Siirry suoraan sisältöön

Kansainvälinen kauppa, tullitoiminta ja huolinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00CI28-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 26.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikka, palvelut ja tuotantotalous

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Annamari Heikkilä

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

 • LIPATMODKuljetusJaHuolinta
  LIPAT Kuljetus ja huolinta
 • PLILOS22KULJ
  PLILOS22KULJETUKSET

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 18.09.2023 10:00 - 16:00, Kansainvälinen kauppa, tullitoiminta ja huolinta KH00CI28-3002
 • 25.09.2023 10:00 - 16:00, Kansainvälinen kauppa, tullitoiminta ja huolinta KH00CI28-3002
 • 02.10.2023 10:00 - 16:00, Kansainvälinen kauppa, tullitoiminta ja huolinta KH00CI28-3002
 • 09.10.2023 10:00 - 16:00, Kansainvälinen kauppa, tullitoiminta ja huolinta KH00CI28-3002
 • 30.10.2023 10:00 - 16:00, Kansainvälinen kauppa, tullitoiminta ja huolinta KH00CI28-3002
 • 06.11.2023 10:00 - 16:00, Kansainvälinen kauppa, tullitoiminta ja huolinta KH00CI28-3002
 • 22.11.2023 14:00 - 16:00, Kansainvälinen kauppa, tullitoiminta ja huolinta KH00CI28-3002 TENTTI
 • 14.12.2023 14:00 - 16:00, Kansainvälinen kauppa, tullitoiminta ja huolinta KH00CI28-3002 UUSINTATENTTI

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija:
-- osaa kuvailla tullin roolin osana kansainvälistä kauppajärjestelmää
- tuntee tullimenettelyihin liittyvää lainsäädäntöä
- osaa hoitaa tavallisimpia tullaus- ja huolintatehtäviä

Sisältö

Kuljetus- ja huolintadokumentit
Tullin rooli kansainvälisessä kaupassa
Tulli ja arvonlisäveroalueet
Tullinimikkeet ja nimikkeen oikeellisuuden merkitys
Luokittelun perusteet, yleiset erilaiset tullit, kauppapoliittiset toimenpiteet ja rajoitukset
Tulliselvityksen perusteet, turvatietoilmoitukset, tavaran saapuminen ja tulli-ilmoittaminen
Tullimenettelyt
Verotuksen perusteet
Vienti ja jälleenvienti
Passitus (T1, T2, T2L sekä TIR- ja ATA-carnet)
Toimittajasuhteet: tavaran tarkastus, laboratorionäytteenotto, AEO/asiakkuusstatus ja toimitusketjun hallinta

Oppimateriaalit

Tullin antama

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelmät valikoidaan siten, että ne soveltuvat parhaalla mahdollisella tavalla opittavaan aiheeseen. Koulutuksessa käytössä olevat oppimismenetelmät ovat:


1. Verkko-oppiminen
Verkko-oppimisjaksolla opiskelija opiskelee verkko-oppimismateriaalia itsenäisesti. Verkko-oppimismateriaali sisältää kirjallisen oppimateriaalin lisäksi säännösviittauksia ja linkkejä muuhun lisätietoon, tehtäviä, kuvia ja kaavioita.
2. Luento
Luentoa käytetään tilanteissa, jossa orientoidutaan opittavaan aiheeseen. Luennoissa oppimista tuetaan tuomalla esiin oppimisen tavoitteet, opittava kokonaisuus ja se mihin kokonaisuuteen opittava asia kuuluu. Lisäksi oppimista tuetaan ottamalla huomioon ihmisten oppimisessa käyttämät erilaiset aistikanavat: kuuleminen, näkeminen (mm. PowerPoint –esitykset) ja tekeminen (esim. luennon yhteydessä tehtävät muistiinpanot, harjoitukset jne.)

