa erilaisia kunnonvalvontatekniikoita, sekä niissä hyödynnettäviä tietojärjestelmiä
- on perehtynyt kunnossapidon jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

- Kunnossapitolajit
- Kunnossapidon merkitys yrityksen toimintaan
- Kunnossapitostrategiat ja kunnossapidon suunnittelu
- Kunnossapidon tietojärjestelmät
- Kunnonvalvontamenetelmät
- Jatkuva parantaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Harjoitustyöt
Kotiläksyt
Aktiivisuus

Hylätty (0)

Tentti alle 40% pisteistä
Seminaarityö palauttamatta
Pakolliset tehtävät palauttamatta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen suoritus tentistä
Erinomainen harjoitustyö / seminaarityö
Aktiivinen osallistuminen