Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 9 (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062050-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 27.08.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Petteri Aatsinki

Ryhmät

 • PRÖNTS20
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • 06.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 07.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 08.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 09.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 10.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 11.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 12.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 13.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 14.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 15.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 16.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 17.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 18.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 19.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 20.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 21.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 22.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 23.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 24.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 25.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 26.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 27.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 28.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 29.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 30.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005
 • 31.03.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 9 7062050-3005

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia kuvantamis- tai hoitotapahtumia aidoissa  kliinisen radiografian toimintaympäristöissä (natiivikuvantaminen, tietokonetomografia, magneettikuvantaminen, kuvantaohjatut toimenpiteet, isotooppikuvantaminen, sädehoito)
- perustella oman toimintansa näyttöön perustuen
-kuvata kliinisen radiografian kehittämiskohteita

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen, oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen ja osaamisen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen näyttöön perustuen
-kuvantamis- tai sädehoitotapahtumaan sisältyvien ongelmien ratkaiseminen
-kliinisen radiografian kehittämiskohteiden osoittaminen ja kehittämisideoiden esitteleminen
 
Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
- lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
- kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvausparametrien tai kuvausohjelmien valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen, käsitteleminen ja sen riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten,  sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen suomeksi ja ruotsiksi
- vieraskielisen potilaan vuorovaikutteinen kohtaaminen
- potilasohjeiden arvioiminen
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen potilaalle
-  toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- toimintaympäristön turvallisuuskulttuurin kuvaaminen ja arvioiminen
- potilaan turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
 
Laatuosaaminen:
- toimintaympäristön laatukulttuurin kuvaaminen
- kliinisen auditoinnin prosessin kuvaaminen
- toiminnan kustannusrakenteen kuvaaminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen ja arvioiminen osana liiketoimintaa
 
Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä
- toimintaympäristön ominaispiirteiden kuvaaminen ja sille tunnusomaisen terminologian käyttäminen ja ohjeitusten noudattaminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen kliinisessä radiografiassa
 
Verkosto-osaaminen:
- kliinisen radiografian kuvaaminen osana suomalaista terveyspalvelujärjestelmää
-verkostoituminen työelämän ja/tai alan muiden toimijoiden kanssa
- oman opinnäytetyön  prosessin  esitteleminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvataan toteutussuunnitelmassa

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikassa osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne koulutusohjelman harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävän

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 45 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa.

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Modaliteetiti: CT,,natiivi, sädehoito, isotoopit, toimenpiteet, mri.
Ajoitus: vk 10-13 kevät 2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arviointilomakkeen ja työaika suunnitelmanhyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teoria