Siirry suoraan sisältöön

Osallistavat menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081169-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 24.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Riina Riihimäki
 • Liisa Pirinen
 • Kaarina Rajala

Ryhmät

 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • 31.10.2023 09:00 - 12:00, Osallistavat menetelmät 7081169-3017
 • 31.10.2023 12:00 - 16:00, Osallistavat menetelmät 7081169-3017
 • 07.11.2023 09:00 - 16:00, Osallistavat menetelmät 7081169-3017
 • 14.11.2023 09:00 - 13:00, Osallistavat menetelmät 7081169-3017
 • 12.12.2023 09:00 - 16:00, Osallistavat menetelmät 7081169-3017

Tavoitteet

Opiskelija- ymmärtää monikulttuurisen asiakastyön erityiskysymyksiä ja osaa toimia asiakasta osallistavasti monikulttuurisessa ohjaustyössä.- osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee osallistumaan vaikuttamistyöhön yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Sisältö

- monikulttuurinen ohjaus
- ryhmän ohjauksen menetelmät
- asiakkaan osallisuutta tukevat työmenetelmät

Oppimateriaalit

Jelli - Välineitä järjestötyöhön https://www.jelli.fi/jarjestotoiminta/
Korhonen, V.; Puukari, P. 2017. Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-kustannus.
Laitinen, Nikkala (toim.) 2013. Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino. Saatavana verkkokirjana kirjaston kokoelmassa (ellibs).
Nummi, P. 2007. Fasilitaattorin käsikirja. Helsinki: Edita.
Pohjola, A; Kairala, M.; Niskala, A. &, Lyly, H. (toim.) 2017 Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikut-tajaksi: Asiakkaan osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tampere: Vastapaino.
Schön, U-K 2015: User Involvement in Social Work and Education-A Matter of Participation? Link to the article: https://www.researchgate.net/publication/278044245_User_Involvement_in_Social_Work_and_Education-A_Matter_of_Participation
Törrönen, M et al. 2013: Empowering social work: research and practise. Part I and II .Link: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41105/empowering_social_work.pdf

Yhteiskehittäminen aikuissosiaalityössä materiaali (Pro sos) http://www.prosos.fi/yhteiskehittaminen-on-osallisuutta.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Ryhmätyö
Tehtävien esittäminen - osallistuvat menetelmät, ryhmät ja esitys (esitystapa vapaa).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen raportin palautus 15.12.23.
2. palautus 31.1.2024.
3. palautus 30.5.2024.

Kansainvälisyys

Ryhmätyö
Kontaktiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja siihen valmistautuminen/ennakkotehtävät 1 op. (ennakkotehtävät palautettavat jakson päättymiseen mennessä)
Oppimistehtävä 4 op

Sisällön jaksotus

Moduulin 2 opetus on tiistaisin. Muutokset mahdollisia jakson alkuun asti.
Jaksoon kuuluu oppimistehtävä, joka tehdään ryhmätehtävänä monikulttuurisen asiakasryhmän kanssa.
---
24.-30.10.2023 Itsenäinen työskentely. Teoreettiseen materiaaliin tutustuminen. Ennakkotentti Itslearningissä suoritetaan viimeistään 30.10.2023.
---
31.10.2023 klo 9-11.30 Jakson aloitus ja jakson oppimistehtävän esittely. Orientaatio osallisuuden käsitteeseen. KR, RR (läsnäolovelvollisuus)
12.30-16 Pienryhmätyöskentelyn aloitus. Oman oppimistehtävän suunnitelman ideointia pienryhmässä. Opiskelijaryhmille on etukäteen sovittu jo tapaamiset ohjattavien ryhmien yhteyshenkilöiden kanssa.
---
7.11.2023 klo 9-11.30 Osallisuutta tukevat menetelmät ryhmän ohjauksessa. Monikulttuurisen ryhmän ohjaamisen erityiskysymyksiä. RR, KR (läsnäolovelvollisuus)
klo 12.30 -15.45 Toimintasuunnitelmien esittäminen. KR, RR (läsnäolovelvollisuus)
---
14.11.2023 klo 9-13.00 Yhteiskehittäminen, RR
Klo 13.00-16 pienryhmätyöskentelyä, monikulttuurisen ryhmän ohjaaminen. Pienryhmät varaavat iltapäivään itse tilan. HUOM! Mahdollinen tutustumiskäynti klo 14-16 paikkaan X.
---
21.11., 28.11. ja 5.12.2023 klo 8.15-16.00 Monikulttuurisen ryhmän ohjaaminen. Itsenäinen työskentely pienryhmissä. Pienryhmät varaavat itse tilan.