3. Keskustelu
Keskustelu-menetelmää käytetään, kun tarkoituksena on aktivoida opiskelijoita, kun tarkoituksena on hyödyntää heidän asiantuntemustaan ja kun halutaan selvittää, miten opittava asia on ymmärretty.
Lisäksi keskustelu-menetelmää käytetään, kun halutaan lisätä opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

4. Case
Case – menetelmää käytetään, kun ymmärtämistä pyritään lisäämään käytännön tapauksen valossa. Käsiteltävät tapaukset ovat kertomuksia ja tarinoita tullityöhön liittyen. Tapaukset kertovat erityisesti siitä, miten tietyissä tilanteissa ja tapauksissa on toimittu ja miten ao. asioissa tulisi toimia.

5. Kuvalliset-, sanalliset- ja materiaaliesimerkit
Kuvallisia, sanallisia- ja materiaaliesimerkkejä käytetään oppimisen tukena käsiteltävän asian elävöittämiseksi, muistamiseksi ja konkretisoimiseksi. Esimerkit voivat olla yksittäisiä näytteitä, kuvia, piirroksia ja kaavioita, joiden avulla selvennetään opittavaa asiaa.

6. Harjoitus/harjoitukset: yksin ja/tai ryhmässä
Yksin tai ryhmässä tehtävien harjoitusten tarkoituksena on selventää luennolla opittavaa asiaa. Lisäksi harjoitusten tarkoituksena on lisätä ja syventää oppimista sekä auttaa opiskelijaa soveltamaan opittua asiaa käytännössä.

7. Ryhmätyöt
Ryhmätöiden tavoitteena on lisätä opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta, jakaa tietoa ja lisätä yhteistä ymmärrystä ja oppimista sekä löytää ratkaisuja ongelmiin ja kehittää yhteisiä toimintamalleja. Ryhmätyön tuloksena syntyy ryhmän yhteinen tuotos, joka esitellään muille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTTI 22.11. klo 14-16

uusinnat keväällä 2024

Kansainvälisyys

Tulliaiheisen oppikokonaisuuden taustalla oleva oppimiskäsitys perustuu siihen, että tietoa, taitoa ja osaamista rakennetaan kokemusten kautta aiemmin opitun pohjalle. Lähtökohtanamme on, että oppija itse aktiivisesti rakentaa tietonsa ja taitonsa. Siten hän kehittää kykyään kontrolloida ja ohjata oppimistaan ja tiedonkäsittelyään itsenäisesti. Oppimisessa korostuvat opiskelijan oma vastuu ja itseohjautuvuus. Oppiminen on yhteisöllistä ja ammatissa tarvittavan tiedon hankkimista ja kehittämistä pyrkimyksenä vahvistaa taitoa toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tavoitteemme on, että selkeästi määritellyt ja opiskelijan sisäistämät oppimistavoitteet ohjaavat opiskelua ja mielekästä oppimista. Erilaisia opetusmenetelmiä ja tiedon lähteitä hyödyntämällä aktivoimme ja tuemme erilaisia ja eri oppimistyylin omaavia opiskelijoita sekä verkko- että luokka- tai etäyhteydellä toteutettavissa koulutuksissa. Koska oppiminen on oppijan oma sisäinen prosessi, opettajan/kouluttajan rooli on olla ensisijaisesti oppimisen auttaja ja ohjaaja sen lisäksi, että hän toimii tiedon jakajana ja välittäjänä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 135 h työtä

Sisällön jaksotus

ks. opintojakson kuvaus ja lukujärjestys


Koulutuksen teoriaopintoihin liittyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, jolloin opiskelija opiskelee verkko-oppimismateriaalia itsenäisesti. Verkko-oppimismateriaali sisältää kirjallisen oppimateriaalin lisäksi mm. säännösviittauksia ja linkkejä muuhun lisätietoon, tehtäviä, kuvia ja kaavioita.

Viestintäkanava ja lisätietoja

avoin amk 5 paikkaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viiden opintopisteen laajuisen oppikokonaisuuden oppimisen arviointi toteutetaan lopussa kokeella, joka koostuu monivalintatehtävistä. Tulli valmistelee kokeen, ja Turun ammattikorkeakoulu vastaa kokeen tarkastamisesta. Lähiopetusta tukevan verkkokoulutuksen suorittaminen hyväksytysti on edellytys tenttiin osallistumiselle.

Arvosana määräytyy oikeiden vastausten määrän mukaan kokeesta.