Siirry suoraan sisältöön

Talonrakennuksen perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: 5101064-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Rauli Lautkankare
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 04.09.2023 14:00 - 16:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3021, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3019, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3020, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3022
 • 05.09.2023 08:00 - 10:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3020
 • 08.09.2023 14:00 - 16:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3020
 • 12.09.2023 14:00 - 16:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3020
 • 15.09.2023 14:00 - 16:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3020
 • 21.09.2023 10:00 - 12:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3020
 • 29.09.2023 14:00 - 16:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3021, 3022, 3019, 3020
 • 09.10.2023 14:00 - 16:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3020
 • 23.10.2023 14:00 - 16:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3020
 • 30.10.2023 14:00 - 16:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3020
 • 06.11.2023 14:00 - 16:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3020
 • 13.11.2023 14:00 - 16:00, Talonrakennuksen perusteet 5101064-3020

Tavoitteet

Opiskelija osaa talonrakennuksen peruskäsitteitä ja keskeistä nimistöä ja tietää eri rakennustyypit, rakennusosat ja tavanomaiset rakennusmateriaalit. Hän osaa pientalon pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Opiskelija tuntee rakentamisen viranomaismääräyksiä ja rakentamismääräyskokoelmien sisältöä. Hän ymmärtää rakennusfysikaalisen suunnittelun merkityksen rakennusten lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden osana. Opiskelija ymmärtää energiataloudellisen suunnittelun merkityksen.
Tavoitteena on antaa pohja ymmärtää mm. metallin ja betonin korroosiota, maalien ja lakkojen toimintaa, homeen olemusta, muovien rakennetta ja eri kemikaalien käyttäytymistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyviä kemiallisia ilmiöitä.Opiskelija tietää uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen radontorjuntamenetelmät.

Oppimateriaalit

ItsLearning -oppimisympäristössä jaettu ja osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ennakkotehtävät, tuntitehtävät, harjoitustehtävät sekä ryhmä- ja paritehtävät ja vertaisarvioinnit.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luento-opetus, keskustelut, harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötyöt, ryhmätyöt ja vertaisarvioinnit.
Palautteesta oppiminen ja palautteen antaminen.
Opitun soveltaminen harjoitustöihin.

YHTEENSÄ 108 h, sisältäen annetut tehtävät ja harjoitukset sekä lähiopetuksen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen peruskäsitteet, rakennushanke ja sen osapuolet, erilaiset rakennustyypit, rakennusosia ja tavanomaisia rakennusmateriaaleja sekä pääpiirustusten viralliset piirustusmerkinnät. Myös uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen erot.

Kurssin materiaalit ja tehtävät (ennakkotehtävät) löytyvät ItsLearning-oppimisalustalta.

Toteutus 1. vuoden syksyllä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

sähköposti ja ItsLearning-alustan keskustelukanava. Huom! Ilmoita aina mistä kurssia ja toteutusta asiasi koskee.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Arvionti joko hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5. Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä. Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona, yksilötehtäviä painottaen, edellyttäen, että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.