Siirry suoraan sisältöön

Osaaminen isotooppikuvantamisessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062068-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

  • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Petteri Aatsinki

Ryhmät

  • PRÖNTS21
    Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-kertoa inhimillisen ja turvallisen isotooppikuvantamistapahtuman osatekijät kuvantamistapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan istooppikuvantamistapahtumassa ja –työskentelyssä

Sisältö

Kuvantamisosaaminen:
-isotooppi/PET-laitteet ja välineet sekä niiden rakenne ja  toiminta (gammakamera, PET laitteet ja yhdistelmäkuvauslaitteet, annoskalibraattori, säteilyilmaisimet)
-radioaktiivisuus ja aktiivisuuden yksiköt sekä säteilyn aineen ja vuorovaikutus
-radioaktiivisten isotooppien tuotanto (generaattorit, syklotronit)
- isotooppitutkimuksiin soveltuvien isotooppien ominaisuuksista
- radiolääkeet ja niiden kulku elimistössä
- isotooppikuvantamisen ja –hoitojen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet
 
Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-isotooppikuvausten ja –hoitojen indikaatiot ja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ja omaisten kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen istooppikuvantamistapahtuman  ja hoitojen yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet istooppikuvantamisessa ja hoidoissa
 
Turvallisuusosaaminen:
-säteilyn käytön optimointi isotooppikuvantamisessa
-säteilysuojelutoimenpiteet
-säteilysuureet ja annokset isotooppikuvantamisessa
-vertailutasot isotooppikuvantamisessa
-lapset, raskaana olevat ja muut erityisryhmät
-aseptinen toiminta radiolääkkeen valmiiksi saattamisessa
 
Laatuosaaminen:
-isotooppitoiminnan laadunvarmistus (laitteet, radiolääkkeet)
- näyttöön perustuva kliininen radiografia isotooppitoiminnassa
 
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatilllisuus isotooppitoiminnassa
-hoitohenkilöstön ohjaaminen

Oppimateriaalit

luentomateriaali ja sähköisessä muodossa oleva oppimateriaali sekä monistemateriaali
lisäksi
Osa b ja c 2.5 op: säteilyaltistuksen opimointi ja isotooppityön suunnittelu, toteutus ja arviointi: Helminen
Sovijärvi, A. & Ahonen, A. & Hartiala, J. & Länsimies, E. & Savolainen, S. & Turjanmaa, V. & Vanninen, E. (toim.) 2003. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede. Duodecim. Helsinki. (soveltuvin osin).
www.stuk.fi, www.edilex.fi/stuklex,( Säteilylaki592/1991, Säteilyasetus 1512/1991, STM asetus 423/2000, ST-ohjeet ja muu ohjeisto)
www.iaea.org( International Atomic Energy Agency)

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen työskentely, demonstraatiot, yksilötehtävät, opintokäynnit

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähiopetus, itsenäinen työskentely, demonstraatiot, yksilötehtävät, opintokäynnit
Osa a 1.5 op: laitteiden rakenne ja toiminta: Teräs
isotoopit ja radioaktiivisuus
- isotooppitutkimukseen soveltuvien isotooppien ominaisuudet
-radiologiset perusyksiköt
-radioaktiivisten isotooppien tuotanto
-generaattorit
-radiolääkkeet
-merkkiaineen kulku elimistössä
-säteilyn mittaaminen ja ilmaisimet isotooppitoiminnassa
-gammakamerat
-yhdistelmäkuvaukset
-dosimetria
Osa b,c ja d 3 op: säteilyaltistuksen opimointi ja isotooppityön suunnittelu, toteutus ja arviointi, Pet-toiminta: Helminen, Sjöholm
- isotooppilääketieteenlainsäädäntö ja viranomaisohjeet
- isotooppityöskentelyn periaatteet
- potilaan ohjaus isotooppitutkimusten eri vaiheissa
- isotooppitutkimukset ja - hoidot
- säteilyaltistuksen optimointi
Osa E. isotoopit sairauksien hoitamisessa: 0.5 op: Seppänen
- lähitunneilla läsnäolo pakko, muuten kirjallinen korvaava tehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 tuntia opiskelijan työtä
Osa a 1.5 op: laitteiden rakenne ja toiminta:Teräs
- lähitunnit 18, opiskelijan itsenäistä työtä 22 tuntia, yhteensä 40 tuntia opiskelijan työtä
Osa b,c ja d3 op: säteilyaltistuksen optimointi ja isotooppityön suunnittelu, toteutus ja arviointi, Pet-toiminta: Hälli
- lähitunnit 26, opiskelijan itsenäistä työtä 56 tuntia, yhteensä 82 tuntia opiskelijan työtä
Osa d 0.5 op: isotooppi lääketiede: Seppänen
- lähitunnit 4, opiskelijan itsenäistä työtä 9 tuntia, yhteensä13 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Kuvantamisosaaminen:
-isotooppi/PET-laitteet ja välineet sekä niiden rakenne ja toiminta (gammakamera, PET laitteet ja yhdistelmäkuvauslaitteet, annoskalibraattori, säteilyilmaisimet)
-radioaktiivisuus ja aktiivisuuden yksiköt sekä säteilyn aineen ja vuorovaikutus
-radioaktiivisten isotooppien tuotanto (generaattorit, syklotronit)
- isotooppitutkimuksiin soveltuvien isotooppien ominaisuuksista
- radiolääkeet ja niiden kulku elimistössä
- isotooppikuvantamisen ja –hoitojen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet
Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-isotooppikuvausten ja –hoitojen indikaatiot ja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ja omaisten kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen istooppikuvantamistapahtuman ja hoitojen yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet istooppikuvantamisessa ja hoidoissa
Turvallisuusosaaminen:
-säteilyn käytön optimointi isotooppikuvantamisessa
-säteilysuojelutoimenpiteet
-säteilysuureet ja annokset isotooppikuvantamisessa
-vertailutasot isotooppikuvantamisessa
-lapset, raskaana olevat ja muut erityisryhmät
-aseptinen toiminta radiolääkkeen valmiiksi saattamisessa
Laatuosaaminen:
-isotooppitoiminnan laadunvarmistus (laitteet, radiolääkkeet)
- näyttöön perustuva kliininen radiografia isotooppitoiminnassa
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatilllisuus isotooppitoiminnassa
-hoitohenkilöstön ohjaaminen
TAVOITTEET:
Opiskelija osaa
-kertoa inhimillisen ja turvallisen isotooppikuvantamistapahtuman osatekijät kuvantamistapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan istooppikuvantamistapahtumassa ja –työskentelyssä
AJOITUS: Syksy 2022 Viikot 39-46

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Its learning
- iltaluentoja ( Helminen/Hälli) klo 16 jälkeen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen
Osa A 1.5 op: laitteiden rakenne ja toiminta:Teräs: 1-5, painotus 1
Osa B,C,D 3 op: säteilyaltistuksen optimointi ja isotooppityön suunnittelu, toteutus ja arviointi: Hälli: 1-5, painotus 2
Osa E 0.5 op: isotooppi lääketiede: Seppänen: Hyväksytty/hylätty
Hyväksytty suoritus edellyttää:
Osien a,b,c ja d hyväksyttyä suorittamista

Hylätty (0)

-tehtävien vastaukset/dokumentit ovat sisällöllisesti pinnallisia/puutteellisia
- jakson kontaktitunneilta/opintokäynneiltämerkittävä poissaolo
- tentti hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

-tehtävien sisältö vastaa osittain toimeksiantoa
- tentin arvosana
- puutteellinen osallistuminen opintojakson toteutukseen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

-tehtävien sisältö vastaa toimeksiantoa
- tentin arvosana
- osallistuminen opintojakson toteutukseen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kiinnostusta modaliteettia kohtaan ja tehtävissä on näkyvissä omaa pohdintaa ja reflektiivisyyttä kirjallisuuteen