Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön suunnittelu (7 op)

Toteutuksen tunnus: 7031525-3041

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

  • Jari Säämänen

Ryhmät

  • MENHOS19
    Ensihoitajakoulutus, Turku, monimuoto, S19
  • 08.12.2022 08:00 - 16:00, Seminaari - Opinnäytetyön suunnittelu 7031525-3041

Tavoitteet

OPINNäYTETYö 15 OP
- harjaantuu tunnistamaan ammatillisen tehtäväkenttänsä keskeisiä kehittämistarpeita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja
- harjaantuu työskentelemään itsenäisesti sekä (kriittisesti) arvioimaan ja käyttämään alansa tutkimustietoa
- toimii tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
- hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
- kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä
- osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
- osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta
- osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
- osaa toteuttaa ja dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu 7 op
- opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
- aiheen valinta ja rajaus
- teoreettisen perustan luominen
- toteutusmenetelmän valinta
- kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Aika ja paikka

27.8. – 29.9.2018 Joukahaisenkatu 3, Turku

Oppimateriaalit

- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
- Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä

Opetusmenetelmät

projektioppiminen, tutkimus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
- Hyväksytty opponointi
- Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys
moniammatillisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö tehdään yksin, parityönä tai kahta useamman opiskelijan ryhmässä, jos kyseessä laajempi selkeästi eriteltävä kokonaisuus tai opinnäytetyö on osa laajempaa projektia. Opinnäytetyö esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.
• itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
• ohjauskeskustelut
• seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)
7 opintopistettä (189 h):
- info 2h
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen (50 h)
- henkilökohtainen tai ryhmäohjaus (18 h)
- itsenäinen opiskelu ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen (111 h)
-suunnitelmaseminaarit (8 h)

Sisällön jaksotus

Kevät 2022
Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin ensi- tai akuuttihoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen (KEHI) 5 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty