Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 6 (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062047-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Petteri Aatsinki

Ryhmät

 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • 22.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 23.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 24.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 25.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 26.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 29.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 30.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 01.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 02.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 03.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 06.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 07.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 08.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 09.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 10.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 13.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 14.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 15.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 16.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006
 • 17.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 6 7062047-3006

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia kuvantamis- tai hoitotapahtumia aidoissa  kliinisen radiografian toimintaympäristöissä (natiivikuvantaminen, tietokonetomografia, magneettikuvantaminen, kuvantaohjatut toimenpiteet, isotooppikuvantaminen, sädehoito)
- perustella toimintansa näyttöön perustuen
- toimia kansallisissa kliinisen radiografian verkostoissa

Sisältö

 Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen ja osaamisen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen
-kuvantamis- tai sädehoitotapahtumaan sisältyvien ongelmien ratkaiseminen
 
Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
- lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
- kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvantamis- tai hoitolaitteiden asemoiminen
- kuvausparametrien tai -ohjelman valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen ja käsitteleminen
- potilasinformaation riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten, sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen suomeksi että ruotsiksi
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen
-  toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- potilastietojen turvallinen käyttäminen
- potilaan turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- aseptisesti ja ergonomisesti työskenteleminen
- haittatapahtumien tunnistaminen ja raportoiminen
 
Laatuosaaminen:
- laitteistojen säännöllisiin laatumittauksiin osallistuminen
- kuvantamis- tai sädehoitotapahtuman sujuvuuden arvioiminen
- potilaan tai asiakkaan tyytyväisyyden arvioiminen
- toiminnan kustannusrakenteen kuvaaminen
- toimintaympäristökohtaisen laatukäsikirjaan perehtyminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen
 
Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä
- toimintaympäristön ominaispiirteiden kuvaaminen
- alan terminologian käyttäminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen
- toimintaympäristökohtaisten eriasteisten ohjeistusten noudattaminen
 
Verkosto-osaaminen:
- yhteistyössä toimiminen, viestiminen sekä verkostoituminen työelämän ja/tai alan muiden toimijoiden kanssa sekä vieraskielisen terminologian käyttäminen
 
Tavoitteita ja sisältö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan harjoittelussa

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne koulutusohjelman harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävän

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 15 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Viikot 17-20. Harjoittelun kesto neljä viikkoa. Modaliteetit: CT,,natiivi, sädehoito, isotoopit, mri, toimenpiteet.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arviointilomakkeen ja työaika suunnitelmanhyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teoria opintojen hyväksytty suorittaminen. Harjoittelu 1-5 hyväksytty suorittaminen