12.12.2023 klo 9-15.45 Tehtävien purku RR, KR (läsnäolovelvollisuus)
15.12.2023 raporttien palautus.
2. rästipalautus 31.1.2024.
3. rästipalautus 30.5.2024.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportti: T1-K5/täyd
Ennakkotehtävät/itsenäiset tehtävät: hyv/hyl

Hylätty (0)

Hylätyssä suorituksessa jakson oppimistehtävä on tehty huolimattomasti, Suunnitelman perusteella ei pysty toteuttamaan kansalaisia aidosti osallistavaa toimintaa. Toteutetun toiminnan toimintaympäristönä ei ole monikulttuurisuustyö/aikuissosiaalityö. Toimintaa ei ole kuvattu niin, että siinä välittyisi toteutunut työ ja opiskelijaryhmän yhteistyö on ollut sekavaa ja lyhytjänteistä. Toimintaa ei perustella teoreettisesti ja tehtäväraportti on huolimaton ja siinä ei noudateta amk:n kirjoitusohjeita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson tyydyttävän suorituksen edellytyksenä on osallistuminen jakson oppimistehtävän suunnitteluun, toteutukseen ja toiminnan arviointiin. Opiskelijaryhmä toimii koordinoidusti ja toteuttaa valitsemassaan monikulttuurisuusryhmässä/ aikuissosiaalityön ryhmässä asiakkaiden osallistamiseen pyrkivää toimintaa. Tai osallistuu muuhun aikuissosiaalityön asiakasryhmän vaikuttamistyöhön yhdessä aikuistyön asiakkaiden kanssa. Tehty toiminta raportoidaan niin, että siinä näkyy toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi. Toimintaa on perusteltu teorian kautta. Perustelut ovat jonkin verran pinnallisia ja niiden yhteys toimintaan jää heikoksi. Yhteys monikulttuuriseen työhön ja/tai aikuissosiaalityöhön jää heikoksi. Tehtäväraportissa noudatetaan amk:n ohjeita ja esitys on tehty tyydyttävästi. Opiskleija on osallistunut lähiopetukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opintojakson hyvän suorituksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen jakson oppimistehtävän suunnitteluun toteutukseen ja toiminnan arviointiin. Opiskelijaryhmä toimii koordinoidusti, aloitteellisesti ja kehittää valitsemassaan monikulttuurisuusryhmässä/aikuissosiaalityön ryhmässä osallistavaa toimintaa. Tai osallistuu muuhun aikuissosiaalityön asiakasryhmän vaikuttamistyöhön yhdessä aikuistyön asiakkaiden kanssa. Tehty toiminta raportoidaan niin, että siinä näkyy toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi. Toimintaa on perusteltu hyvin teoreettisesti, jakson oppimateriaalia on käytetty monipuolisesti. Tehtäväraportissa noudatetaan amk:n ohjeita ja esitys on tehty informatiivisesti ja hyvin. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson kiitettävän suorituksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen jakson oppimistehtävän suunnitteluun toteutukseen ja toiminnan arviointiin. Opiskelijaryhmä toimii koordinoidusti, aloitteellisesti ja kehittää valitsemassaan monikulttuurisessa/ aikuissosiaalityön ryhmässä asiakkaita aidosti osallistavaa toimintaa. Tai osallistuu muuhun aikuissosiaalityön asiakasryhmän vaikuttamistyöhön yhdessä aikuistyön asiakkaiden kanssa. Tehty toiminta raportoidaan niin, että kuvauksessa välittyy huolellinen suunnittelu, toiminnan prosessin kuvaus ja tapahtumien osallistava arviointi. Toiminta ja osallistaminen on perusteltu teoreettisesti laajasti käyttäen myös muuta kuin opintojakson kirjallisuutta. Tehtäväraportissa noudatetaan amk:n raportointiohjeita huolellisesti. Tehtävän esittäminen on tehty innostavasti ja informatiivisesti. Opiskelija on osallistunut aktiivisena ja innostavana ryhmän jäsenenä lähiopetukseen.