Siirry suoraan sisältöön

Kirjanpito (3 op)

Toteutuksen tunnus: KH00CJ98-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Antti Koivuniemi

Ryhmät

 • PLILOS23A
  PLILOS23A
 • PLILOS23B
  PLILOS23B
 • 05.09.2023 08:00 - 10:00, Kirjanpito KH00CJ98-3002
 • 19.09.2023 08:00 - 10:00, Kirjanpito KH00CJ98-3002
 • 26.09.2023 08:00 - 10:00, Kirjanpito KH00CJ98-3002
 • 03.10.2023 08:00 - 10:00, Kirjanpito KH00CJ98-3002
 • 10.10.2023 08:00 - 10:00, Kirjanpito KH00CJ98-3002
 • 24.10.2023 08:00 - 10:00, Kirjanpito KH00CJ98-3002
 • 31.10.2023 08:00 - 10:00, Kirjanpito KH00CJ98-3002
 • 07.11.2023 08:00 - 10:00, Kirjanpito KH00CJ98-3002
 • 13.11.2023 08:00 - 10:00, Kirjanpito KH00CJ98-3002
 • 24.11.2023 10:00 - 12:00, Kirjanpito KH00CJ98-3002

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lakisääteisen tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin merkityksen ja tavoitteet. Opiskelija osaa:

- liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan keskeiset toimenpiteet ja verotuksen vaatimukset
- ulkoisen laskentatoimen keskeiset raportit ja osaa hyödyntää niitä yritystoiminnan kehittämisen tarpeisiin

Sisältö

- Liiketapahtumien kirjaaminen ja verotus
- Tilinpäätöksen laatiminen
- Talouden raportoinnin analysointi ja liiketoiminnan kehittäminen

Oppimateriaalit

Kurssin tärkein materiaali on luennoitsijan Itslearning-alustalle toimittama luentomateriaali jokaiselta luentokerralta. Luentomateriaalia täytentää luennoilla opetuksen perusteella tehtävät muokkaukset ja lisäykset opintomateriaaliin.

Opintomateriaalia tuetaan erilaisten uutisten, harjoitusten ja käytännönläheisten, todellisten esimerkkien ja case-harjoitusten avulla. Materiaaleissa on paljon erilaatuista aineistoa videoista ja elokuvista tutkimuksiin ja kirjoihin - nämä osaltaan tukevat oppimista ja muodostavat moniulotteisemman kuvan opeteltavasta aiheesta.

Oppikirjaksi kurssille tulet tarvitsemaan Soile Tomperin "Käytännön kirjanpito" (2022 painos, rajoitetusti selviät myös vanhemmalla) sekä edelliseen kirjaan liittyvä harjoituskirja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin alussa erikseen, uusintamahdollisuuden tutkintosäädöksen mukaisesti.

Kansainvälisyys

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa
sovelletaan käytäntöön erilaisten uutisten, toimeksiantojen, harjoitusten ja case -aineistojen avulla.

Johtuen opetettavan aiheen luonteesta, kurssi on kuitenkin verrattain luentotyyppinen. Kurssilla merkittävä osa opetuksesta tapahtuu kuitenkin keskustellen.

Kurssilla toteutetaan erilaisia ryhmätöitä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme myös alan ammattilaisia vierailijoina luennoilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla käsiteltävät aihepiirit rakentuvat hyvin vahvasti aikaisemmin opittujen asioiden ja teorioiden päälle, eikä kurssin suorittaminen ilman aktiivista osallistumista luennoille ole mahdollista suorittaa. Läsnäolo luennoilla on pakollista.

Kurssin keskeinen sisältö opitaan luennoilla, jota tukevat vierailjoiden puheenvuorot ja luentojen perusteella tehtävä ryhmätyö.

Sisällön jaksotus

Keskeisenä osa-alueena kurssilla on perustason ymmärryksen rakentaminen sisäiseen laskentatoimeen. Opetusjakson jälkeen opiskelija ymmärtää kirjanpidon perusteet, tilinpäätöksen laadinnan keskeiset toimenpiteet ja verotuksen alkeet. Opiskelija ymmärtää ulkoisen laskentatoimen keskeiset raportit ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan sekä tulevaisuudessa osana työtoimenkuvaansa.

Kurssilla keskeistä ei ole kirjanpidon syväosaamisen laatiminen vaan taloudenpidon kokonaisvaltaisen ymmärryksen rakentaminen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja jokaisen opiskelijan edellytetään aktiivisesti osallistuvan opetukseen.

Kurssin keskeinen materiaali sovitaan ensimmäisellä luentokerralla luennoitsijan kanssa tarkemmin.

Aktiivinen osallistuminen, mahdollisen ryhmätyön sisältö ja esitys 20%, tentti 80%. Painotuksesta ja arvoinnista tarkemmin kurssin alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti läsnäolotunneille ja ryhmän työskentelyyn (harjoitustehtävä/ryhmätyö tekemättä). Opiskelijalla vakavia puutteita tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa.

Tentin suoritus alle 50% pistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut heikosti luennoille. Vastaavasti ryhmätyössä osallistuminen on ollut heikkoa tai puutteellista. Opiskelijallon on vaikeuksia ymmärtää ja kuvailla sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteita ja sen osa-alueita.

Tentin suoritus 50-65% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut hyvin luennoilla käytävään keskusteluun ja kyennyt rakentamaan kurssilla käsiteltäviä aiheita oman aikaisemman tietotaitonsa sekä kurssilla aikaisemmin opittujen kokonaisuuksien päälle.

Ryhmätyössä opiskelija on aktiivisesti osallistunut ryhmän työskentelyyn ja esitykseen. Aihepiirien käsittely on kypsää, rakentavaa ja kriittistä.

Tentin kokonaispistemäärä 65-85% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan ajattelu on itsenäistä ja laaja-alaista. Opiskelija kykenee ymmärtämään laajasti laskentatoimen eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa sekä analysoimaan omaa toimintaansa osana tehokasta ryhmää. Luennoille osallistuminen on ollut kiitettävällä tasolla ja opiskelija on kyennyt ryhmätyössä muokkaamaan ryhmänsä tuotosta erinomaiseen suuntaan sekä yhteistyössä muiden kanssa tuomaan aitoa lisäarvoa esitykseen.

Tentin kokonaispistemäärä yli 85% kokonaispistemäärästä.