Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 10 (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062051-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

  • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Petteri Aatsinki

Ryhmät

  • PRÖNTS21
    Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Student is able to
-plan, implement and evaluate clinical radiography procedures and services in authentic clinical environments (plain radiography, computed tomography, MRI, imaging quided interventios, nuclear medicine, radio therapy; expertice of radiography; Clinical placement of Erasmus Radiography Group Exhange Program)
-reason/justify his/her action by evidence based
-act in the national and international radiography and health care networks

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen, opiskelun sekä osaaminen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen näyttöön perustuen
-kliinisen radiografian kehittämiskohteiden osoittaminen ja kehittämisideoiden esitteleminen
- työelämään valmistautuminen ja oman työuran suunnitteleminen

Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
- lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
- kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvausparametrien tai kuvausohjelman valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen ja käsitteleminen
- potilasinformaation riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen

Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten, sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen
- potilasohjauksen ja –ohjeiden arvioiminen
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen potilaalle
- toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen

Turvallisuusosaaminen:
- toimintaympäristön turvallisuuskulttuurin kuvaaminen ja arvioiminen
- potilaan turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen

Laatuosaaminen:
- toimintaympäristön laatukulttuurin kuvaaminen
- kliinisen auditoinnin prosessin kuvaaminen
- toiminnan kustannusrakenteen arvioiminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen ja arvioiminen osana liiketoimintaa

Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä ja työryhmän toiminnasta vastaaminen
- toimintaympäristölle tunnusomaisen terminologian käyttäminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen ja ratkaiseminen


Verkosto-osaaminen:
-suomalaisen kliinisen radiografian ja terveydenhuoltojärjestelmän kuvaaminen kansainvälisestä näkökulmasta
- yhteistyössä toimiminen, viestiminen sekä verkostoituminen työelämän ja/tai alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa
- oman opinnäytetyön tulosten esitteleminen

Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvataan toteutussuunnitelmissa

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikassa osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne koulutusohjelman harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävän

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 45 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa.

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Modaliteetiti: CT,,natiivi, sädehoito, isotoopit, toimenpiteet, mri, Ajoitus: 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arviointilomakkeen ja työaika suunnitelmanhyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Edeltävyys ehdot:
- Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teorian hyväksytty suorittaminen
- Ammattitaitoa edistävän harjoittelujen 1-9 hyväksytty suorittaminen