Siirry suoraan sisältöön

Aikuissosiaalityön työmenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081167-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 16.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

26 - 35

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Kaarina Rajala
 • Anssi Lähde

Ryhmät

 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
 • 18.01.2024 16:00 - 18:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3016
 • 25.01.2024 16:00 - 18:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3016
 • 01.02.2024 16:00 - 18:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3016
 • 08.02.2024 16:00 - 18:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3016
 • 15.02.2024 16:00 - 18:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3016

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä.

Sisältö

- palveluohjauksen menetelmät
- valtaistavat menetelmät
- narratiiviset menetelmät
- dialogisuus asiakastyössä
- kuntouttavan sosiaalityön menetelmät

Oppimateriaalit

Helminen, J. (toim.) 2016. Sosiaaliohjaus - lähtökohtia ja käytäntöjä. Helsinki:Edita.

Kananoja, A. ym. (toim.) 2017. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki:Tietosanoma. (saatavilla e-kirjana) .

Kari, O., Laakso, S. & Niskanen, T. 2020. Vammaistyön käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro.

Karjalainen, A-L. (toim.) 2019. Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Karjalainen, P., Kivipelto, M, Liukko, E. & Muurinen, H. 2021. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö- opas ammattilaisille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 1/2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-648-0

Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa. Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti. 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:16.https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162239

Linner Matikka, J. 2020. Seuraa punaista lankaa. Tunnista toimintamallisi ihmistyössä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Näkki, P. & Sayed, T. (Toim.) 2015. Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla. Helsinki: Edita.

Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys.STM raportteja ja muistioita 2019:41.

Zehner, M. (toim.) 2019. Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/226365
Englanniksi

Kansainvälisyys

Yhteistoiminnallinen oppiminen
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja siihen liittyvät ennakkotehtävät 2 op (ennakkotehtävät on palautettava opintojakson päättymiseen mennessä)
Oppimistehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

18.1. 2024 klo 16-18: Orientoituminen Aikuissosiaalityön moduuliin 2 sekä opintojakson Aikuissosiaalityön työmenetelmät jakson aloitus. Aikuissosiaalityön menetelmällisyys. Arvioitavan oppimistehtävän ohjeistus. Itsenäisen työskentelyn ja ennakkotehtävien ohjeet. /KR, AL (läsnäolovelvollisuus), Tiina Laakso ja Sirppa Kinos (ja Meeri Rusi).
25.1. 2024 klo16-18: Palveluohjaus (myös enakkotehtävä) KR
1.2.2024 klo 16-18:Toipumisorientaatio (myös ennakkotehtävä) / KR
8.2.2024 klo16-18: Itsenäinen työskentely ja RAI -verkkokurssit/vanhussosiaalityö (itsenäiset tehtävät)
15.2.2023 klo 16-18 Yhden oman etukäteen valitun menetelmän esittely (PP-esitys, palautus 13.2. klo 16) pienryhmälle KR. (läsnäolovelvollisuus) Katso oppimistehtävän ohjeistus. Oppimistehtävän palautus 16.2.2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavan oppimistehtävän 3 op (hyl, T1-K5) 1. palautus 16.2.2024 ja 2. palautus on 12.8.2024.
Ennakkotehtävät/itsenäiset tehtävät (hyl./hyv.) on palautettava opintojakson päättymiseen mennessä.
Läsnäolovelvollisuus (ks. edellä).

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa nimetä ja/tai kuvata asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä. Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtävää tai tehtävä ei täytä hyväksytyn suorituksen kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1= Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla tyydyttävästi asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan niukasti ja pohdinta sekä lähteiden käyttö on tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3= Opiskelija osaa hyvin soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan laaja-alaisesti. Hän liittää monipuolisesti lähdeviitteitä omaan tekstiinsä. Hän osaa perustella pohdintojaan hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5 = Opiskelija osaa monipuolisesti ja syvällisesti soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan kiitettävästi. Hän on perehtynyt syvällisesti asiakastyön teoreettisia työorientaatioihin ja työmenetelmiin ja osaa liittää lähdeviitteitä kiitettävästi omaan tekstiinsä. Hän osaa syvällisesti ja teoreettisesti perustella valitsemiaan menetelmiä, ja hän suhtautuu innovatiivisesti menetelmällisyyteen