Siirry suoraan sisältöön

Oma ohjaustyön prosessi (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081168-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 04.04.2024

Ajoitus

04.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

26 - 35

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Sirppa Kinos
 • Tiina Laakso

Vastuuopettaja

Tiina Laakso

Ryhmät

 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
 • 04.04.2024 16:00 - 18:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3018
 • 18.04.2024 16:00 - 18:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3018
 • 25.04.2024 16:00 - 18:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3018
 • 02.05.2024 16:00 - 18:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3018
 • 09.05.2024 16:00 - 18:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3018
 • 16.05.2024 16:00 - 18:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3018
 • 23.05.2024 16:00 - 18:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3018
 • 30.05.2024 16:00 - 18:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3018

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen.
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan. 
- osaa arvioida ja kuvata asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta.

Sisältö

- opiskelijan oman asiakastyön ohjausprosessin toteuttaminen ja reflektointi
- työmenetelmät, joilla asiakasta tuetaan arjessa selviytymisessä (erilaiset ohjausmenetelmät, lääkehoito)

Oppimateriaalit

Korhonen, V. & Puukari, S.(toim.) 2013. Monikulttuurinen ohjaus ja neuvontatyö. PS-kustannus.Bookwell Oy, Juva.
Mc Leod, J. 2005/2009. An Introduction to Counselling. (E-library). Open University Press
Ojanen, S. 2008. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Palmenia. University Press. Helsinki.
Oksanen, J. 2014. Motivointi työvälineenä. PS-kustannus.Bookwell Oy, Juva.
Onnismaa, Ju. 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus.Hakapaino Oy. Helsinki.
Raatikainen, E. 2015. Lujita luottamusta. Asiakassuhteen rakentaminen sosiaali- ja terveysalalla. PS-kustannus.Bookwell Oy. Juva.
Vehviläinen, S. 2015. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.Gaudeamus Oy. Tallinna.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Opiskelijan tekemä yksilöohjaus (6 ohjaustapaamista asiakkaan kanssa)
Työnohjaustyöskentely (100 % sallistumisvelvoite)

Kansainvälisyys

Opiskelija ohjaa asiakasta saaden siihen työnohjausta opintojakson opettajilta ja omalta vertaisryhmältä.
Opiskelija valmistautuu kuhunkin työnohjaustapaamiseen pienryhmässä. Opiskelija äänittää kaksi ja videoi kaksi ohjaustilannetta joita käsitellään työnohjauksessa.
Opiskelijan oman ohjaustyön prosessista kirjoitetaan reflektiivinen ja teoreettisesti jäsennelty raportti, 1. palautus 31.5.202
2. palautus 24.11.2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät lähiopetus, työnohjaustyöskentely pienryhmissä ja oman ohjaustyön esittely pienryhmässä, pakollinen läsnäolo 1op
Oman ohjaustyön suorittaminen ja analysointi reflektiotehtävässä 4op (tarkempi ohjeistus Itsissä)

Sisällön jaksotus

Opetus torstait kello 16-18


Opiskelija toteuttaa kevään aikana oman yksilöohjausprosessin (vähintään 6 ohjaustapaamista) joko Mentoring Buddy -hankkeessa tai vaihtoehtoisesti opiskelija voi hankkia itse ohjattavan aikuistyön asiakkaan.
Ohjauksen tukena toteutuvat pienryhmäohjaukset.

7.3..2024 klo 16-18 Jakson aloitus ja orientaatioluennot. Jakautuminen ohjaajakohtaisiin (SK, TL) pienryhmiin, joissa sovitaan jakson työskentelystä ja ryhmäkohtaisista ohjaustapaamisista. Opiskelijan tulee osallistua kaikkiin pienryhmätapaamisiin./ Linkki aloitukseen: Join Zoom Meeting

https://turkuamk.zoom.us/j/8761997719
11.4.2024 Ensimmäinen ohjaustapaaminen (itsenäistä työskentelyä)
18.4.2024 klo 16-18 Työnohjaus TL, SK
25.4.2024 Ohjaustapaaminen (itsenäistä työskentelyä)
2.5.2024 klo 16-18 Työnohjaus pienryhmissä TL, SK
9.5.2024 Ohjaustapaaminen (itsenäistä työskentelyä)
23.5.2024 klo 16-18 Työnohjaus pienryhmissä TL, SK
30.5.2024 klo 16-18 Opintojakson päätösseminaari / TL, SK
Aikuissosiaalityön 2 moduulin päättäminen. Linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/8761997719

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn 1op (hyväksytty)
Oman ohjaustyön prosessin raportointi 4 op (hyl, T1-K5)

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti työnohjauksen prosessiin.
Opiskelija ei ole toteuttanut yksilöohjausprosessia sovitussa laajuudessa.
Raportissa ohjausprosessin toteutusta ja reflektiota ei ole perusteltu teoreettisesti tai perustelu on hyvin niukkaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata jonkin verran työnohjauksissa ja raportissa toteuttamaansa ohjausprosessia
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja perustella ja kuvata jonkin verran toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti
- osaa arvioida, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita ja tuoda esille ohjauksessaan kehittämiskohteita
- on osallistunut työnohjauksiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata toteuttamaansa vuorovaikutusta työnohjauksissa ja raportissa hyvin
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja kuvata toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti työnohjauksissa ja raportissa
- osaa arvioida, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita hyvin ja kehittää työtään sen pohjalta ja tuoda esille ohjauksensa analysointia työnohjauksissa ja raportissa
- on osallistunut aktiivisesti työnohjauksiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata toteuttamaansa vuorovaikutusta kiitettävästi työnohjauksissa ja raportissa
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja perustella ja kuvata toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti laajasti ja monipuolisesti raportissa ja työnohjauksissa
- osaa arvioid, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta ja tuoda esille ohjauksensa analysointia työnohjauksissa ja raportissa kiitettävästi.
- on osallistunut työnohjauksiin aktiivisesti ja rakentavasti