Siirry suoraan sisältöön

Kliininen fysiologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7073110-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Krista Salo-Tuominen

Ryhmät

 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A
 • 27.09.2023 09:00 - 12:00, ITSENÄINEN Teoria Kliininen fysiologia
 • 03.11.2023 08:00 - 10:00, ITSENÄINEN Kliininen fysiologia
 • 07.11.2023 09:00 - 11:00, Teoria Kliininen fysiologia 7073110-3008
 • 21.11.2023 08:00 - 10:00, Tentti Kliininen fysiologia 7073110-3008
 • 30.11.2023 09:00 - 11:00, Kliininen fysiologia, spirometria
 • 05.12.2023 10:00 - 12:00, ITSENÄINEN, Kliininen fysiologia, spirometria
 • 11.12.2023 09:00 - 12:00, ITSENÄINEN, Kliininen fysiologia, spirometria

Tavoitteet

Opiskelija osaa EKG-rekisteröinnin perusteet ja osaa kuvata sähköisen viestin etenemistä sydämessä sekä EKG-rekisteröinnissä käytettävien erikoiskytkentöjen käytön ja niiden rekisteröintitavat. Opiskelija tunnistaa EKG-käyrästä artefakteja ja tietää niiden eliminointikeinot. Opiskelija osaa rekisteröidä tavallisimmat erikoisrekisteröinnit ja tunnistaa välitöntä hoitoa vaativat potilaan EKG-löydökset.
Opiskelija tietää EKG-tutkimuksen vakiointimenetelmät.
Opiskelija osaa keuhkojen tilavuus- ja toimintatutkimusten perusteet ja hyväksymiskriteerit sekä osaa tunnistaa tutkimusten virhelähteitä. Opiskelija osaa tunnistaa potilasohjauksen merkityksen tutkimusten luotettavuudelle. Opiskelija oppii tunnistamaan astman ja keuhkoahtaumataudin tuomat löydökset spirometriatutkimussuureissa.

Sisältö

EKG: Sydämen johtoratajärjestelmä, sydämen sähköinen toiminta, EKG-kytkennät, EKG-rekisteröinti, joka sisältää data-EKG:n, manuaali- EKG:n, rytmikäyrän ja erikoisrekisteröintien rekisteröinnit. EKG-rekisteröinnin virhelähteet ja löydösten tunnistaminen.
Spirometriatutkimukset: Potilaan ohjaus ja esivalmistelut, kalibrointi, spirometriasuureet, PEF- mittaus, hidas vitaalikapasiteettimittaus, nopea vitaalikapasiteettimittaus ja bronkodilataatiotesti. Spirometriatutkimuksen artefaktien tunnistaminen ja eliminointi. Keuhkosairaudet ja niiden tuomat muutokset spirometriasuureisiin.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy opintojaksolla käytettävältä oppimisalustalta (Itslearning)

Opetusmenetelmät

Etäyhteyksin tai lähitapaamisissa toteutetut luennot sekä itsenäisten kirjallisten oppimistehtävien tekeminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Tenttien ajankohdat on merkitty lukujärjestyksiin

- Opintojakson tenttikäytäntö menee seuraavasti;

EKG:
Varsinainen tenttipäivä: 1.tenttikerta (osallistuit tai et)
Seuraava uusintapäivä: 2.tenttikerta (osallistuit tai et)
Seuraava uusintapäivä: 3 tenttikerta (osallistuit tai et)

Spirometria:
Varsinainen tenttipäivä: 1.tenttikerta (osallistuit tai et)
Seuraava uusintapäivä: 2.tenttikerta (osallistuit tai et)
Seuraava uusintapäivä: 3 tenttikerta (osallistuit tai et)

Arvosanan korottaminen:
EKG:n tai spirometrian arvosanaa ei voi korottaa yksinään vaan korottaminen tapahtuu molempien yhteistentillä, opintojakson päättymisen jälkeen seuraavassa uusintatentissä. Arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Mahdollisesta hyväksiluvusta keskusteltava opettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso jakaantuu EKG- sekä spirometriaosioon. Opintojakson kokonaisuus muodostuu
- lähi- ja etäopetuksesta
- itsenäisistä oppimistehtävistä sekä tenteistä (EKG ja spirometria)

Yhteensä opiskelijan työn mitoitus opintojaksolla on 135h (1 op = 27h).

Sisällön jaksotus

- Opintojakso on pakollinen bioanalyytikko (AMK)-tutkintoa suorittaville. Se toteutetaan pienryhmä- pari- ja yksilötyöskentelynä
- Opintojakso koostuu lähi- ja etäopetuksesta, itsenäisistä oppimistehtävistä sekä laboraatioharjoituksista

Viestintäkanava ja lisätietoja

- Opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen ensimmäistä työelämäharjoittelua
- Opintojakson arvosana on EKG- ja spirometriaosioiden sekä itsenäisistä tehtävistä muodostuvien arviointien keskiarvo
- Yhden osion (EKG tai spirometria) tentin voi yrittää uusia kolme kertaa.
- Koko opintojakson arvosanaa voi yrittää korottaa tenttimällä yhden kerran, opintojakson päättymisen jälkeen seuraavassa uusintatentissä.
- Opiskelija ei voi osallistua opintojakson spirometrian osuudelle ellei hän ole osallistunut EKG-osiolle
- Mikäli opiskelija saa hylätyn jommasta kummasta tai molemmista osioista, tulee hänen osallistua opintojakson seuraavalle toteutukselle uudestaan

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Arviointi kohdistuu tenttiin, oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen laboraatioissa

- Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti annetun ajan puitteissa sekä osallistumista laboraatioihin

- Itsenäisten oppimistehtävien palauttamatta jättäminen annettujen ajankohtien puitteissa alentaa tentin kokonaispistemäärää 1p. / palauttamaton tehtävä

-Sekä EKG- että spirometrian tentissä tulee saada 50% oikein sekä teoria- että soveltavasta osuudesta, jotta tentti on hyväksytysti suoritettu.

- Opintojaksoon kuuluu ennakkotehtävä, joka tulee olla tehtynä ennen ensimmäistä teoriatuntia. Ennakkotehtävän tekemättä jättäminen tarkoittaa ettei opiskelija aio osallistua toteutukselle.

Kaikenlainen vilppi tenteissä, näytöissä ja itsenäisten tehtävien suorittamisessa on kielletty. Vilpiksi katsotaan myös lähde-, tai muun aineiston plagiointi opintosuorituksissa.

Vilppiin syyllistynyt opiskelija voidaan poistaa tentti- tai muusta suoritustilanteesta välittömästi, ja hänen suorituksensa voidaan hylätä. Opintosuoritus voidaan hylätä myös silloin, kun vilppi tai plagiointi havaitaan vasta suorituksen luovuttamisen jälkeen.

Opettajan on vilppi- tai plagiointiepäilyn johdosta kuultava opiskelijaa ja ilmoitettava tapahtuneesta KT-päällikölle.

Hylkäämisen lisäksi vilppi tai plagiointi voi johtaa myös ammattikorkeakoululain mukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Hylätty (0)

Vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijalla on suorittamattomia ja selvittämättömiä laboraatioita tai muita tehtäviä opintojakson toteutusajan puitteissa
- Opiskelija ei kykene suunnittelemaan ja/tai toteuttamaan rekisteröinti (EKG/spirometria) tilannetta potilasturvallisuudesta ja/tai työyhteisön/yhteisön turvallisuudesta huolehtien
- Opiskelijalla on vakavia puutteita aseptisessa tai potilas- ym. turvallisuuteen liittyvässä toiminnassaan
- Opiskelijalla on vakavia puutteita toiminnassaan/kädentaidoissaan, jotka vaikuttavat potilasturvallisuuteen
- Opiskelijalla on vakavia puutteita oman toimintansa arvioinnissa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita hyvän asiakaspalvelun toteuttamisessa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita vuorovaikutustaidoissa