Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurisensitiivinen ja yhteisöllinen työ (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081243-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 28.09.2022

Ajoitus

21.09.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Olli Toivonen
  • Sirppa Kinos

Ryhmät

  • PSOSS21V
    Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21

Tavoitteet

Opiskelija
- kykenee osallistumaan vaikuttamistyöhön yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa
- osaa toimia verkostoissa ja kykenee moniammatilliseen ja kulttuuriseen yhteistyöhön
- ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- osaa ohjata ryhmiä ammatillisesti

Sisältö

Sisältö:
- sosiokulttuurinen työ
- aluetyö
- verkostotyö
- sukupuolisensitiivisyys
- ryhmien ohjaaminen
- vaikuttamistyö
- maahanmuuttajatyö
- työllisyyspalvelut

Oppimateriaalit

Materiaalit jakson oppimisalustalla. Myös itsenäistä tiedonhakua.

Opetusmenetelmät

yksilötyöskentely, pienryhmätyöskentely
luento-opetusperusteinen, oppimistehtäväperusteinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. uusintatentti 12.12.22 klo 16-18 (ilmoittautuminen Sirppa Kinokselle viim. 2 viikkoa ennen sähköpostitse).
2. uusintatentti 5.4.2023 klo 16-17.30. Yksilötentti itslearningsissa. Ilmoittautumiset 2 viikkoa ennen Olli Toivoselle

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tutkiva oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja verkkoluennot 3 op.
Ryhmätentti 2op. Tenttiin kuuluu kaikki jakson materiaali.

Sisällön jaksotus

Ennakkotehtävä: Tutustu artikkeliin ennen ensimmäistä tapaamista ja tee itsellesi muistiinpanoja sen keskeisistä kohdista.
Pitzer, K.A. & Streeter, C.L. 2015. Mapping Community Capitals: A Potential Tool for Social Work.


Ensimmäisen tapaamisen linkki: https://turkuamk.zoom.us/my/ollitoivonen

Jakson tehtäväohjeistukset ja istuntojen linkit itslearningissa.

Varatut työajat ja verkkotyöskentelyt:
29.9.22 klo 16.00-18.00 Opintojakson aloitus (Kinos, Toivonen). Aluetyö (Toivonen)
11.10.22 klo 16.00-18.00 Sukupuolen moninaisuus ja
sukupuolisensitiivinen työote. (Teija Ryhtä Seta ry,
Toivonen)?
13.10.22 klo 16.00-18.00 Sosiokulttuurinen innostaminen ja sosiaalipedagogikka (Kinos)
18.10.22 klo 16.00-18.00 Peruskäsitteet maahanmuutosta. Monikulttuurinen osaaminen ja ohjaaminen SK
20.10.22 klo 16.00-18.00 Valvottu ryhmätentti. SK

Oppimistehtävien palautuspäivät Itslearningissa.

Tehtävien ohjeistukset ja materiaalit Itslearningissa.

Muutokset mahdollisia jakson alkuun asti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät täydennettävä/hyväksytty
Ryhmätentti H/T1-K5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvailla ja määritellä seuraavia keskeisiä käsitteitä:
- kulttuurisensitiivinen ja monikulttuurinen työ
- aluetyö
- verkostotyö
- sosiokulttuurinen innostaminen
- kotoutuminen.
Opiskelija ei osaa analysoida ympäristön (fyysisen, sosiaalisen) merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Opiskelija ei ymmärrä aluetyön monialaisuutta ja merkitystä eikä alueellisen eriarvoistumisen seurauksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla ja määritellä joitakin seuraavista käsitteistä:
- kulttuurisensitiivinen ja monikulttuurinen työ
- aluetyö
- verkostotyö
- sosiokulttuurinen innostaminen
- kotoutuminen.
Opiskelijalla on kapea-alainen näkemys ympäristön (fyysisen, sosiaalisen) merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. Hän ei kaikin osin ymmärrä vaikuttamistyön ja kansalaisten osallisuuden tukemisen merkitystä osana sosionomin (AMK) osaamista.
Opiskelija tunnistaa epätasa-arvoisuutta ja huono-osaisuutta ihmisten arkielämässä. Hän tunnistaa kulttuurieroja ja tiedostaa kulttuurierojen tuomia haasteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee seuraavat keskeiset käsitteet ja niiden lähikäsitteet. Hän osaa reflektoida kriittisesti opintojakson keskeisiä sisältöjä ja omia kokemuksiaan.
- kulttuurisensitiivinen ja monikulttuurinen työ. Hän ymmärtää toiseuden ja ulkopuolisuuden rakentumista sekä ajattelumme kulttuurisidonnaisuutta. Hän osaa reflektoida omia ja muiden asenteita suhteessa erilaisiin kulttuureihin.
- aluetyö. Hän ymmärtää aluetyön monialaisuuden ja merkityksen sekä alueellisen eriarvoistumisen seurauksia. Hän tunnistaa ympäristön (fyysisen, sosiaalisen) merkityksen ihmisten hyvinvoinnille.
- verkostotyö. Hän ymmärtää verkostojen merkityksen eri elämänalueilla. Hän osaa käyttää verkostokarttaa asiakastyössä.
- sosiokulttuurinen innostaminen. Hän tuntee sosiokulttuurisen innostamisen osallistamisen menetelmänä.
- kotoutuminen. Hän tuntee kotoutumisprosessin eri vaiheet ja kaksisuuntaisen integraation.
Opiskelija ymmärtää vaikuttamistyön ja kansalaisten osallisuuden tukemisen merkityksen osana sosionomin (AMK) osaamista sekä tuntee erilaisia vaikuttamistyön keinoja ja osallistamisen menetelmiä.
Opiskelija tunnistaa epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opiskelija ymmärtää vaikuttamistyön ja kansalaisten osallisuuden tukemisen merkityksen osana sosionomin (AMK) osaamista sekä tuntee erilaisia vaikuttamistyön keinoja ja osallistamisen menetelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee seuraavat keskeiset käsitteet ja niiden lähikäsitteet. Hän osaa kuvata niillä ammatillista työtä eri toimintaympäristöissä. Hän osaa reflektoida kriittisesti opintojakson keskeisiä sisältöjä ja omia kokemuksiaan.
- kulttuurisensitiivinen ja monikulttuurinen työ. Hän ymmärtää toiseuden ja ulkopuolisuuden rakentumista sekä ajattelumme kulttuurisidonnaisuutta. Hän osaa kriittisesti reflektoida omia ja muiden asenteita suhteessa erilaisiin kulttuureihin.
- aluetyö. Hän ymmärtää aluetyön monialaisuuden ja merkityksen sekä alueellisen eriarvoistumisen seurauksia. Hän ymmärtää ympäristön (fyysinen, sosiaalinen) merkityksen ihmisten hyvinvoinnille.
- verkostotyö. Hän ymmärtää verkostojen merkityksen eri elämänalueilla. Hän osaa käyttää verkostokarttaa asiakastyössä.
- sosiokulttuurinen innostaminen. Hän tuntee sosiokulttuurisen innostamisen osallistamisen menetelmänä.
- kotoutuminen. Hän tuntee kotoutumisprosessin eri vaiheet ja kaksisuuntaisen integraation.
Hän osaa tarkastella kriittisesti epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän osaa arvioida erilaisten vaikuttamistyön keinojen ja osallistamisen menetelmien mahdollisuuksia erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä.