Siirry suoraan sisältöön

Tiedonhakutaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00BY62-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus

Opettaja

  • Hannele Mikkola

Ryhmät

  • MKITIS23
    Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)
  • 26.10.2023 09:15 - 12:00, Tiedonhakutaidot KH00BY62-3005
  • 09.11.2023 09:15 - 12:00, Tiedonhakutaidot KH00BY62-3005
  • 23.11.2023 09:15 - 12:00, Tiedonhakutaidot KH00BY62-3005
  • 08.12.2023 09:00 - 12:00, Tiedonhakutaidot KH00BY62-3005

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hyödyntää erilaisia tiedonhakumenetelmiä
- käyttää erilaisia tiedonhakupalveluja.
- toteuttaa asiakaslähtöisen tiedonhaun.

Sisältö

Tiedontarveanalyysi ja asiakaslukutaito
Tiedonhaku
Erilaiset tiedonlähteet
Tiedonlähteiden arviointi

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, raportit.
Tiedonhakuharjoituksilla on keskeinen rooli oppimisessa.

Kansainvälisyys

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tiedonhakuharjoituksia kirjastotietokannoissa
Tiedonhaun tekniikka
Toimeksianto, raportti
Asiakkaan tiedontarpeeseen ja lähdekriittisyyteen liittyvät tehtävät

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op eli 135 h (1 op = 27 h). Opiskelijan tarvitsema aika riippuu muun muassa opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Sisällön jaksotus

Tapaamiset:
26.10. klo 9.15 - 12.00 verkossa
Tiedonhaun tekniikkaa; asiakaslähtöinen näkökulma tiedonhaussa. Tiedonhankinnan perusteet -osuuden aloittaminen.

9.11. klo 9.15 -12.00 verkossa
Asiasanastot; kirjastotietokannat Suomessa

23.11. klo 9.15 - 12.00 verkossa
Kaunokirjallisuus ja tiedonhaku

8.12. klo 9.00 - 12.00 kampuksella
Ryhmätehtävät. Lähdekritiikki

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet: Yksilötehtävät, ryhmätehtävät, tiedonhankinnan perusteet -osio, harjoitukset

Tiedonhankinnan perusteet -kurssi 20%
Tiedonhakutoimeksianto 30%
Muut harjoitustehtävät ja raportit 50%

Hyväksytty/hylätty -astekolla arvioitavan pakollisen tehtävän puuttuminen alentaa kurssin arvosanaa 1 pykälällä. Tehtävien palautuksen myöhästyminen vaikuttaa kyseisen tehtävän arvosanaan.

Hylätty (0)

Opiskelijalla on selvästi puutteelliset tiedot, opiskelija on vastannut annettuihin tehtäviin tehtävänantoa ymmärtämättä tai on jättänyt tehtävät suorittamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee perusteet. Asiat on kuitenkin käsitelty suppeasti ja/tai luettelomaisesti ja opiskelijan osaamisessa on puutteita. Kirjallisessa ja suullisessa työssä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan kirjalliset ja suulliset työt ovat selkeitä. Keskeinen asiasisältö ymmärretään ja tuodaan esille hyvin. Epäolennaista ainesta on vain vähän tai ei ollenkaan. Omakohtainen reflektio saattaa puuttua. Esitetty perusteluja jossakin määrin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja tuo esille keskeisen asiasisällön erittäin kattavasti. Kirjalliset ja suulliset työt ovat erittäin selkeät ja loogiset. Asiat on kuvattu ja arvioitu useasta eri näkökulmasta Lähdeaineistoa on hyödynnetty erittäin monipuolisesti. Esitetty pohdintoja, perusteluja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä runsaasti, kattavasti ja johdonmukaisesti.