Siirry suoraan sisältöön

Tutkimusmenetelmien perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: KH00BY70-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 15.10.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 25.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Babi Lyrintzis

Ryhmät

 • PLILOS21B
  PLILOS21B
 • PLILOS21A
  PLILOS21A
 • 06.11.2023 14:00 - 16:00, Tutkimusmenetelmien perusteet KH00BY70-3005
 • 13.11.2023 14:00 - 16:00, Tutkimusmenetelmien perusteet KH00BY70-3005
 • 20.11.2023 14:00 - 16:00, Tutkimusmenetelmien perusteet KH00BY70-3005
 • 27.11.2023 14:00 - 16:00, Tutkimusmenetelmien perusteet KH00BY70-3005
 • 04.12.2023 14:00 - 16:00, Tutkimusmenetelmien perusteet KH00BY70-3005
 • 11.12.2023 14:00 - 16:00, Tutkimusmenetelmien perusteet KH00BY70-3005

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvailla tutkimusprosessin vaiheet
- etsiä tutkimukseen liittyvää tausta-aineistoa
- valita tutkimukseen soveltuvan lähestymistavan
- arvioida tutkimustoiminnan luotettavuutta ja eettisiä periaatteita
- toimia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin mukaisesti.

Sisältö

- laadulliset ja määrälliset menetelmät
- opinnäytetyö ammattikorkeakoulussa
- opinnäytetyöprosessiin tutustumien
- aikaisemman tiedon etsintä ja hyödyntäminen
- luotettavuus ja eettisyys

Oppimateriaalit

Kirja: Tutki ja Kirjoita, Hirsjärvi Sirkka, Remes Pirkko ja Sajavaara Paula.

Opintojakson materiaali on saatavilla Itslearning-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Esseeseen (yksilö) sekä ryhmätyönä tehtävään opinnäytetöiden ja niiden tutkimusmenetelmien läpikäynnin osalta.

Työskentely on sekä itsenäistä etätyöskentelyä että lähiopetusta, jolloin syvennytään tiettyyn aihepiirin teemaan keskustellen ja esitellään ryhmätyön tuloksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä, vaan sen tehtävät tukevat opiskelijan oman opinnäytetyön kirjoittamista.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti, jossa opiskelu perustuu työelämälähtöiselle oppimiselle sekä innovaatiokykyjen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä oppimistehtävien toteuttamisesta. Opintojakso perustuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, jossa ohjaajien rooli on tukea ja ohjata työskentelyä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu lähikerroilla tehtävistä oppimistehtävistä, laajasta yksilöesseestä sekä ryhmätyönä tehtävistä liiketoimintasuunnitelmasta sekä vastuullisuus analyysista. Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma esitellään muille pienryhmille.
Tarkemmat oppimistehtävien kuvaukset ja ohjeet kurssin omalla Itslearning-alustalla.

1op vastaa 27h opiskelijan työtä eli op = 54 h.

Sisällön jaksotus

Opiskelija oppii
- Tutkimusprosessin kulku
- Erilaiset menetelmät taidot
1)Kvalitatiivinen 
2) Kvantitatiivinen
Erilaisia tutkimuksellia otteita ja lähestymistapoja 
Vinkkejä opinnäytetyönprosessin suunnitteluun ja sen käynnistämiseen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle itslearning-alustan viesti toiminnan kautta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Hyväksytyn suorituksen edellytykset

- Yksilö essee
- Ryhmätyöt 1 (pitää sisällään kirjallisen osion ja esityksen)
- Osallistuminen luennoille ja opiskelijan aktiivisuus luennoilla (Luennoille pitää osallistua vähintään 50 % jotta kurssin voi läpäistä)
- Vähintään yhteen loppuseminaarin osallistuminen