Siirry suoraan sisältöön

Aikuissosiaalityön työmenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081167-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Riina Riihimäki
 • Liisa Pirinen
 • Kaarina Rajala

Ryhmät

 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • 29.08.2023 09:00 - 12:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3014
 • 05.09.2023 09:00 - 14:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3014
 • 19.09.2023 09:00 - 14:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3014
 • 03.10.2023 08:00 - 16:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3014
 • 17.10.2023 09:00 - 14:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3014

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä.

Sisältö

- palveluohjauksen menetelmät
- valtaistavat menetelmät
- narratiiviset menetelmät
- dialogisuus asiakastyössä
- kuntouttavan sosiaalityön menetelmät

Oppimateriaalit

Helminen, J. (toim.) 2016. Sosiaaliohjaus - lähtökohtia ja käytäntöjä. Helsinki: Edita.

Kananoja, A. ym. (toim.) 2017. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma. (saatavilla e-kirjana) uudempi painos paperikirjana

Kari, O., Laakso, S. & Niskanen, T. 2020. Vammaistyön käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro.

Karjalainen, Anna Liisa (toim.) 2019. Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa. Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti. 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:16.https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162239

Linner Matikka, J. 2020. Seuraa punaista lankaa. Tunnista toimintamallisi ihmistyössä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Näkki, P & Sayed, T. (Toim.) 2015. Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla. Helsinki: Edita. Luku teoksesta pdf-muodossa (Ohjaus keskusteluun perustuvana menetelmänä)

TIEKARTTA 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2019:41

Zehner Minna (toim.) 2019. Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144.saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/226365

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Yhteistoiminnallinen oppiminen
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja siihen liittyvät ennakkotehtävät 2 op (ennakkotehtävät on palautettava opintojakson päättymiseen mennessä)
Oppimistehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

Toteutuu tiistaisin

29.8.2023 klo 9-11.30: Orientoituminen Aikuissosiaalityön moduuliin 2 sekä opintojakson Aikuissosiaalityön työmenetelmät jakson aloitus. Oppimistehtävän ohjeistus. Aikuissosiaalityön menetelmällisyys. Oman käyttöteorian rakentaminen / LP, KR (läsnäolovelvollisuus)


5.9.2022 klo 9.00 -14.00 Palveluohjaus, /LP
klo 14-16 Oppimistehtävän työstäminen, itsenäinen työskentely.

19.9.2022 Linnankatu 9 B 14, 2.krs., klo 8-9.45 tutustuminen Kulttuuripajatoimintaan (SosPed), (läsnäolovelvollisuus)
klo 12-14 Toipumisorientaatio/KR
klo 14-16 Oppimistehtävän työstäminen, itsenäinen työskentely.

3.10.2022 Klo 9.00-16.00 Itsenäinen työskentely ja RAI -oppimistehtävä/vanhussosiaalityö

17.10.23 Klo 9-14 Valitun menetelmän esittely, menetelmämessut /LP. KR (läsnäolovelvollisuus)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän 3 op.(hyl, T1-K5) 1. palautus 20.10.2023 ja 2. palautus on 17.04.2024.
Ennakkotehtävät (hyl./hyv.) on palautettava opintojakson päättymiseen mennessä.
Läsnäolovelvollisuus (ks. edellä).

Hylätty (0)

Arviointikriteerit - hylätty (0)

Opiskelija ei osaa nimetä ja/tai kuvata asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä. Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtävää tai tehtävä ei täytä hyväksytyn suorituksen kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

T1= Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla tyydyttävästi asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan niukasti ja pohdinta sekä lähteiden käyttö on tyydyttävällä tasolla.
Englanniksi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

H3= Opiskelija osaa hyvin soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan laaja-alaisesti. Hän liittää monipuolisesti lähdeviitteitä omaan tekstiinsä. Hän osaa perustella pohdintojaan hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5 = Opiskelija osaa monipuolisesti ja syvällisesti soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan kiitettävästi. Hän on perehtynyt syvällisesti asiakastyön teoreettisia työorientaatioihin ja työmenetelmiin ja osaa liittää lähdeviitteitä kiitettävästi omaan tekstiinsä. Hän osaa syvällisesti ja teoreettisesti perustella valitsemiaan menetelmiä, ja hän suhtautuu innovatiivisesti menetelmällisyyteen.